อัตรากำลัง ของสำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา)

          สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) จัดการบริหารงานบุคคลตามนโยบายของกรมทางหลวง มีการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อความรวดเร็วในการติดต่อ ประสานงานกันระหว่างหน่วยงาน ปรับปรุงการดำเนินกิจกรรม 5 ส. ตามนโยบายของกรมทางหลวงอย่างต่อเนื่อง นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานบุคคล ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ได้รับการพัฒนาในเรื่องที่เกี่ยวข้อง เช่น เข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา ทั้งภายในหน่วยงาน และนอกหน่วยงาน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้กับเจ้าหน้าที่ ฯลฯ ปรับเปลี่ยนทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ให้สอดคล้องกับระเบียบของทางราชการ และจรรยาบรรณข้าราชการพลเรือน และปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต

                1. จำนวนข้าราชการตามระดับตำแหน่ง (ปฏิบัติงานจริง)

ระดับตำแหน่ง
9
8
7
6
5
4
3
2
รวม
จำนวน (ราย)
1
6
9
27
18
4
1
1
67

                     * จำนวนข้าราชการที่ปฏิบัติงานหน่วยงานอื่น 5 ราย
                     * จำนวนข้าราชการที่ยืมตัวจากหน่วยงานอื่น 1 ราย

                2. จำนวนลูกจ้างประจำ 70 ราย
                3. จำนวนพนักงานราชการ 5 ราย
                4. จำนวนลูกจ้างชั่วคราว 70 ราย         

 
     copyright © 2006 HIGHWAY 8
สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) กรมทางหลวง
ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร.0-4424-2871, 0-4427-0230, 0-4424-6211 โทรสาร.0-4424-4926
E-mail: doh0800@doh.go.th ติดต่อ webmaster ได้ที่ doh0802@doh.go.th