:::+++สำนักทางหลวงที่ 12 (ชลบุรี)+++:::แผนที่ทางหลวงเขตภาคตะวันออก
กรมทางหลวง
Menu
หน้าแรก
แนะนำสำนักทางหลวงที่ 12
ภารกิจ
แบ่งส่วนราชการ
สถานที่ตั้ง
พื้นที่รับผิดชอบ
แผนที่ทางหลวง

ประเทศไทย
ภาคตะวันออก

สอบถามระยะทาง
ระเบียบการเวนคืนที่ดิน
การขออนุญาตเกี่ยวกับทางหลวง
กฎหมายทางหลวง
กระดานข่าว
Links
FAQS

แผนที่ทางหลวง

แผนที่สายทางพร้อมตารางรายละเอียดแสดงบัญชีระยะทางควบคุม

สำนักทางหลวงที่ 12 (แผนที่ภาคตะวันออก)
แขวงการทางฉะเชิงเทรา
แขวงการทางชลบุรี
แขวงการทางจันทบุร
แขวงการทางตราด
แขวงการทางระยอง
สำนักบำรุงทางชลบุรีที่ 2สำนักทางหลางที่ 12 (ชลบุรี) กรมทางหลวง
ถ.เจิมจอมพล อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
โทรศัพท์ 0-3831-1250 โทรสาร 0-3831-1273
E-mail : doh1202@doh.go.th