.:: วิสัยทัศน์ " บำรุงรักษาทางหลวง ให้อยู่ในสภาพสวยงาม สะดวกปลอดภัย เป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้ทาง "::.
โครงการทางหลวงพบประชาชน

หลักการและเหตุผล
 การมีส่วนร่วมของประชาชน  เป็นกระบวนการซึ่งประชาชน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้มีโอกาสแสดงทัศนะ และร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน รวมถึงการนำความต้องการ  ความคิดไปประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย การตัดสินใจของภาครัฐ และยังสร้างความมั่นใจว่าเสียงประชาชนจะมีคนรับฟัง  อีกทั้งความต้องการ หรือความปรารถนาของประชาชน ก็จะได้รับการตอบสนอง  เป็นการสร้างความสามัคคีในสังคม สร้างฉันทามติ ทำให้ง่ายต่อการนำไปปฏิบัติ และหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าในกรณีที่ร้ายแรงที่สุด สร้างความเชื่อถือ และความชอบธรรม สืบเนื่องจากกรมทางหลวง เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจ และบทบาทในการก่อสร้าง และบำรุงรักษาพัฒนาทางหลวง เชื่อมโยงไปทุกภูมิภาคของประเทศ มีสำนักทางหลวง  แขวงการทาง สำนักงานบำรุงทาง ทั่วประเทศกว่า 120 แห่ง กรมทางหลวงได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหา  ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม และสังคมที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาทางหลวงเป็นอย่างยิ่ง จึงได้ปรับเปลี่ยนบทบาท แนวทางการปฏิบัติงาน มุ่งเน้นส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในขั้นตอนการบำรุงรักษาทางหลวง  รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น และมีส่วนร่วมในการดำเนินงานโครงการของกรมทางหลวง  และให้มีการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้ทาง ตลอดจนสนับสนุนให้ประชาชน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  ร่วมดูแลรักษาทรัพย์สินของทางราชการ ซึ่งล้วนมีความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2550 ที่ให้ความสำคัญกับสิทธิชุมชน และการมีส่วนรวมของประชาชนมากยิ่งขึ้น  รวมทั้งพระราชบัญญัติส่งเสริม รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ประชาชน ผู้ใช้ทาง รับรู้ เข้าใจ การใช้ประโยชน์จากระบบทางหลวง
  2. เพื่อประชาสัมพันธ์ช่องทางและการให้บริการของกรมทางหลวง รับฟัง ความคิดเห็นข้อเสนอแนะ นำไปจัดทำเป็นแนวทางผนปฏิบัติการบำรุงรักษาทางหลวง
  3. สร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัย และสร้างแนวร่วมเครือข่ายภาคประชาชน เพื่อให้ความร่วมมือในการช่วยดูแลรักษาทรัพย์สินบนทางหลวง

แขวงการทางศรีสะเกษเป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค  ที่มีภารกิจในการกำกับดูแลบำรุงรักษาทางหลวงแผ่นดินในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ตามเขตควบคุม อันเป็นผลผลิตที่มีผลต่อประชาชนโดยตรง เพื่อให้การทำงานของแขวงการทางสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล  ในการปฏิบัติงาน “มุ่งเน้นไปที่ประชาชนเป็นศูนย์กลาง กามีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการแสดงความคิดเห็น  และติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ” แขวงการทางศรีสะเกษจึงได้ดำเนินโครงการเผยแพร่ความรู้การใช้ประโยชน์จากระบบทางหลวงสู่ภาคประชาชน  เป็นการปรับบทบาทการทำงานในเชิงรุกมากขึ้น ทำให้สามารถประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ  และประชาชนได้โดยตรง เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือชุมชนในฐานะเครือข่ายทางหลวง  และสามารถกำหนดเป้าหมายการทำงานได้ตรงตามความต้องการของประชาชน

 
 
 
 
t