ประกาศกรมทางหลวง
เรื่อง
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็น
พนักงานราชการทั่วไป ปี 2558

ประเมินงานบำรุงฯ ประจำปี58
  คณะทำงานประเมิน สทล.11 ประจำปี 2558 ได้ทำการออก ตรวจประเมินฯ ระหว่างวันที่ 18 มิ.ย. 2558 - 7 ก.ค. 2558 ...

การจัดการความรู้(KM)
  วันจันทร์ ที่ 29 มิถุนายน 2558 สำนักทางหลวงที่ 11 ได้ให้การ ต้อนรับ คณะเจ้าหน้าที่ กองฝึกอบรม ...

อบรม การจัดการความรู้
  วันศุกร์ ที่ 19 มิถุนายน 2558 สทล.11 ได้จัดการอบรม เรื่อง การจัดการความรู้ ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน...

ปลูกุต้นไม้วันต้นไม้แห่งชาติ
 
วันจันทร์-อังคาร ที่ 15-16 มิ.ย. 2558 สทล.11 ได้จัดกิจกรรม ปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ แห่งชาติ ประจำปี 2558...

อบรม พนักงานขับรถ
  วันพฤหัสบดี ที่ 11 มิถุนายน 2558 สทล.11 ได้เผยแพร่ความรู้ คู่มือพนักงานขับรถ โดยจัดการอบรม...

อบรม ช่วงควบคุมงาน
  เมื่อ วันพุธ ที่ 10 มิถุนายน 2558 สทล.11 ได้จัดการอบรม เรื่อง การจัดการความรู้ ให้กับเจ้าหน้าที่ช่างควบคุมงาน ในสังกัด...

บริการประชาชน
  วันพฤหัสบดี ที่ 18 พฤษภาคม 2558 สทล.11 ได้ร่วม ออกบริการประชาชน ร่วมกับจังหวัดลพบุรี...

 
 
สำนักทางหลวงที่ 9(ลพบุรี) ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุปศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
โทรศัพท์ 0-3642-2475 ,0-3641-2378 ,0-3642-2655 และ 0-3642-4376 โทรสาร 0-3642-2061

E-mail: DOH0902@DOH.GO.TH