รูปแบบป้ายแนะนำทางเลี่ยงช่วงเทศกาล...
มาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ...
คู่มือรหัสงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557...  
 
 
สำนักทางหลวงที่ 9(ลพบุรี) ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุปศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
โทรศัพท์ 0-3642-2475 ,0-3641-2378 ,0-3642-2655 และ 0-3642-4376 โทรสาร 0-3642-2061

E-mail: DOH0902@DOH.GO.TH