นายพินิจ แก้วมาคูณ
รส.ทล.6.1
นำเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้า
 ร่วมกิจกรรม"เมืองสะอาด คนใน
ชาติมีสุข"...

      นายพินิจ แก้วมาคูณ
รส.ทล.6.1พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมกัน
ทำกิจกรรม Big Cleaning Day ที่วัดสนธิกรประชาราม เนื่องใน...
 
     นายพินิจ แก้วมาคูณ รส.ทล.6.1 เป็นประธานกล่าวเปิดงาน "โครงการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวงพบสมาชิก ปี 2557..
 
  นายพินิจ แก้วมาคูณ รส.ทล.1 เป็นประธานในการเปิดงาน พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ...
นายชัชวาลย์ บุญเจริญกิจ
อธิบดีกรมทางหลวง  พร้อมคณะ
ตรวจเยี่ยมจากกรมทางหลวงได้เดิน
ทางมาตรวจเยี่ยมเมื่อวันที่ 26-27 มิ.ย.

     
                  

      นายทวี เกศิสำอาง ผส.ทล.6 นำนักกีฬาในสังกัดเข้าร่วมแข่งขันกีฬาภายใน
กรมทางหลวงประจำปี 2557 ระหว่างวันที่
15 -19 ธันวาคม 2557...

 
            นายสมชาย จันทร์รอด ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม พร้อมคณะ ได้เดินทางตรวจราชการในพื้นที่เขตตรวจ
ราชการที่ 17 โดยประชุมรับฟังการบรรยาย...

     
 
  ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการ
เลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2557

      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการ
ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2  และกำหนดวัน 
 เวลา  สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ลงวันที่  2 พ.ค. 2557
   
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
    เข้ารับการประเมินสมรรถนะและ
  กำหนดวัน เวลา ประเมินสมรรถนะ   ลงวันที่ 11 เมษายน 2557...

   
      ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อ
เลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตั้งแต่วันที่1 - 8 เมษายน 2557...
 
     
     
     
     
     
     
       เลขที่ คค ๐๖๒๑(ม.๒)/๔๕/๒๕๕๕  ลงวันที่  ๖ กันยายน  ๒๕๕๕
งานจ้างเหมาทำการจัดทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทางหลวง ของแขวงการทางเลยที่ ๑ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑๖ ตอน วังสะพุง-หนองเขียด-เลยวังใส ระหว่าง กม.๑๓+๐๐๐-กม.๑๖+๑๐๐,กม.๑๗+๗๐๐-กม.๒๔+๒๖๐, กม.๒๔+๗๔๕-กม.๒๘+๐๐๐,ทางหลวงหมายเลข ๒๒๕๐ ตอน แยกทางหลวงหมายเลข ๒๐๑(ถ้ำผาบิ้ง)-หนองคัน ระหว่าง กม.๑๖+๖๐๐-กม.๑๘+๙๐๐ ปริมาณงาน ๔,๗๖๓ ตร.ม.