"พัฒนาบุคลากรให้เป็นนักบำรุงทางและก่อสร้างทางที่ดี รู้จักหน้าที่ มีความรับผิดชอบใส่ใจและตั้งใจปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยจิตวิญญาน มีความเสียสละ สามัคคี ร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ"  
 
ขออนุญาตติดตั้งป้าย พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535  
 
ขออนุญาตทำทางเชื่อม พระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2549  
 
ขออนุญาตทำการใด ๆ ในเขตทางหลวง องค์ความรู้ ( Knowledge Management )  
  ภาพผลการปฏิบัติราชการ
ร่วมกันของ ผอ.ขท.
และผู้ว่าราชการจังหวัด
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๕๗
  นายทรงชัย พ่วงสุวรรณ ต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการ
กระทรวงคมนาคม
มาตรวจติดตามความก้าวหน้า
หน่วยงานในสังกัดคมนาคม
ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๔ ก.ย. ๒๕๕๗
 

กิจกรรมเทิดพระเกียรติ์
และจุดเทียนชัยถวายพระพร
๑๒ สิงหา มหาราชินี
ณ ศาลากลาางจังหวัด

  ถวายเทียนพรรษาวัดบ้านใหม่
เพื่อสืบสานประเพณี และทำนุบำรุงพุทธศาสนา
ในวันพุธที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗

 

จำนวนบุคลากรแขวงการทางแม่ฮ่องสอน
โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
บุคลากร
.......-ฝ่ายปฏิบัติการ
.......-ฝ่ายวิศวกรรม
.......-ฝ่ายบริหาร
เส้นทางในความควบคุม
กรมทางหลวง
สำนักทางหลวงที่ 1
แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 1
แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 2
แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 3
แขวงการทางลำพูน
แขวงการทางลำปาง
แขวงการทางแม่ฮ่องสอน
สำนักบำรุงทางลำปางที่ 2
รับแจ้งเว็บไซต์ไม่เหมาะสมฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ป.ป.ช
 
แขวงการทางแม่ฮ่องสอน
 
.