กองการเงินและบัญชี
อำนาจหน้าที่
ดำเนินการเกี่ยวกับ การเงิน การบัญชี และการงบประมาณของกรม
ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
งานธุรการ
รับผิดชอบงานสารบรรณ งานการเงินและบัญชี และงานพัสดุของกอง
ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มพัฒนาระบบการคลัง
จัดวางรูปแบบบัญชีส่วนกลางและในภูมิภาค
ตรวจสอบและวิเคราะห์ปรับปรุงแก้ไขระบบบัญชีทั้งส่วนกลางและในภูมิภาค
ปรับปรุงและพัฒนาระบบการคลังให้มีประสิทธิภาพ
วิเคราะห์และกำหนดรูปแบบของรายงานตามระบบคอมพิวเตอร์
ให้คำปรึกษาแนะนำและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการเงิน การงบประมาณ และบัญชีของกรม
ฝ่ายตรวจสอบใบสำคัญ
ตรวจสอบความถูกต้องของใบสำคัญที่เบิกเงินทางส่วนกลาง จากเงินงบประมาณประจำปี เงินนอกงบประมาณ เงินงบกลาง เงินสวัสดิการ เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ และเงินกู้จากต่างประเทศ
ลงนาม “อนุมัติเบิก-จ่ายได้” กรณีใบสำคัญวงเงินไม่เกิน 2 แสนบาท
ฝ่ายเงินเดือนและค่าจ้าง
ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง เงินบำเหน็จ เงินบำนาญของข้าราชการส่วนกลาง
ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง (ประจำ, ชั่วคราว) ในวันทำการ นอกเวลาทำการ และวันหยุดประจำสัปดาห์ เงินประกันสังคม
ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน เงินช่วยเหลือบุตร เงินช่วยพิเศษค่าทำศพและเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ฝ่ายการเงิน
ควบคุมการเบิกเงินภายในวงเงินประจำงวด เงินกันไว้เบิกเหลี่ยมปี เงินขยายเบิกเหลื่อมปี
จัดทำและวางฎีกาเบิกเงินงบประมาณรายจ่าย เงินกัน เงินขยาย เงินงบกลาง เงินทดรองราชการ เงินงบประมาณสมทบเงินกู้ เงินนอกงบประมาณถอนคืนค่าปรับ
ยื่นการขออนุมัติการกันเงินและขอขยายเวลาเบิกจ่าย เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีต่อกรมบัญชีกลาง
ควบคุมและรับผิดชอบเกี่ยวกับการเบิก, รับ-จ่ายเงิน และนำเงินส่งคลัง
เก็บรักษาเงินตลอดจนเอกสารต่างๆ ที่ถือเสมือนตัวเงินให้ ถูกต้องครบถ้วน และรายงานยอดเงินคงเหลือประจำวัน
รับ-จ่ายเงิน เก็บรักษาเงินสวัสดิการฯ และเงินฌาปนกิจสงเคราะห์
ควบคุมและตรวจสอบรับหลักประกันซองการปลดภาระผูกพัน
ควบคุมและตรวจสอบเอกสารการโอนสิทธิเรียกร้องการรับเงินค่างานและการมอบอำนาจรับเงินต่างๆ
ฝ่ายบัญชีเงินงบประมาณ
ควบคุมตรวจสอบ วิเคราะห์และจัดทำบัญชีเงิน งบประมาณตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ตรวจสอบวิเคราะห์แยกประเภทและจัดเก็บ ใบสำคัญตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ควบคุมการบันทึกบัญชีเงินสดด้วยคอมพิวเตอร์
จัดส่งรายงานต่างๆ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ตรวจสอบวิเคราะห์สถานะทางการเงินของส่วนกลาง ในภูมิภาค และให้คำปรึกษาแนะนำและแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงการคลัง
ติดตามและสรุปผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีในส่วนภูมิภาค
จัดทำสรุปผลสถิติทางการเงิน
วิเคราะห์และสรุปข้อมูลเพื่อชี้แจงข้อทักท้วงของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินในรายงานการตรวจสอบ บัญชีทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
