นายยุทธศักดิ์ ศรีงามเมือง

ผอ.ขท.กาญจนบุรี-สุพรรณบุรี(ที่2)

แขวงการทางกาญจนบุรี-สุพรรณบุรี(ที่ 2)

ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โทร.0 3555 2000 โทรสาร 0 3555 2123

หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
หมวดการทางในสังกัด
จัดซื้อจัดจ้าง
บริการประชาชน
เอกสารความรู้
วิสัยทัศน์ มุ่งสร้างความเป็นเลิศด้านงานบำรุงทาง เพื่อความปลอดภัย สะดวกรวดเร็ว และภูมิทัศน์สวยงามของทางหลวง ตอบสนองความพึงพอใจของประชาชน
ขอบเขตของงาน
ประกาศสอบราคา
ยกเลิกประกาศสอบราคา
ประกาศผลสอบราคา
ประกวดราคา
ยกเลิกประกวดราคา
ประกาศผลประกวดราคา
ขายทอดตลาด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ขออนุญาตเกี่ยวกับทางหลวง
สอบถามระยะทาง
แผนที่ทางหลวง
เส้นทางลัดช่วงเทศกาล
Download แผ่นพับแผนที่
กฎหมายทางหลวง
เอกสารเผยแพร่
หน่วยงานภายใน
 
งานการเงินและบัญชี
 
งานสารบรรณ
 
งานพัสดุและสัญญา
 
งานสถิติ
ฝ่ายปฏิบัติการ
 
 
 
 
 
 
 
ฝ่ายวิศวกรรม
 
งานบำรุงทางเคลื่อนที่
 
งานปรับซ่อม
 
งานจราจรสงเคราะห์
 
งานไฟฟ้า
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ 24 มิถุนายน 2557

โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ "สุพรรณมุ่งมั่นสู่สันติสุขอย่างยั่งยืน" ณ โรงเรียนวัดทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี...ภาพกิจกรรม>>

วันที่ 20 มิถุนายน 2557

กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทางหลวงหมายเลข 324 ตอนหนองขาว-ตลาดเขต กม.38+000...ภาพกิจกรรม>>

วันที่ 19 มิถุนายน 2557

โครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน "สุพรรณบุรีมุ่งมั่นสู่สันติสุขอย่างยั่งยืน" ณ วัดยางไทยเจริญผล อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี...ภาพกิจกรรม>>

หมวดการทางอู่ทองที่ 1
หมวดการทางอู่ทองที่ 2
หมวดการทางพนมทวน
หมวดการทางบ่อพลอย
หมวดการทางสองพี่น้อง
หมวดการทางเลาขวัญ
หมวดการทางทุ่งคอก