ทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 สายบางปะอิน – นครราชสีมา

ความเป็นมาโครงการ

          กรมทางหลวงได้จัดทำแผนแม่บทและดำเนินการก่อสร้างทางหลวงพิเศษ  ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2540 มีโครงข่ายรวมทั้งสิ้น 13 สายทางระยะทาง
รวม 4,150 กิโลเมตร ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย โดยปัจจุบันกรมทางหลวง
ได้ก่อสร้างทางหลวงพิเศษแล้วเสร็จ จำนวน 2 สาย ได้แก่ ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9
(ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันออก) และทางหลวงพิเศษหมายเลข 7
(สายกรุงเทพฯ-ชลบุรี) สำหรับทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 (สายบางประอิน-นครราชสีมา)
นับเป็นทางหลวงพิเศษอีกเส้นทางหนึ่งที่มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่ากัน เนื่องจากเป็น
เป็นทางหลวงพิเศษที่สามารถแบ่งเบาการจราจรทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
และทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ที่มีปริมาณการจราจรสูงและนับวันยิ่งประสบ
ปัญหาการจราจรมากขึ้น   โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดยาวติดต่อกันหลายวัน
สามารถใช้ทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 (สายบางประอิน-นครราชสีมา) ได้โดยสะดวก
และปลอดภัย และนอกจากนี้ทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 สายบางประอิน-
นครราชสีมา
ยังช่วยนำความเจริญมาสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญที่
จะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในภูมิภาคให้ดีขึ้น เนื่องจาก
จะเป็นเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างฐานการผลิตและส่งออกของประเทศไทยเข้ากับสี่เหลี่ยม
เศรษฐกิจอินโดจีน ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามแผนงานดังกล่าว
กรมทางหลวงได้ว่าจ้างให้
บริษัท
วิศวกรที่ปรึกษาดำเนินงานสำรวจและออกแบบรายละเอียดเพื่อเตรียมการในการ
จัดกรรมสิทธิ์ที่ดินและก่อสร้างต่อไป โดยแบ่งการดำเนินการออกเป็น 2 ตอน คือ ตอน 1
จาก อำเภอบางประอิน-อำเภอปากช่อง ระยะทาง 103 กิโลเมตรและตอน 2 จากอำเภอ
ปากช่อง - จังหวัดนครราชสีมา   ระยะทาง  93  กิโลเมตร   ซึ่งการสำรวจและออกแบบ
รายละเอียดในตอน  2  นี้ รับผิดชอบโดย  บริษัท  เอ็มเอเอ  คอนซัลแตนท์ และบริษัท
เทสโก้ จำกัด

พื้นที่ศึกษาและแนวเส้นทาง
           แนวเส้นทางโครงการจะมีจุดเริ่มต้นต่อจากทางหลวงพิเศษหมายเลข   6   สาย
บางประอิน-นครราชสีมาตอน    2  (ประมาณ กม.103+000)  โดยแนวทางจะผ่านพื้นที่
จังหวัดนครราชสีมา 5 อำเภอ ได้แก่อำเภอปากช่อง อำเภอสีคิ้ว อำเภอสูงเนิน และอำเภอ
ขามทะเลสอ   แล้วไปสิ้นสุดโครงการโดยเชื่อมต่อเข้ากับทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมา
รวมระยะทาง 93 กิโลเมตร

คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย

          แผนที่แนวเส้นทางโครงการทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 สายบางปะอิน – นครราชสีมา
                                               คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย

ความสำคัญและประโยชน์ของโครงการ
       1. เพิ่มโครงข่ายทางหลวงใหม่จากกรุงเทพมหานครสู่นครราชสีมา เพื่อแก้ไขปัญหา
การจราจรติดขัดบนทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ที่มีการจราจรสูงและหนาแน่น
ตลอดเส้นทาง
       2. เพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากทางหลวง
พิเศษหมายเลข 6 สายบางประอิน-นครราชสีมา เป็นทางหลวงที่มีมาตรฐานสูง สามารถ
ใช้ความเร็วในการเดินทางได้ถึง 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีการควบคุมการเข้า –
ออกแบบสมบูรณ์ตลอดเส้นทาง
       3. ลดความแออัดของถนนมิตรภาพ เนื่องจากการจราจรส่วนหนึ่งบนถนนมิตรภาพ
จะเปลี่ยนไปใช้ทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 สายบางประอิน-นครราชสีมา ดังนั้นจะทำให้ 
การจราจรบนถนนมิตรภาพคล่องตัวขึ้นซึ่งจะส่งผลให้ผู้ใช้รถสามารถเดินทางได้รวดเร็ว
กว่าปกติ
       4. ส่งเสริมการท้องเที่ยวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากมีทางหลวงเส้นใหม่
ที่สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และมีความปลอดภัยสูง
       5. ส่งเสริมการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

มาตรการผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม
ผลกระทบที่สำคัญ
มาตรการลดผลกระทบ
ทรัพยากรดิน การพังทลายของดินหรือหิน
ในบริเวณที่มีการตัดช่องเขา
และความชันสูง
-ลดความชันและความสูงของ
ช่องเขาที่ตัดโดยแบ่งเป็น ขั้น
บันได (ฺำื่Bench) และลดการ
พังทลายของดินและหิน โดยทำ
PVC Mattress Gabion รองพื้น
ด้วย Geotextile ปลูกหญ้าแฝก
คลุมดิน หรือใช้ Shot Crete
เสริมความแข็งแรงตลอดแนวตัด
น้ำผิวดิน การกีดขวางการไหลของน้ำ
และการระบายน้ำ
-ออกแบบสะพานข้ามคลองแบบ
Cantilever
-ออกแบบอาคารระบายน้ำเป็น
ท่อระบายนำ้แบบเหลี่ยมหรือแบบ
ครึ่งวงกลมตลอดแนวถนนโครงการ
-ออกแบบสะพานบกข้ามทางระบาย
น้ำธรรมชาิติ
คุณภาพน้ำ น้ำเสียจากโครงการ -ระบบบำบัดน้ำเสียรวมใช้ระบบ
ชีวภาพ บ่อเกรอะบ่อซึม บ่อกัก
ไขมันและบ่อปรับคุณภาพน้ำ
คุณภาพอากาศ การฟุ้งกระจายของฝุ่น -มีมาตรการควบคุมฝุ่นจากระยะ
ก่อสร้าง และบริเวณที่ใช้ผสม
คอนกรีต ต้องอยู่ห่างจากชุมชน
อย่างน้อย 1 กิโลเมตร
เสียงและความ
สั่นสะเทือน
เสียงและความสั่นสะเทือน
จากการจราจรของรถ และ
จากเครื่องจักรกลที่ใช้
-สร้างกำแพงกันเสียงในบริเวณ
พื้นที่อ่อนไหว
-ใช้เข็มเจาะแทนเข็มดอก
-ทำการก่อสร้างในช่วงกลางวัน
เวลากลางคืนหลีกเลี้ยงการขนย้าย
วัสดุและกิจกรรมเสียงดัง
ระบบนิเวศบนบก การบุกรุกพื้นที่ป่าและรบ
กวนสัตว์ป่า
-ติดตั้งรั้วตาข่ายพร้อมทางลอด
บริเวณใกล้ป่าสงวนแห่งชาติ
การคมนาคมขนส่ง การกีดขวางเส้นทางที่
ประชาชนใช้การชำรุดของ
เส้นทางที่ใช้ขนส่งวัสดุ
อุปกรณ์ก่อสร้าง
-สร้างสะพานคนเดินข้าม ทางลอด
ทางบริการส่วนท้องถิ่น
-จัดเส้นทางเข้า-ออก โครงการใน
จุดที่เหมาะสม มีป้ายติดตั้งที่ ชัดเจน
ทุกๆ 100 เมตร ตลอดแนวเส้นทาง
ที่ใช้ในการขนส่งวัสดุและทำการ
ซ่อมบำรุงหากชำรุดเสียหาย
ระบบสาธารณูปโภค การรื้อย้าย
ระบบสาธารณูปโภค
-ทำแผนรื้อย้ายที่ชัดเจน และดำเนิน
การแก้ไขหากมีประชาชนร้องเรียน
การควบคุมน้ำท่วมและ
การระบายน้ำ
การกีดขวางทางระบายน้ำ
ตามธรรมชาติ และน้ำท่วม
ขัง
-ออกแบบอาคารคูระบานน้ำริมเขต
ทางหรือถนนเลียบทางหลวงพิเศษ
การเวนคืนและชัดเชย
ทรัพย์สิน
การตัดผ่านพื้นที่ประชาชน -ตั้งคณะกรรมการปรองดองราคา
และกำหนดค่าทดแทนทรัพย์สิน
การสาธารณสุข การเกิดอุบัติเหตุ -ขนส่งผู้ประสบอุบัติเหตุแก่
โรงพยาบาลที่อยู่ใกล้โครงการ
การแบ่งแยก การแบ่งแยกพื้นที่ชุมชน
ออกเป็น 2 ฝั่ง
-ออกแบบทางลอด ทางข้ามสะพาน
คนเดินข้ามตัดถนนใหม่ ในพื้นที่
ชุมชนที่ได้รับผลกระทบ
อุบัติเหตุและความ
ปลอดภัย
โอกาสในการเกิดอุบัติเหตุ
การจราจร
-ออกแบบถนนให้มีความลาดชัน
และรอยต่อน้อยที่สุดให้ถนนอยู่
ในแนวระดับมากที่สุด
-ใช้สีเรืองแสงตีเส้นจราจร พร้อม
มาตรการออกแบบด้านความ
ปลอดภัยทางถนน และอบรม
พนักงานขับยานพาหนะโครงการ
สุขาภิบาล ขยะมูลฝอย -จัดหาภาชนะรองรับและเก็บขยะ
มูลฝอยทุกวัน
สุนทรียภาพ มุมมองทัศนียภาพของ
ชุมชน
-ออกแบบภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่
โครงสร้างให้เหมาะสมกลมกลืน
กับธรรมชาติใกล้เคียง
กาีรมีส่วนร่วมของ
ประชาชน
ทัศนคติที่ไม่ดีของประชาชน
ต่อโครงการ
-การจัดทำโครงการการมีส่วนร่วม
ของประชาชน และการประชา-
สัมพันธ์

ทัศนียภาพทางหลวงพิเศษ
ทางยกระดับบริเวณอ่างเก็บน้ำลำตะคอง


 

     copyright © 2006 HIGHWAY 8
สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) กรมทางหลวง
ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร.0-4424-2871, 0-4427-0230, 0-4424-6211 โทรสาร.0-4424-4926
E-mail: doh0800@doh.go.th ติดต่อ webmaster ได้ที่ doh0802@doh.go.th