นายสมบัติ เนียมกลิ่น
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

แนะนำหน่วยงาน

หน้าหลัก
ประวัติศูนย์ฯ

ประวัติผู้บริหาร
แผนกลยุทธ์
นโยบายผู้บริหาร
โครงสร้างองค์กร
บทบาทและหน้าที่

อัตรากำลังคน
อัตราเครื่องจักรฯ
ผังบริเวณ
ข่าวประกวดราคา


หน่วยงานภายใน

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายแผนงาน
ฝ่ายสำรวจและออกแบบ
ฝ่ายเครื่องกล
ฝ่ายตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม
ฝ่ายควบคุมงานก่อสร้างทาง


โครงการก่อสร้างทาง

ทล. 11 สาย ลำปาง-เด่นชัย
ทล.1035 สายแจ้ห่ม-วังเหนือ 1
ทล.1035 สายแจ้ห่ม-วังเหนือ 2
ทล.1169 สาย บ.ท่าล้อ-บ.น้ำยาว
ทล.1081 สาย บ.น้ำยาว-บ.หลักลาย-ผักเฮือก
ทล.3011 สาย บ.ไร่-บ.ใต้

ทล.105 สาย อ.แม่สอด-อ.แม่สะเรียง

 

 

 

 















 
นายสมบัติ เนียมกลิ่น
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 

นายทศพร พานิช
งานพัสดุ
นางผ่องศรี คำฟูบุตร
งานสารบรรณ
นางจิรสุดา คำทิพย์
งานการเงินและบัญชี

หน้าที่รับผิดชอบ