ติดต่อประสานงาน และชี้แจงรายละเอียดแก่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน กรมบัญชีกลาง และหน่วยตรวจสอบภายใน
ฝ่ายบัญชีเงินนอกงบประมาณ
ควบคุม ตรวจสอบ วิเคราะห์ และจัดทำบัญชี ทะเบียน รายละเอียด งบการเงิน รายงานเงินนอกงบประมาณตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ควบคุม ตรวจสอบ วิเคราะห์ และจัดทำบัญชีและทะเบียน รายละเอียดเงินทดรองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ควบคุม ตรวจสอบ วิเคราะห์ และจัดทำบัญชีและทะเบียน รายละเอียดเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ เงินสวัสดิการกรม เงินทุนวารสาร เงินทุนวิจัยและพัฒนางานทาง และเงินพิเศษต่างๆ ตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
จัดส่งรายงานต่างๆ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วิเคราะห์และสรุปข้อมูลเพื่อจัดทำหนังสือขออนุมัติถอนคืนเงินค่าปรับผิดสัญญาต่างๆ และรายได้ ขออนุมัติยุติเรื่องเงินชดใช้ของหลวงเสียหาย โอนขายบิล หารือปัญหาต่างๆ ในเรื่องที่มิได้กำหนดไว้ในระเบียบ
ร่างระเบียบการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ ติดตามการรับเงิน การใช้จ่ายเงิน และปรับปรุงระเบียบคำสั่ง
ควบคุม ตรวจสอบ วิเคราะห์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการ การโอนเงินทดรองราชการให้หน่วยงานตั้งใหม่ การเพิ่มวงเงิน ทดรองราชการ
ติดต่อประสานงานและชี้แจงรายละเอียดแก่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน กรมบัญชีกลาง และหน่วยตรวจสอบภายใน
ฝ่ายงบประมาณ
ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ตรวจสอบและควบคุมการบริหารเงินงบประมาณ
ขออนุมัติกรมบัญชีกลางและสำนักงบประมาณ ปรับแผนดำเนินงานและโอนเงินประจำงวด
วิเคราะห์ตรวจสอบผลการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างให้สำนักงบประมาณ
จัดทำและบันทึกทะเบียนคุมเงินงบประมาณ
ขออนุมัติกรมบัญชีกลางเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกันระหว่างกรมทางหลวงกับส่วนราชการอื่น
ติดต่อประสานงานให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณแก่หน่วยงานต่างๆ ในกรมทางหลวง และสำนักงบประมาณ หรือกรมบัญชีกลาง
ฝ่ายจัดสรรและติดตามงบประมาณ
ตรวจสอบ วิเคราะห์ รวบรวมและจัดทำคำขอตั้งงบประมาณประจำปี และเตรียมคำชี้แจงพร้อมทั้งดำเนินการขอตั้งงบประมาณประจำปี รวมทั้งจัดทำหนังสือรหัสงบประมาณรายจ่ายและงบประมาณรายจ่ายประจำปี
วิเคราะห์และจัดทำประมาณการรายได้แผ่นดิน
วิเคราะห์และตรวจสอบรายงานสถานะการเงิน งบประมาณ และรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
รวบรวมข้อมูล จัดทำการจำแนกเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี จำแนกออกเป็นส่วนกลางและรายจังหวัดตามแบบ การใช้จ่ายเงิน
จัดทำรายงานแผนและผลการปฏิบัติงาน
จัดทำรายงานแผนและผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รวบรวมข้อมูลจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายในการเจราจาธุรกิจและประชุมนานาชาติ
ผู้บริหารคนปัจจุบัน


   

นางอำไพ  หาญวัฒนานุกุล

Mrs.AMPAI  HANVATANANUKUL
ผู้อำนวยการกอง
e-mail :   ampha.ha@doh.go.th