นายปัญญา ภูมรินทร์
รก. ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

แนะนำหน่วยงาน

หน้าหลัก
ประวัติศูนย์ฯ

ประวัติผู้บริหาร
แผนกลยุทธ์
นโยบายผู้บริหาร
โครงสร้างองค์กร
บทบาทและหน้าที่

อัตรากำลังคน
อัตราเครื่องจักรฯ
ผังบริเวณ
ข่าวประกวดราคา


หน่วยงานภายใน

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายแผนงาน
ฝ่ายสำรวจและออกแบบ
ฝ่ายเครื่องกล
ฝ่ายตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม
ฝ่ายควบคุมงานก่อสร้างทาง

 

 

 

  
นายปัญญา ภูมรินทร์
รก. ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 

นางยุพิน ประพันธ์ศรี
รก. งานพัสดุ
นางผ่องศรี คำฟูบุตร
งานสารบรรณ
นายวรเดช บุณยรังค
รก. งานการเงินและบัญชี

หน้าที่รับผิดชอบ