สำนักก่อสร้างทางที่ 2
อำนาจหน้าที่
กำกับดูแลและดำเนินการเกี่ยวกับการก่อสร้างและบูรณะทางหลวง
ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
บริหารงานทั่วไปของสำนัก ได้แก่ งานสารบรรณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุและสัญญาและงานสถิติ
รวบรวม ติดตามรายงานและให้ข้อมูลต่าง ๆ
ติดตามประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มงานก่อสร้างและบูรณะทางจ้างเหมา
วางแผนดำเนินการก่อสร้างและบูรณะทางให้สอดคล้องกับแผนงาน โครงการของกรม
วางแผนดำเนินการจัดหาตัวผู้รับจ้าง
กำหนดมาตรฐานวิธีการก่อสร้างและการควบคุม
ควบคุมโครงการก่อสร้างและบูรณะทางดำเนินการด้วยวิธีจ้างเหมาให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ
ให้คำแนะนำด้านเทคนิควิศวกรรมก่อสร้าง
ศึกษา วิเคราะห์ และปรับปรุงระบบบริหารการก่อสร้าง
เร่งรัด ติดตาม แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องเพื่อให้โครงการเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
กลุ่มทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
รับผิดชอบการให้สัมปทาน จ้างเหมา หรือดำเนินการเองเพื่อบริหารจัดการ วางแผน สำรวจและออกแบบ กฎหมายและจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ก่อสร้าง บำรุงรักษา และบริหารการจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางของทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
ศูนย์สร้างทาง (มหาสารคาม, ขอนแก่น)
รับผิดชอบงานก่อสร้างและบูรณะทางโดยวิธีดำเนินการเอง และเป็นศูนย์ฝึกเจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงในงานก่อสร้างและบูรณะทางหลวง รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรของกรมและบุคคลภายนอกในงานก่อสร้างและบูรณะทาง รวมทั้งนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในงานทาง
 
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  รับผิดชอบงานสารบรรณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุและสัญญา
  ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่งานของศูนย์
  ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฝ่ายสำรวจและออกแบบ
  สำรวจหาแนวทางที่เหมาะสม
  วางแนวศูนย์กลางทางพร้อมวางโค้งวัดระยะทำหมุดพยาน หมุดหลักฐาน หมุดระดับ Profile, Cross Section
  สำรวจรายละเอียดสองข้างทางและช่องน้ำ
  เขียนแผนที่
  ออกแบบทางด้าน Geometric Design และ Pavement Design
  คำนวณออกแบบโครงสร้างทางชลศาสตร์และอุทกวิทยาสำหรับอาคารระบายน้ำ (Box Culvert) ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ที่กรมกำหนด
ฝ่ายแผนงาน
  จัดทำแผนดำเนินงานของศูนย์ฯ ให้สอดคล้องกับแผนงาน โครงการก่อสร้างของกรม
  ติดตาม ประเมินผล เพื่อเสนอการแก้ไขปรับปรุงในการจัดทำแผนการดำเนินงานต่อไป
  รวบรวม ศึกษา และวิเคราะห์สถิติข้อมูลและรายงานต่างๆ
ฝ่ายควบคุมงานก่อสร้างทาง
  ดำเนินงานก่อสร้างทางโดยวิธีดำเนินการเอง ได้แก่ งานดิน งานท่อและสะพาน งานตบแต่งและรองพื้นทาง งานพื้นทางและไหล่ทาง งานผิวทาง และงานจราจรสงเคราะห์และอื่นๆ
ฝ่ายตรวจสอบ และวิเคราะห์ทางวิศวกรรม
  สำรวจหาแหล่งวัสดุที่มีคุณค่าเหมาะสมสำหรับใช้ในการก่อสร้าง
  วิเคราะห์และปรับปรุงคุณภาพวัสดุ
  ออกแบบส่วนผสมวัสดุให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
  ออกแบบแนะนำโครงสร้างของทางตลอดจนออกแบบแก้ไขทางที่ได้รับความเสียหาย
ฝ่ายเครื่องกล
  วางแผนการใช้ การบำรุงรักษาและซ่อมเครื่องจักร ยานพาหนะ อุปกรณ์ในการก่อสร้างทางของศูนย์สร้างทาง
ผู้บริหารคนปัจจุบัน


   

นายไพฑูรย์  คุ้มวงศ์ดี

ผู้อำนวยการสำนัก
e-mail : prap3.ta@doh.go.th