ประวัติสำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี)

           สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี)  เป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนกลางที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค  ปฏิบัติงานขึ้นตรงต่อกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม  ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2494  เดิมเรียกว่า เขตการทางอุบลราชธานี  ต่อมา ในปี พ.ศ. 2534  ได้เปลี่ยนชื่อเป็น  สำนักงานทางหลวงที่ 7 (อุบลราชธานี)  ปี พ.ศ. 2538 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น สำนักทางหลวงที่ 7 (อุบลราชธานี) และในปี พ.ศ. 2558 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น
สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) ตั้งอยู่ ถนนเกษมสุข  อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี  มีเนื้อที่ 39 ไร่ 2 งาน 67 ตารางวา  

 
                              

                              

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งนายช่างเขตการทางอุบลราชธานี
และผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี)

ลำดับที่
ชื่อ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ
1
  นายกมล  มลิวรรณ
พ.ศ. 2494 - 2496
2
  นายก่าย  ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม
พ.ศ. 2496 - 2501
3
  นายปราณ  ศิริยงค์
พ.ศ. 2501 - 2502
4
  นายแสวง  ชัยบัณฑิตย์
พ.ศ. 2502 - 2503
5
  นายวีระพงษ์  พรหมสาขา ณ สกลนคร
พ.ศ. 2503 - 2508
6
  นายน้อยเสริม  แสงสุวรรณ
พ.ศ. 2508 - 2513
7
  นายปัญญา  สูตะบุตร
พ.ศ. 2513 - 2514
8
  นายลำดวน  ศรีหิรัญ
พ.ศ. 2514 - 2515
9
  นายสมพร  สายเกษม
พ.ศ. 2515 - 2516
10
  นายประสิทธิ์  จันทรจำนง
พ.ศ. 2516 - 2522
11
  นายจิตต์จำนงค์  วิชัยกุล
พ.ศ. 2522 - 2525
12
  นายสุคนธ์  สุวัฒนวิโรจน์
พ.ศ. 2525 - 2528
13
  นายเสนอ  แสงสุวรรณ
พ.ศ. 2528 - 2532
14
  นายประพนธ์  เปรมปรีดิ์
พ.ศ. 2532 - 2532
15
  นายมหินทร  ศาสตรี
พ.ศ. 2532 - 2533
16
  นายประดิษฐ์  อาภรณ์
พ.ศ. 2533 - 2538
17
  นายสมศักดิ์  อาจองค์
พ.ศ. 2538 - 2540
18
  นายวิบูลย์  ธราธิป
พ.ศ. 2540 - 2541
19
  นายธีระพจน์  วราชิต
พ.ศ. 2541 - 2544
20
  นายอรุณ  เดี่ยวพานิช
พ.ศ. 2544 - 2547
21
  นายอภิสิทธิ์  วิชญาณรัตน์
พ.ศ. 2547 - 2548
22
  นายวัฒน์ชัย  ไชยสาลี
พ.ศ. 2548 - 2551
23
  นายเอนก  เปียลัดดา
พ.ศ. 2551 - 2553
24
  นายธงชัย  จินตนาวงศ์
พ.ศ. 2553 - 2555
25
  นายสมชาย  สิ้มเทียมเจริญ
พ.ศ. 2555 - 2557
26
  นายกิตติพันธ์  ปานจันทร์
พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน