ราคากลางงานก่อสร้าง

 

ราคาประมาณราคากลาง
กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ปีงบประมาณ 2556
ทางหลวงหมายเลข 3225 ตอนควบคุม 0100 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 1 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 362
ระหว่าง กม.0+750 - กม.1+032 ระยะทาง 0.282 กม.
ปริมาณงาน 2,515

วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ ดาวน์โหลดรายละเอีย

ราคาประมาณราคากลาง
กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2556 รหัสงาน 2150 งานฉาบผิวแอสฟัลท์
ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน หนองแค - สระบุรี
ระหว่าง กม.95+000 - กม.100+900 (ทางหลักขาเข้า กทม.)
ปริมาณงาน 86,800.000 ตร.ม.

วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๖ ดาวน์โหลดรายละเอียnew
ราคาประมาณราคากลาง
กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2556 รหัสงาน 2150 งานฉาบผิวแอสฟัลท์
ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน หนองแค - สระบุรี
ระหว่าง กม.100+900 - กม.106+300 (ทางหลักขาเข้า กทม.)
ปริมาณงาน 79,700.000 ตร.ม.

วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๖ ดาวน์โหลดรายละเอียnew
ราคาประมาณราคากลาง
กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ ปี 2556
รหัสงาน 7200 งานป้ายจราจร(Road Sign)
ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0302 ตอน หนองแค - สระบุรี
ระหว่าง กม.79+230 - กม.103+420 (ขาออก กทม.)
ปริมาณงาน 225.42 ตร.ม.

วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๖ ดาวน์โหลดรายละเอีย
ราคาประมาณราคากลาง
กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2556 รหัสงาน 7430 งานซ่อมไฟสัญญาณจราจร
ทางหลวงหมายเลข 362 ตอน วงแหวนรอบเมืองสระบุรี(ด้านตะวันออก) ที่ กม.27+340
3267 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 3022 - บรรจบทางสายหน้าพระลาน ที่ กม.72+200
ปริมาณงาน 2.00 แห่ง

วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๖ ดาวน์โหลดรายละเอีย
ราคาประมาณราคากลาง
รหัสงาน 0500 งานสร้างอาคารสำนักงานหมวดการทางแก่งคอย
ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0101 ตอน สระบุรี - มวกเหล็ก ที่ กม.21+200(ด้านซ้ายทาง)

วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๖ ดาวน์โหลดรายละเอียด แผ่นที่ 1 , แผ่นที่ 2 , แผ่นที่ 3
ราคาประมาณราคากลาง
กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ปี 2556 รหัสงาน 7200
งานป้ายจราจร (Road Sign)
ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0302 ตอน หนองแค - สระบุรี ที่ กม.27+340
ระหว่าง กม.79+230 - กม.103+420(ขาออก กทม.) เป็นแห่งๆ
ปริมาณงาน 225.42 ตร.ม.

วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๖ ดาวน์โหลดรายละเอีย
ราคาประมาณราคากลาง
ในทางหลวงหมายเลข 2 ตอย ซับบอน - มวกเหล็ก
ระหว่าง กม. 27+900 - 29+250 (ขาเข้า กทม.)
ปริมาณงาน 1.350 กม.

วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๖ ดาวน์โหลดรายละเอีย

ราคาประมาณราคากลาง
กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ปี ๒๕๕๖ รหัสงาน ๗,๔๓๐
งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง
ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอน หนองแค - สระบุรี ระหว่าง กม. ๗๙+๐๐๐ - กม. ๑๐๗+๐๐๐ เป็นช่วงๆ
ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอน สระบุรี-แยกสวนพฤษศาสตร์พุแค ระหว่าง กม.๑๐๙+๐๐๐-กม.๑๒๔+๐๐๐ เป็นช่วงๆ
ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน สระบุรี - มวกเหล็ก ระหว่าง กม. ๐+๐๐๐ - กม. ๒๒+๐๐๐ เป็นช่วงๆ
ทางหลวงหมายเลข 362 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองสระบุรี(ด้านตะวันตก)
ระหว่าง กม. ๐+๐๐๐ - กม.๘+๔๐๐ เป็นช่วงๆ
ทางหลวงหมายเลข 362 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองสระบุรี(ด้านตะวันออก)
ระหว่าง กม.๙+๒๘๘ - กม.๓๑+๑๔๕ เป็นช่วงๆ
ปริมาณงาน ๕๒๕.๐๐ ดวง

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ดาวน์โหลดรายละเอียแผ่นที่ 1 , แผ่นที่ 2

 

แขวงการทางสระบุรี ถนนพหลโยธิน ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000
สำนักทางหลวงที่ 9 (ลพบุรี) กรมทางหลวง

โทรศัพท์ 0-3621-1105 โทรสาร 0-3622-2620
E-mail : doh0931@doh.go.th