Logo Department of Highways
WebboardDownloadWeb MailKMIntranetSite MapContact UsComplaintBlogFAQ
Search

EN
ประกาศประกวดราคา
 
ค้นหาโครงการ
24 กรกฎาคม 2557
หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
แขวงการทางปราจีนบุรี

งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์  ทางหลวงหมายเลข  3481  ตอนควบคุม  0300  ตอน บางขนาก – ปราจีนบุรี  ระหว่าง กม.31+815  -  กม.33+207  ระยะทาง 1.392  กม.  ปริมาณงาน  16,095  ตร.ม.


 
วันที่เริ่ม 24/07/2014 วันที่สิ้นสุด 31/07/2014
แขวงการทางขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)

งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์  ด้วยวิธี  Pavement  In - Place  Recycling  ในทางหลวงหมายเลข  2159   ตอนควบคุมที่ 0202

ตอนเกษตรสมบูรณ์ - คอนสาร  ระหว่าง   กม.86+790 - กม.88+691  ปริมาณงาน  17,061  ตร.ม.

 
วันที่เริ่ม 21/07/2014 วันที่สิ้นสุด 24/07/2014
แขวงการทางชัยภูมิ

   เรื่อง  ขอแก้ไขประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

          งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ด้วยวิธี PAVEMENT IN – PLACE RECYCLING ในทางหลวงหมายเลข  225  ตอนควบคุม  0401  ตอน น้ำอ้อม หนองบัวระเหว  ระหว่าง กม.187+582 กม.189+332  ระยะทาง  1.750  กม.

 
วันที่เริ่ม 23/07/2014 วันที่สิ้นสุด 28/07/2014
แขวงการทางตรัง

จ้างเหมาทำการปรับระดับ และเสริมผิวแอสฟัลท์ ปริมาณงาน 15,900 ตร.ม. ทางหลวงหมายเลข 4045 ตอนควบคุม 0100 ตอน บางรัก-ควนขัน ระหว่าง กม.2+825-กม.3+815 ระยะทางรวม 0.990 กม.

 
วันที่เริ่ม 24/07/2014 วันที่สิ้นสุด 30/07/2014
แขวงการทางกระบี่

งานจ้างเหมาทำการซ่อมทางผิวแอสฟัลท์ สาย 4225 ตอน สวนปาล์ม-คลองชี  ระหว่าง กม.36+050-กม.38+150

 
วันที่เริ่ม 24/07/2014 วันที่สิ้นสุด 30/07/2014
สำนักงานทางหลวงกระบี่(สุราษฎร์ธานี)
งานจ้างเหมาปลูกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ตลาดเก่า-ทางแยกเข้าลำทับ ที่ กม.973+297 (บริเวณพื้นที่สำนักงานทางหลวงกระบี่) ปริมาณงาน 5,148.00 บาท ตร.ม. จำนวน  9  รายการ  วงเงินงบประมาณ  9,259,000.00  บาท  เวลาทำการ  120  วัน
 
วันที่เริ่ม 24/07/2014 วันที่สิ้นสุด 31/07/2014
แขวงการทางพัทลุง

งานจ้างเหมาทำการปรับระดับผิวทาง (surface  leveling)  ทางหลวงหมายเลข  4270  ตอนควบคุม  0200  ตอน ทุ่งชุมพล ลานข่อย  ระหว่าง  กม.37+050 - กม.37+550 ระยะทาง  0.500  กิโลเมตร  ปริมาณงาน  4,500.00  ตร.ม.  จำนวน 4 รายการ

 
วันที่เริ่ม 04/08/2014 วันที่สิ้นสุด 15/08/2014
กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
งานก่อสร้างด่านชั่งน้ำหนักถาวร บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7
 
วันที่เริ่ม 24/07/2014 วันที่สิ้นสุด 29/07/2014
สำนักงานภูมิสถาปัตย์งานทาง กรมทางหลวง
งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางหลวงหมายเลข 338 ตอน กม.17+830 (ต่อเขต สน.บท.ธนบุรี) – บรรจบทางหลวงหมายเลข 4 (นครชัยศรี) บริเวณ กม.33+984 (เดิม) (ทางหลวงหมายเลข 338 ตอน พุทธมณฑลสาย 4 – นครชัยศรี บริเวณ กม.31+419 (ใหม่) (บริเวณสวนสาธารณะต่างระดับนครชัยศรี)) พร้อมงานบำรุงรักษา 1 ปี
 
