"พัฒนาบุคลากรให้เป็นนักบำรุงทางและก่อสร้างทางที่ดี รู้จักหน้าที่ มีความรับผิดชอบใส่ใจและตั้งใจปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยจิตวิญญาน มีความเสียสละ สามัคคี ร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ"  
 
ขออนุญาตติดตั้งป้าย พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535  
 
ขออนุญาตทำทางเชื่อม พระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2549  
 
ขออนุญาตทำการใด ๆ ในเขตทางหลวง องค์ความรู้ ( Knowledge Management )  
  คณะเจ้าหน้าที่ร่วมรดน้ำดำหัว
นายทรงชัย พ่วงสุวรรณ ผู้อำนวยการแขวงการทางและ รองผู้อำนวยการ สืบสานประ- เพณีปี๋ใหม่เมือง(วันสงกรานต์)
ในวันจันทร์ที่ ๒๑ เม.ย.๒๕๕๗
  นายทรงชัย พ่วงสุวรรณ นำ คณะเจ้าหน้าที่ จัดประชุมเสวนา การมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการก่อสร้างฯ ทางหลวง หมายเลข ๑๐๙๕ ในวันพุธที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
 

การจัดตั้งศูนย์ฯ เทศกาล
สรกรานต์ ระหว่าง ๑๑-๑๗ เม.ย ๒๕๕๗ บรรยากาศการตรวจ เยี่ยมจุดบริการในสังกัดของ ผู้อำนวยการแขวงการทาง

  ศูนย์อำนวยความสะดวกและุ
ปลอดภัยทางถนนเทศกาลปีใหม่ ปี ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ - ๒ มกราคม
๒๕๕๗ เพื่อลดอุบัติเหตุและี่ ความสูญเสีย พร้อมช่วยเหลือ และบริการ แก่ผู้ใช้ทาง

 

จำนวนบุคลากรแขวงการทางแม่ฮ่องสอน
โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
บุคลากร
.......-ฝ่ายปฏิบัติการ
.......-ฝ่ายวิศวกรรม
.......-ฝ่ายบริหาร
เส้นทางในความควบคุม
กรมทางหลวง
สำนักทางหลวงที่ 1
แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 1
แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 2
แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 3
แขวงการทางลำพูน
แขวงการทางลำปาง
แขวงการทางแม่ฮ่องสอน
สำนักบำรุงทางลำปางที่ 2
รับแจ้งเว็บไซต์ไม่เหมาะสมฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ป.ป.ช
 
แขวงการทางแม่ฮ่องสอน
 
.