ประวัติหน่วยงาน ผู้บริหารงาน โครงสร้างองค์กร โครงการก่อสร้าง ผลเบิกจ่ายงบประมาณ ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ รายนามผู้อำนวยการ ติดต่อหน่วยงาน หน้าหลัก

นายนรินทร์  สุวรรณธนะ

ผู้อำนวยการแขวงการทาง

  ส่วนกลาง
  ภาคเหนือ
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  ภาคใต้
  ภาคกลาง
  สำนักบริหารบำรุงทาง
  สำนักทางหลวงที่ 9 (ลพบุรี)
  แขวงการทางลพบุรีที่ 1

  แขวงการทางลพบุรีที่ 2

  แขวงการทางสระบุรี
  แขวงการทางนครสวรรค์ที่ 2
  สำนักบำรุงทางสิงห์บุรี
  แขวงการทางนครสวรรค์ที่ 1
        ฝ่ายปฏิบัติการ
                   หมวดการทางนครสวรรค์ที่  1
                   หมวดการทางนครสวรรค์ที่  2
                   หมวดการทางบรรพตพิสัยที่ 1
                  หมวดการทางบรรพตพิสัยที่ 2
                   หมวดการทางแม่วงก์
                   หมวดการทางพยุหะคีรี
        ฝ่ายวิศวกรรม
                   งานแผนงาน
                   งานอำนวยความปลอดภัย
                   งานปรับซ่อม
                   หน่วยต้นไม้และสวน
                   งานบริการประชาชน
        ฝ่ายบริหาร
                   งานสารบรรณ
                   งานบัญชีและการเงิน
                   งานพัสดุและสัญญา
                   งานสถิติสารสนเทศ

  ระบบการขออนุญาตในเขตทางหลวง 
  ระบบบริหารภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉิน
  ระบบรายงานอุบัติเหตุบนทางหลวง (Haims) 
  ระบบสารสนเทศทรัพย์สินทางหลวง
  ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
  ระบบงานบำรุงทาง
  ระบบจัดเก็บเอกสาร
  ระบบสารสนเทศกรมทางหลวง

  ร่างขอบเขตงาน TOR
  ประกาศประกวดราคา
  ประกาศสอบราคา 
 ประกาศผลประกวดราคา
 ประกาศผลสอบราคา
  กฎหมายและระเบียบทางหลวง
  ระบบหมายเลขทางหลวง
  มาตรฐานงานทาง
  ข้อมูลวิศวกรรมงานทาง
  ระเบียบขั้นตอนการเวนคืนที่ดิน
  การขออนุญาตทำทางเชื่อม
  การจัดซื้อจัดจ้างระบบอิเล็กทรอนิกส์
  สอบถามระยะทาง
  Download แผนที่แผ่นพับทางหลวง
บัญชีแสดงระยะทางควบคุม

แขวงการทางนครสวรรค์ที่ 1   สำนักทางหลวงที่ 9 (ลพบุรี)  กรมทางหลวง

ทางหลวงหมายเลข ตอนควบคุม ชื่อสายทาง ระหว่าง

กม. - กม.

ระยะทางจริง

(กม.)

ระยะทาง

ต่อ 2 ช่องจราจร

(กม.)

