Website counter
     
     
 
 
 
 
 
  นายสนิท  พรหมวงษ์  
รองอธิบดีฝ่ายบำรุงทาง พร้อมคณะ
ตรวจเยี่ยมจากกรมทางหลวงได้เดิน
ทางมาตรวจเยี่ยมระหว่างวันที่...

     ายทวี เกศิสำอาง ผส.ทล.6
เป็นประธานในการสัมมนาเจ้าหน้าที่้
ผู้ปฏิบัติงานของ  สทล.6 ในการ
บริหาร
สัญญา และควบคุมงาน...
 
    นายทวี  เกศิสำอาง
 ผส.ทล.6  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้า
ร่วมและจัดตั้งโรงทานเนื่องในโอกาส
ขึ้นปีใหม่ 57 และพิธีส่งมอบ...
 
  นายทวี  เกศิสำอาง
 ผส.ทล.6  พร้อมข้าราชการ ร่วม
งานฉลองสมณศักดิ์พระราชปริยัติ
บัณฑิต (ถนอม ปณฑิโต ป.ธ.6)...
  นายทวี  เกศิสำอาง 
ผส.ทล.6  นำข้าราชการถวาย
พระพรชัยมงคล
และถวาย
สัตย์ปฏิญาณตน
...
   
  
                  
   นายพินิจ  แก้วมาคูณ  รส.ทล.6.1   เป็นประธานการฝึกอบรมการเสริมสร้าง
ประสบการณ์วิศวกรโยธาและนายช่างโยธา
บรรจุใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2557...

 
      นายอโนทัย  ชัยมงคล  รส.ทล.6.2
นำข้าราชการวางพวงมาลางานวันรำลึกถึง
วีรกรรมผู้เสียสละเขาค้อประจำปี  2557 ...
 
     
 
 
       ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อ
เลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตั้งแต่วันที่1 - 8 เมษายน 2557...

   
   ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิก
บัญชีผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็น
พนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานโยธา ลงวันที่ 21ตุลาคม 2556...

   
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับ
การประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2
ตำแหน่งพนักงานโยธา กำหนดสอบ
ในวันที่ 25 กันยายน 2556...
 
     
     
     
     
     
     
       เลขที่ คค ๐๖๒๑(ม.๒)/๔๕/๒๕๕๕  ลงวันที่  ๖ กันยายน  ๒๕๕๕
งานจ้างเหมาทำการจัดทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทางหลวง ของแขวงการทางเลยที่ ๑ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑๖ ตอน วังสะพุง-หนองเขียด-เลยวังใส ระหว่าง กม.๑๓+๐๐๐-กม.๑๖+๑๐๐,กม.๑๗+๗๐๐-กม.๒๔+๒๖๐, กม.๒๔+๗๔๕-กม.๒๘+๐๐๐,ทางหลวงหมายเลข ๒๒๕๐ ตอน แยกทางหลวงหมายเลข ๒๐๑(ถ้ำผาบิ้ง)-หนองคัน ระหว่าง กม.๑๖+๖๐๐-กม.๑๘+๙๐๐ ปริมาณงาน ๔,๗๖๓ ตร.ม.