คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย
คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย

          จังหวัดนครราชสีมานับเป็นเมืองหลัก และศูนย์กลาง ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เสมือนเป็นประตูเชื่อมระหว่างกรุงเทพมหานคร ภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคใต้ กับจังหวัด
ในภาคตะวันออกฉียงเหนือ การคมนาคมทางบกจำเป็นต้องเข้าสู่จังหวัดนครราชสีมา ก่อน
เชื่อมโยงไปยังจุดหมายปลายทางตามโครงข่ายทางหลวงที่มีอยู่ ทำให้การจราจรหนาแน่น
และติดขัดในเขตเมือง ส่งผลกระทบกับปัญหาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวิถีชีวิตของ
ประชาชนอย่างมาก กรมทางหลวงจึงเสนอให้ทำการก่อสร้างโครงการถนนวงแหวนรอบ
เมืองนครราชสีมา เพื่อใช้เป็นเส้นทางเลี่ยงเมือง ไปยังจุดหมายปลายทางจังหวัดอื่นๆ โดย
ไม่จำเป็นต้องผ่านตัวเมือง

           กรมทางหลวงได้ว่าจ้าง “ที่ปรึกษา” ดำเนินการคัดเลือกแนวเส้นทาง โดยการศึกษา
ความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สอดคล้องกับ
ศักยภาพและการพัฒนาของเมืองนครราชสีมา และได้ข้อสรุปแนวถนนวงแหวนรอบเมือง
นครราชสีมา (ตามแผนที่)

           แนวถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมาที่ศึกษาเป็นแนวตัดใหม่ทั้งหมด ระยะทาง
รวมประมาณ 109 กิโลเมตร ภูมิประเทศที่แนวทางตัดผ่านส่วนใหญ่เป็นที่ราบ บางส่วน
เป็นที่ลูกเนิน การใช้ประโยชน์ที่ดินส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม การแบ่งตอนของ
ถนนวงแหวนแบ่งเป็น 7 ตอน (Section) ได้แก่ A, B, C, D, E, F และ G ซึ่งจุดแบ่งตอน
ได้กำหนดจุดตัดของทางหลวงสายหลักที่มุ่งเข้าสู่ตัวเมืองนครราชสีมาเป็นจุดแบ่งตอน

           การดำเนินการก่อสร้างโครงการถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา จะเลือก
ดำเนินการตอนที่มีความสำคัญ และจำเป็นที่ให้ผลตอบแทนสูงสุดก่อน และทยอยต่อเชื่อม
ให้เป็นวงแหวนจนครบวงรอบในลำดับต่อไป การก่อสร้างจะดำเนินการในลักษณะของ
Stage of Construction โดยก่อสร้างเป็นถนน 2 ช่องจราจรก่อน และสามารถก่อสร้าง
เพิ่มช่องจราจรได้ในอนาคต ตามความเหมาะสมของปริมาณจราจร โดยที่ปรึกษาเสนอ
แผนระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างเต็มรูปแบบของโครงการ 15 ปี

           โครงการถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ
2549 เป็นต้นไป โดยจะเริ่มต้นก่อสร้างช่วงแรก ตามแนว G ระยะทางประมาณ 18
กิโลเมตร เส้นทางเริ่มจากทางหลวงหมายเลข 2 ไปบรรจบทางหลวงหมายเลข 304
คาดว่าเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ นอกจากจะช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรขนส่งแล้ว ยังสามารถ
เอื้อประโยชน์ต่อสถานที่สำคัญหลายแห่ง เช่น เมืองใหม่การเคหะแห่งชาติ นิคมอุตสาหกรรม
ศูนย์ราชการใหม่ ศูนย์รวมตู้สินค้า สวนสัตว์นครราชสีมา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เป็นต้น

โครงการก่อสร้างถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ตอน 1
ความเป็นมา
          การที่จังหวัดนครราชสีมาเป็นเสมือนประตูที่เชื่อมโยงระหว่าง กรุงเทพมหานคร
ภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคใต้ เข้ากับจังหวัดต่างๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การคมนาคมทางบกจึงจำเป็นต้องเข้าสู่จังหวัดนครราชสีมาก่อนจะเชื่อมโยงไปยังจุดหมาย
ปลายทางต่าง ๆ ตามโครงข่ายทางหลวงที่มีอยู่ ประกอบกับอัตราการเจริญเติบโตของ
จังหวัดนครราชสีมาที่เพิ่มสูงขึ้งอย่างรวดเร็ว จึงเกิดปัญหาความไม่พร้อมด้านสาธารณูปโภค
ส่งผลให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัด กระทบกับเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมละวิถีชีวิต
ของประชาชนเป็นอย่างมาก โดยทางเลี่ยงเมืองที่มีอยู่ในปัจจุบันจะช่วยให้รถไม่ผ่านตัวเมือง
ได้เพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการก่อสร้างถนนวงแหวนสายใหม่รอบเมือง
เพิ่มขึ้นเพื่อช่วยให้ปัญหาทางด้านคมนาคมขนส่งคลี่คลายลงไปได้ เนื่องจากยวดยานที่มี
ีจุดหมายปลายทางที่จะไปยังจังหวัดอื่นๆ สามารถใช้ถนนวงแหวนรอบเมืองเป็นเส้นทาง
สัญจรได้โดยไม่จำเป็นจะต้องเดินทางผ่านเมือง
ซึ่งนอกจากประโยชน์ดังที่กล่าวแล้ว
โครงการนี้ยังช่วยส่งเสริมระบบโครงข่ายทางหลวงของจังหวัดนครราชสีมาให้มีความสมบูรณ์
ยิ่งขึ้นอีกด้วย

คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย

                                    แผนที่แนวเส้นทางวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา
                                               คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย

