Logo Department of Highways
WebboardDownloadWeb MailKMIntranetSite MapContact UsComplaintBlogFAQ
Search

EN
ประกาศประกวดราคา
 
ค้นหาโครงการ
17 กันยายน 2557
หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
งานจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบอำนวยการจราจรและโครงข่ายสื่อสารข้อมูลหลัก
 
วันที่เริ่ม 16/09/2014 วันที่สิ้นสุด 19/09/2014
กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
งานจ้างเหมาบริการระบบสื่อสารข้อมูลสำหรับส่วนกลาง
 
วันที่เริ่ม 16/09/2014 วันที่สิ้นสุด 19/09/2014
กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
งานจ้างเหมาดำเนินการบริหารศูนย์บริการข้อมูล Call Center
 
วันที่เริ่ม 16/09/2014 วันที่สิ้นสุด 19/09/2014
กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
งานจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์ระบบควบคุมการจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และหมายเลข 9
 
วันที่เริ่ม 16/09/2014 วันที่สิ้นสุด 19/09/2014
กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
งานจ้างเหมาทำการรักษาความปลอดภัยบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7
 
วันที่เริ่ม 16/09/2014 วันที่สิ้นสุด 19/09/2014


16 กันยายน 2557
หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
แขวงการทางพิจิตร กรมทางหลวง


งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1374 ตอนควบคุม 0102 ตอน คลองคูณ - สี่แยกบางมูลนาก ระหว่าง กม.13+300 - กม.14+850

 
วันที่เริ่ม 16/09/2014 วันที่สิ้นสุด 19/09/2014
แขวงการทางแม่ฮ่องสอน

งานจ้างลาดยางทางหลวง ที่ทางหลวงหมายเลข ๑๓๓๗ ตอน หางปอน – ประตูเมือง ระหว่าง กม.๓๕+๗๕๐ กม.๓๖+๗๕๐ ปริมาณงาน ๑.๐๐๐ กม. จำนวน ๑๘ รายการ

 
วันที่เริ่ม 16/09/2014 วันที่สิ้นสุด 19/09/2014


15 กันยายน 2557
หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
แขวงการทางตราด

ประกาศแก้ไขวันทำการตามประกาศผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 1 เมษายน 2557 

งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 3158 ตอนควบคุม 0100 ตอน แสนตุ้ง - หนองบัว ระหว่าง กม.22+150 - กม.24+000 ปริมาณงาน 16,610 ตารางเมตร

 
วันที่เริ่ม 15/09/2014 วันที่สิ้นสุด 22/09/2014


Page 1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |13 |14 |15 |16 |17 |18 |19 |20 |21 |22 |23 |24 |25 |26 |27 |28 |29 |30 |31 |32 |33 |34 |35 |36 |37 |38 |39 |40 |41 |42 |43 |44 |45 |46 |47 |48 |49 |50 |51 |52 |53 |54 |55 |56 |57 |58 |59 |60 |61 |62 |63 |64 |65 |66 |67 |68 |69 |70 |71 |72 |73 |74 |75 |76 |77 |78 |79 |80 |81 |82 |83 |84 |85 |86 |87 |88 |89 |90 |91 |92 |93 |94 |95 |96 |97 |98 |99 |100 |101 |102 |103 |104 |105 |106 |107 |108 |109 |110 |111 |112 |113 |114 |115 |116 |117 |118 |119 |120 |121 |122 |123 |124 |125 |126 |127 |128 |129 |130 |131 |
 
Comment Comment
Print Print
Comment Favorite
Comment Send toFriend
© 2010 Department of Highways.
Visit No. 2461120  (60 online) Call Center :: 0-2354-6668-76    E-mail :: webmaster@doh.go.th