วันที่เริ่ม 24/07/2014 วันที่สิ้นสุด 28/07/2014
สำนักงานภูมิสถาปัตย์งานทาง กรมทางหลวง
งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ขุนตาน – อุโมงค์ บริเวณ กม.528+039 (สามแยกดอยติ) พร้อมงานบำรุงรักษา 1 ปี
 
วันที่เริ่ม 24/07/2014 วันที่สิ้นสุด 28/07/2014
สำนักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวง
           งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างทางลอดที่จุดตัดทางหลวงหมายเลข 11 กับทางหลวงหมายเลข 1001 (รวมสะพานข้ามแม่น้ำปิง) จ.เชียงใหม่
 
วันที่เริ่ม 24/07/2014 วันที่สิ้นสุด 30/07/2014


23 กรกฎาคม 2557
หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
แขวงการทางสระบุรี


จ้างเหมาทำการงานปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควบคุม 0402 ตอน หินกอง-คลองยาง ระหว่าง กม.89+515-กม.106+348 เป็นช่วงๆ

ปริมาณงาน   1   แห่ง

 
วันที่เริ่ม 23/07/2014 วันที่สิ้นสุด 29/07/2014
แขวงการทางกระบี่
งานจ้างเหมาทำการฉาบผิวแอสฟัลท์ (Para Slurry Seal Type lll) สาย 4206 ตอน ห้วยน้ำขาว-เกาะกลาง ระหว่าง กม.2+500-กม.17+000 (เป็นแห่งๆ)
 
วันที่เริ่ม 23/07/2014 วันที่สิ้นสุด 29/07/2014
แขวงการทางกระบี่
งานจ้างเหมาทำการฉาบผิวแอสฟัลท์ (Para Slurry Seal Type III)สาย 4046 ตอน สิเกา-ควนกุน ระหว่าง กม.39+500-กม.52+200(เป็นแห่งๆ)
 
วันที่เริ่ม 23/07/2014 วันที่สิ้นสุด 29/07/2014
แขวงการทางนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)

                                                                                                   

จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งเดี่ยว ความสูง 9.00 ม. ชนิด HPSL 250 WATTS ติดตั้งแบบด้านเดียว พร้อมอุปกรณ์

ครบชุดตลอดจนค่าธรรมเนียมต่างๆ แล้วเสร็จใช้งานได้ตามปกติ ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง เลขที่ DWG.MD.601

ทางหลวงหมายเลข 4319 ตอน ร่อนพิบูลย์ – ควนเกย ระหว่าง กม.5+130 – กม.6+678 RT. จำนวน  44  ต้น

 
วันที่เริ่ม 23/07/2014 วันที่สิ้นสุด 14/08/2014
สำนักงานบำรุงทางสุราษฎร์ธานีที่ 3
จ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ บนทางหลวงหมายเลข 4133
 
วันที่เริ่ม 23/07/2014 วันที่สิ้นสุด 29/07/2014
กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
งานก่อสร้างและปรัปบรุงพื้นที่บริเวณอาคารที่พักอาศัยแฟลตปทุมธานี
 
วันที่เริ่ม 23/07/2014 วันที่สิ้นสุด 28/07/2014
กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
งานก่อสร้างและปรับปรุงพื้นที่บริเวณอาคารที่พักอาศัยแฟลตบางวัว
 
วันที่เริ่ม 23/07/2014 วันที่สิ้นสุด 28/07/2014
กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
งานปรับปรุงอาคารสำนักงานและพื้นที่รอบบริเวณอาคารด่านฯ ลาดกระบัง
 
วันที่เริ่ม 23/07/2014 วันที่สิ้นสุด 28/07/2014


22 กรกฎาคม 2557
หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
แขวงการทางชัยภูมิ

        งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ด้วยวิธี PAVEMENT IN – PLACE RECYCLING ในทางหลวงหมายเลข  225  ตอนควบคุม  0401  ตอน น้ำอ้อม หนองบัวระเหว  ระหว่าง กม.187+582 กม.189+332  ระยะทาง  1.750  กม.  ปริมาณงาน  15,750.00  ตร.ม.