1 0801 หางน้ำหนองแขม - บ้านหว้า 305+578 329+576 23.998 101.459
1 0802 บ้านหว้า - แยกเวียงดอย 329+576 342+456 12.880 45.738
1 0803 แยกเวียงดอย - วังไผ่ 342+456 346+576 4.120 10.417
1 0804 วังไผ่ - โนนปอแดง 346+576 386+176 39.600 98.536
32 0500 ท่าฉนวน - แยกหลวงพ่อโอ 150+400 150+455 0.145 0.580
117 0100 นครสวรรค์ - คลองพลังด้านใต้ 0+000 38+628 38.628 80.514
122 0100 ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ด้านตะวันตก 0+000 14+283 14.283 40.467
225 0100 แยกบึงบอระเพ็ด - เกรียงไกรกลาง 0+000 10+000 10.000 11.340
333 0400 สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา - ท่าน้ำอ้อย 182+227 182+838 0.611 1.222
1072 0101 หนองเบน - ลาดยาว 0+00 22+509 22.509 29.411
1072 0102 ลาดยาว - เขาชนกัน 22+509 65+000 42.491 45.091
1073 0100 หนองสังข์ - คลองชะแวด 0+000 40+680 40.680 44.326
1084 0100 ป่าแดง - หาดชะอม 0+000 48+188 48.188 51.229
1182 0101 แยกนวมินทร์ - เขาดินเหนือ 0+000 20+000 20.000 28.510
1182 0102 เขาดินเหนือ - บรรพตพิสัย 20+000 34+119 14.119 14.162
1375 0200 ดงเย็น - ดงทอง                    11+050 14+961 3.911 4.211
3001 0100 ทางเข้าค่ายทหารจิรประวัติ 0+000 0+178 0.178 0.304
3004 0100 แยกค่ายจิรประวัติ - พระนอน 0+000 13+298 13.298 20.659
3005 0100 นครสวรรค์ - โกรกพระ 0+440 14+554 14.114 18.220
3008 0100 พยุหะคีรี - เนินมะกอก 0+601 4+254 3.653 4.927
3013 0200 คลองแบ่ง - ลาดยาว 29+284 45+626 16.342 17.194
3220 0200 เขาพะแวง - โกรกพระ 13+707 17+941 4.234 4.234
3319 0100 โกรกพระ - บันไดสามขั้น 0+000 14+390 14.390 14.390
3327 0100 เนินมะกอก - นิคมเขาบ่อแก้ว 0+000 8+000 8.000 10.000
3438 0200 ไผ่งาม - ถนนสุด 55+275 57+723 1.998 1.998
3473 0100 หนองจิกรี - ถนนสุด 0+000 48+375 48.375 49.525
3504 0200 ห้วยน้ำดัง - เขาชนกัน 3+717 39+432 35.715 35.975
3522 0100 เนินฝอยทอง - ทุ่งผักเบี้ย 0+000 4+300 4.300 6.621
3523 0100 ทางแยกเข้านครสวรรค์ 0+000 1+201 1.201 3.603
3561 0100 ทางเข้าสถานีรถไฟนครสวรรค์ 0+000 0+066 0.066 0.198
3621 0100 ทางเข้าบรรพตพิสัย 0+000 0+181 0.181 0.192
3628 0100 ทางเข้าตลาดเจริญผล 0+000 0+230 0.230 0.245
3645 0100 ทางเข้าชุมชนเขาโรงครัว 0+000 0+350 0.350 0.350
   

ระยะทางรวมทั้งสิ้น

    502.788 782.087
บัญชีสายทางในความรับผิดชอบ

หมวดการทางนครสวรรค์ที่ 1 แขวงการทางนครสวรรค์ที่ 1   สำนักทางหลวงที่ 9 (ลพบุรี) 

ทางหลวงหมายเลข ตอนควบคุม ชื่อสายทาง ระหว่าง

กม. - กม.

ระยะทางจริง

(กม.)

ระยะทาง

ต่อ 2 ช่องจราจร

(กม.)

1 0802 บ้านหว้า - แยกเวียงดอย 329+576 342+456 12.880 45.738
122 0100 ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ด้านตะวันตก 0+000 14+283 14.283 40.467
225 0100 แยกบึงบอระเพ็ด - เกรียงไกรกลาง 0+000 10+000 10.000 11.340
3001 0100 ทางเข้าค่ายทหารจิรประวัติ 0+000 0+178 0.178 0.304
3004 0100 แยกค่ายจิรประวัติ - พระนอน 0+000 13+298 13.298 20.659
3561 0100 ทางเข้าสถานีรถไฟนครสวรรค์ 0+000 0+066 0.066 0.198
3645 0100 ทางเข้าชุมชนโรงครัว 0+000 0+350 0.350 0.350
   

รวมระยะทางควบคุม

    51.055 119.056
บัญชีสายทางในความรับผิดชอบ

หมวดการทางนครสวรรค์ที่ 2   แขวงการทางนครสวรรค์ที่ 1   สำนักทางหลวงที่ 9

ทางหลวงหมายเลข ตอนควบคุม ชื่อสายทาง ระหว่าง

กม. - กม.

ระยะทางจริง

(กม.)

ระยะทาง

ต่อ 2 ช่องจราจร

(กม.)

1 0803 แยกเวียงดอย - วังไผ่ 342+456 346+576 4.120 10.417
117 0100 นครสวรรค์ - คลองพลังด้านใต้ 0+000 38+628 38.628 80.514
1182 0101 แยกนวมินทร์ - เขาดินเหนือ 0+000 20+000 20.000 28.510
3005 0100 นครสวรรค์ - โกรกพระ 0+440 14+554 14.114 18.220
3220 0200 เขาพะแวง - โกรกพระ 13+707 17+941 4.234 4.234
3319 0100 โกรกพระ - บันไดสามขั้น 0+000 14+390 14.390 14.390
3523 0100 ทางแยกเข้านครสวรรค์ 0+000 1+201 1.201 3.603
   

รวมระยะทางควบคุม

    96.687 159.888
บัญชีสายทางในความรับผิดชอบ

หมวดการทางบรรพตพิสัยที่ 1  แขวงการทางนครสวรรค์ที่ 1   สำนักทางหลวงที่ 9 (ลพบุรี)

ทางหลวงหมายเลข ตอนควบคุม ชื่อสายทาง ระหว่าง

กม. - กม.