ประโยชน์ของโครงการ
          เมื่อโครงการฯก่อสร้างแล้วเสร็จเต็มรูปแบบ จะก่อให้เกิดประโยชน์ดังนี้
          1. สามารถรองรับการขยายผังเมืองรวมในอนาคตได้
          2. สามารถใช้ลดความหนาแน่นของการจราจรที่ไม่จำเป็นต้องผ่านตัวเมืองได้
          3. ช่วยลดค่าใช้จ่ายของผู้ใช้ทาง ทั้งในด้านของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับรถ
             (Vehicle Operating Cost) และมูลค่าของเวลาที่ใช้ในการเดินทาง (Time Cost)

ที่ตั้งโครงการ
          โครงการก่อสร้างถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมาตอน 1 เป็นเส้นทางตัดใหม่
มีแนวทางห่างจากศูนย์กลางตัวเมืองประมาณ 18 กิโลเมตร อยู่ทางทิศใต้ของตัวเมือง
นครราชสีมา จุดเริ่มต้นโครงการ(กม.0+000) อยู่บนทางหลวงหมายเลข 2 ที่ กม.
233+000 ไปทางทิศตะวันออกผ่านเขต อ.สูงเนิน และ อ.เมือง สิ้นสุดโครงการ
(กม.17+940) บนทางหลวงหมายเลข 304 ที่ กม.118+599.770

คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย

                                              แผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งโครงการ
                                               คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย

ลักษณะโครงการ
          กำหนดรูปแบบการก่อสร้างเป็นทางมาตรฐานชั้นทางพิเศษ ทำการก่อสร้าง
ในเขตทางกว้าง 60.00 ม. ซึ่งจะสร้างด้านขวาทาง 2 ช่องจราจรก่อนในระยะแรก
เป็นผิวทางคอนกรีตเสริม เหล็กหนา 25 ซม. ผิวจราจรกว้าง 7 ม. แบ่งเป็น 2 ช่อง
จราจรไปกลับกว้างช่องจราจรละ 3.50 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 2.50 ม. แบ่งเป็น
ไหล่ทางทางแอสฟัลท์คอนกรีต 1.50 ม.และไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก 1.00 ม.
มีงานก่อสร้างสะพาน(SLAB TYPE ขนาด 3x10.00=30.00 ม.) 2 แห่ง งานก่อสร้าง
ท่อเหลี่ยม(RC. BOX CULVERT ขนาด 3-[3.30 X 3.30]) 1 แห่ง รวมทั้งงานติดตั้ง
ไฟฟ้าแสงสว่าง ณ จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการ

คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย

                                                          รูปตัดทั่วไป
                                             คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย

ความคืบหน้าโครงการ
          ปัจจุบันกรมทางหลวงได้ดำเนินการประกวดราคาหาตัวผู้รับจ้างโครงการก่อสร้าง
ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ตอน 1 แล้วเสร็จ ได้ตัวผู้รับจ้างคือ บริษัท
ธาราวัญ คอนสตรัคชั่น จำกัด โดยกำหนดเริ่มต้นสัญญาวันที่ 20 เมษายน 2550
และสิ้นสุดสัญญาวันที่ 10 ตุลาคม 2551 เป็นระยะเวลาดำเนินการ 540 วัน
มีมูลค่างานตามสัญญา 314,974,823.35 บาท

ปัญหาและอุปสรรค
          1. การขุดพบโครงกระดูกมนุษย์และโบราณวัตถุในสายทาง
          กรมศิลปากรได้ขุดค้นพบโครงกระดูกมนุษย์โบราณบริเวณ กม.9+100 และ
พบเศษกระเบื้องดินเผาบริเวณ กม.7+000 โดยสันนิษฐานว่าจะเป็นชุมชนโบราณ
จึงได้ประสานมายังกรมทางหลวงเพื่อขอระงับการก่อสร้างบริเวณดังกล่าวไว้ก่อน
เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญจากกรมศิลปากร ได้เข้ามาทำการสำรวจและอนุรักษ์เป็นสมบัติ
ของชาติต่อไป
          สถานะปัจจุบัน : รอความชัดเจนจากกรมศิลปากร ว่าเส้นทางโครงการจะ
สามารถผ่านเข้าไปได้หรือไม่ในพื้นที่ดังกล่าว

          2. การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
          พื้นที่ส่วนใหญ่ของราษฎรยังคงเป็นที่ดิน สปก. และที่ดินถือครองซึ่งไม่มีโฉนด
ส่วนที่ดินซึ่งมีโฉนดนั้นส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ที่บริเวณต้นทางและปลายทางโครงการฯ
          สถานะปัจจุบัน : เตรียมรับมอบพื้นที่จาก สทล.8 เฉพาะช่วงที่สามารถ
เข้าดำเนินการได้ ซึ่งได้รับการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินเรียบร้อยแล้ว
      

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
          สำนักงานโครงการฯ
                    111/38-39 ม.5 หมู่บ้านออมสิน
                    ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30280
                    ผู้จัดการโครงการ : นายไชยวิทย์ บุรสมบูรณ์
                    โทรศัพท์ : 081-582-7325
          สำนักก่อสร้างทางที่ 2 กรมทางหลวง
                    โทรศัพท์ : 0-2354-1066
                    สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา)
                    โทรศัพท์ : 0-4424-2871, 0-4427-0230, 0-4424-6211
                    โทรสาร : 0-4424-4926

     copyright © 2006 HIGHWAY 8
สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) กรมทางหลวง
ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร.0-4424-2871, 0-4427-0230, 0-4424-6211 โทรสาร.0-4424-4926
E-mail: doh0800@doh.go.th ติดต่อ webmaster ได้ที่ doh0802@doh.go.th