หมวดการทางตลิ่งชันนั้น เหมือนบ้าน ให้ลูกหลานได้พักพิงเป็นมิ่งขวัญ ดั่งร่มพฤกษ์โพธิ์ทองคอยฟ้องกัน สมานฉันท์พวกเราชาวกรมทาง ยามทำงานร่วมกันไม่ยั่นย่อ มิย่อท้ออุปสรรคที่ขัดขวาง เกียรติยศศักดิ์ศรีชาวกรมทาง  ช่วยซ่อมสร้างเพื่อมวลชนธนบุรี

 

นายนายธนัช ศรีพัฒน์อินทร์
หัวหน้าหมวดการทางตลิ่งชัน
Mobile  089-477-3373 

  ที่ตั้ง  ถนนสิรินธร แขวงบางพลัด   
           เขตบางพลัด  กทม. 10700 

  โทร.      0-2435-8288-9 ต่อ 22 ,  
0-2424-0598  
โทรสาร 0-2434-1688

  วิสัยทัศน์
 เป็นหน่วยงานด้านงานบำรุงทางซึ่งดำเนินกลยุทธ์การบริการ แบบรวดเร็วฉับไว เชิงบูรณาการ เพื่อมุ่งให้เกิดความสะดวก ปลอดภัยและความพึงพอใจ แก่ผู้ใช้เส้นทาง อย่างสูงสุด

  พันธกิจ
          บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อให้มีสภาพพร้อมในการ   ให้บริการแก่ผู้ใช้เส้นทางอย่างสะดวก  ปลอดภัย  สะอาดและสวยงาม ตลอด ถึงการควบคุมดูแล การดำเนินกิจกรรมใดใด ในเขตพื้นที่ทางหลวง ให้เป็นไปตามกฎหมายทางหลวงอย่างเคร่งครัด

  ยุทธศาสตร์
          เจาะลึกถึงปัญหา และแก้ไขให้ถูกจุดอย่างจริงใจ สร้างเสริมและพัฒนาบุคลากร ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด สร้างภาพลักษณ์องค์กร และ ประสานประโยชน์ร่วม กับ หน่วยงานภายนอก ปรับลดขั้นตอนและขอบจำกัดแบบเดิม สู่มุมมองยุคใหม่

  คำขวัญ
           ก้าวล้ำพัฒนา รุดหน้าจริงใจ งานทางสดใส คือ หัวใจหมวดการทางตลิ่งชัน

ลิขสิทธิ์เป็นของ © สำนักงานบำรุงทางธนบุรี ถ.สิรินธร แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์ : 0-2435-8288 โทรสาร : 02-4330928
E–Mail : doh4193@doh.go.th