ระยะทางจริง

(กม.)

ระยะทาง

ต่อ 2 ช่องจราจร

(กม.)

1073 0100 หนองสังข์ - คลองชะแวด 0+000 40+680 40.680 44.326
1084 0100 ป่าแดง - หาดชะอม 0+000 48+188 48.188 51.229
1182 0102 แยกนวมินทร์ - เขาดินเหนือ 20+000 34+119 14.119 14.162
1375 0200 ดงเย็น - ดงทอง                    11+050 14+961 3.911 4.211
3621 0100 ทางเข้าบรรพตพิสัย 0+000 0+181 0.181 0.192
3628 0100 ทางเข้าตลาดเจริญผล 0+000 0+230 0.230 0.245
   

ระยะทางรวมทั้งสิ้น

    107.309 114.365
บัญชีสายทางในความรับผิดชอบ

หมวดการทางบรรพตพิสัยที่ 2  แขวงการทางนครสวรรค์ที่ 1   สำนักทางหลวงที่ 9 (ลพบุรี) 

ทางหลวงหมายเลข ตอนควบคุม ชื่อสายทาง ระหว่าง

กม. - กม.

ระยะทางจริง

(กม.)

ระยะทาง

ต่อ 2 ช่องจราจร

(กม.)

1 0804 วังไผ่ - โนนปอแดง 346+576 386+176 39.600 98.536
1072 0101 หนองเบน - ลาดยาว 0+000 22+509 22.509 29.411
3013 0200 คลองแบ่ง - ลาดยาว 29+284 45+626 16.342 17.194
   

ระยะทางรวมทั้งสิ้น

    78.451 145.141
บัญชีสายทางในความรับผิดชอบ

หมวดการทางแม่วงก์   แขวงการทางนครสวรรค์ที่ 1   สำนักทางหลวงที่ 9 (ลพบุรี) 

ทางหลวงหมายเลข ตอนควบคุม ชื่อสายทาง ระหว่าง

กม. - กม.

ระยะทางจริง

(กม.)

ระยะทางต่อ 2 ช่องจราจร

(กม.)

1072 0102 ลาดยาว - เขาชนกัน 22+509 65+000 42.491 45.091
3438 0200 ไผ่งาม - ถนนสุด 55+275 57+723 1.998 1.998
3473 0100 หนองจิกรี - ถนนสุด 0+000 48+375 48.375 49.525
3504 0200 ห้วยน้ำดัง - เขาชนกัน 3+717 39+432 35.715 35.975
   

รวมระยะทางควบคุม

    128.579 132.589
บัญชีสายทางในความรับผิดชอบ

หมวดการทางพยุหะคีรี   แขวงการทางนครสวรรค์ที่ 1   สำนักทางหลวงที่ 9

ทางหลวงหมายเลข ตอนควบคุม ชื่อสายทาง ระหว่าง

กม. - กม.

ระยะทางจริง

(กม.)

ระยะทาง

ต่อ 2 ช่องจราจร

(กม.)

1 0801 หางน้ำหนองแขม - บ้านหว้า 305+578 329+576 23.998 101.459
32 0500 ท่าฉนวน - แยกหลวงพ่อโอ 150+400 150+455 0.145 0.580
333 0400 สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา - ท่าน้ำอ้อย 182+227 182+838 0.611 1.222
3008 0100 พยุหะคีรี - เนินมะกอก 0+601 4+254 3.653 4.927
3327 0100 เนินมะกอก - นิคมเขาบ่อแก้ว 0+000 8+000 8.000 10.000
3522 0100 เนินฝอยทอง - ทุ่งผักเบี้ย 0+000 4+300 4.300 6.621
   

รวมระยะทางควบคุม

    40.707 124.809
              

Copyright @ 2013 Nakhon Sawan (1) Highway District

แขวงการทางนครสวรรค์ที่ 1 163/2 ถนนมาตุลี  ตำบลปากน้ำโพ  อำเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค์  60000

โทรศัพท์ : 056-221286  โทรสาร : 056-226121 Webmaster:uthai.ea@doh.go.th