:: หน่วยงานในสังกัดแขวงฯ  ::

 
หมวดการทางนครสวรรค์ที่  1
 
หมวดการทางนครสวรรค์ที่  2
 
หมวดการทางบรรพตพิสัยที่ 1
 
หมวดการทางบรรพตพิสัยที่ 2
 
หมวดการทางพยุหะคีรี
 
งานแผนงาน
 
งานอำนวยความปลอดภัย
 
งานปรับซ่อม
 
หน่วยต้นไม้และสวน
 
งานบริการประชาชน (Service Center)
 
งานสารบรรณและประชาสัมพันธ์
 
งานบัญชีและการเงิน
 
งานพัสดุและสัญญา
 
งานสถิติสารสนเทศ

:: บริการประชาชน ::

 
กฎหมายและระเบียบทางหลวง
 
ข้อมูลทางหลวง
 
มาตรฐานงานทาง
 
ข้อมูลวิศวกรรมงานทาง
 
ระเบียบขั้นตอนการเวนคืนเวนดิน
 
การขออนุญาตในเขตทางหลวง
 
 สอบถามระยะทาง

  ส่วนกลาง
  ภาคเหนือ
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  ภาคใต้
  ภาคกลาง
  สำนักบริหารบำรุงทาง
  สำนักทางหลวงที่ 9 (ลพบุรี)
  แขวงการทางลพบุรีที่ 1

  แขวงการทางลพบุรีที่ 2

  แขวงการทางสระบุรี
  แขวงการทางนครสวรรค์ที่ 1
  แขวงการทางนครสวรรค์ที่ 2
  สำนักบำรุงทางสิงห์บุรี
หมวดการทางแม่วงก์
ถนนวังซ่าน-เขาชนกัน หมู่ที่ 11 ต.เขาชนกัน
อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์  60150
โทร.(056) 294131
Webmaster : Uthai.ea@doh.go.th

 

บัญชีสายทางในความควบคุม

หมวดการทางแม่วงก์  แขวงการทางนครสวรรค์ที่ 1  สำนักทางหลวงที่ 9 (ลพบุรี)

กรมทางหลวง  กระทรวงคมนาคม

ทางหลวงหมายเลข ตอนควบคุม ชื่อสายทาง ระหว่าง

กม. - กม.

ระยะทางจริง

(กม.)

ระยะทางต่อ 2 ช่องจราจร

(กม.)

1072 0102 ลาดยาว - เขาชนกัน 22+509 65+000 42.491 45.091
3438 0200 ไผ่งาม - ถนนสุด 55+275 57+723 1.998 1.998
3473 0100 หนองจิกรี - ถนนสุด 0+000 48+375 48.375 49.525
3504 0200 ห้วยน้ำดัง - เขาชนกัน 3+717 39+432 35.715 35.975
   

ระยะทางรวมทั้งสิ้น

    128.579 132.589

 

แผนที่แสดงเส้นทางในความรับผิดชอบ

หมวดการทางแม่วงก์  แขวงการทางนครสวรรค์ที่ 1 สำนักทางหลวงที่ 9 (ลพบุรี)

กรมทางหลวง  กระทรวงคมนาคม

หัวหน้าหมวดการทางแม่วงก์

  

นายจักรพงศ์  จรบุรี

นายช่างโยธาชำนาญงาน