 
วันที่เริ่ม 22/07/2014 วันที่สิ้นสุด 28/07/2014
สำนักงานบำรุงทางธนบุรี
งานจ้างเหมาทำการปรับระดับผิวทาง  (Surface Leveling)  ในทางหลวงหมายเลข  ๙  ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอนพระประแดงบางแค ระหว่าง   กม.๑๓+๖๖๐ - กม.๑๓+๘๖๐  ด้านซ้ายทางและขวาทาง  ปริมาณงาน  ๖,๘๘๐ ตร.ม.
 
วันที่เริ่ม 22/07/2014 วันที่สิ้นสุด 28/07/2014
สำนักงานบำรุงทางธนบุรี
งานซื้อ  ASPHALT CONCRETE  HOT MIX  ในทางหลวงหมายเลข ๓๕  ตอนดาวคะนอง – แสมดำ  ระหว่าง   กม.๑+๒๗๕ – กม.๑+๘๘๐ ทางหลัก  ด้านซ้ายทาง, ระหว่าง  กม.๐+๘๙๐ – กม.๑+๙๒๐ ทางหลัก  ด้านขวาทาง และ ที่ กม.๖+๙๐๐ บริเวณสะพานกลับรถ (หัวกระบือ)  ปริมาณงาน ๗๕๐ ตัน
 
วันที่เริ่ม 22/07/2014 วันที่สิ้นสุด 28/07/2014
แขวงการทางสุราษฎร์ธานี
งานจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ (Rehabilitation Of Asphalt Pavement) ทางหลวงหมายเลข 4112 ตอนควบคุม 41120201 ตอน สวนแตง - ไชยา  ระหว่าง กม.21+000.000 - กม.26+100.000 เป็นตอนๆ รวมระยะทาง 1.790 กม. วงเงินงบประมาณ 9,950,000.00 บาท
 
วันที่เริ่ม 22/07/2014 วันที่สิ้นสุด 28/07/2014
แขวงการทางขอนแก่นที่ 1

งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง   ในทางหลวงหมายเลข  2  ตอนควบคุม  0501   ตอน ท่าพระ – ขอนแก่น  ระหว่าง  กม. 329+740 – กม. 330+002   และทางหลวงหมายเลข  2  ตอนควบคุม 0502   ตอน ขอนแก่น    หินลาด   ระหว่าง  กม. 345+247    กม. 345+849   ปริมาณงาน   2   แห่ง

 
วันที่เริ่ม 22/07/2014 วันที่สิ้นสุด 28/07/2014
สำนักงานบำรุงทางสุราษฎร์ธานีที่ 2

งานจ้างเหมาทำการซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ บนทางหลวงหมายเลข 4143 ตอนควบคุม 41430100 ตอน ซอยสิบ - บ้านกรูด ระหว่าง กม.18+800 - กม.20+600 รวมระยะทางดำเนินการ 1.800 กม. ปริมาณงาน 16,200 ตร.ม.
 
วันที่เริ่ม 22/07/2014 วันที่สิ้นสุด 28/07/2014


Page 1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |13 |14 |15 |16 |17 |18 |19 |20 |21 |22 |23 |24 |25 |26 |27 |28 |29 |30 |31 |32 |33 |34 |35 |36 |37 |38 |39 |40 |41 |42 |43 |44 |45 |46 |47 |48 |49 |50 |51 |52 |53 |54 |55 |56 |57 |58 |59 |60 |61 |62 |63 |64 |65 |66 |67 |68 |69 |70 |71 |72 |73 |74 |75 |76 |77 |78 |79 |80 |81 |82 |83 |84 |85 |86 |87 |88 |89 |90 |91 |92 |93 |94 |95 |96 |97 |98 |99 |100 |101 |102 |103 |104 |105 |106 |107 |108 |109 |110 |111 |112 |113 |114 |115 |116 |117 |118 |
 
Comment Comment
Print Print
Comment Favorite
Comment Send toFriend
© 2010 Department of Highways.
Visit No. 2355191  (1769 online) Call Center :: 0-2354-6668-76    E-mail :: webmaster@doh.go.th