Logo Department of Highways
WebboardDownloadWeb MailKMIntranetSite MapContact UsComplaintBlogFAQ
Search

EN
ประกาศสอบราคา
 
ค้นหาโครงการ
26 พฤศจิกายน 2557
หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
งานสอบราคาจ้างผลิตและขนส่งท่อกลม คสล.  จำนวน 4  รายการ  ปริมาณงาน 1,423  เมตร เพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2391  สาย แยกทางหลวงหมายเลข 12 (กู่ทอง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2237 (บ้านเขื่อน) ระหว่าง กม.3+450- กม.4+650 และ กม.9+400-กม.11+850
 
วันที่เริ่ม 26/11/2014 วันที่สิ้นสุด 08/12/2014
แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 3

จ้างเหมาทำงานจราจรผ่านได้ ในทางหลวงหมายเลข ๑09 ตอนควบคุม 0200 ตอน ห้วยป่าไร่–ฝาง

ระหว่าง กม.40+770 - กม.40+790 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 5 รายการ

 
วันที่เริ่ม 26/11/2014 วันที่สิ้นสุด 26/12/2014
แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 3

จ้างเหมาทำงานจราจรผ่านได้ ในทางหลวงหมายเลข ๑09 ตอนควบคุม 0200 ตอน ห้วยป่าไร่–ฝาง

ระหว่าง กม.34+945 - กม.34+975 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 5 รายการ

 
วันที่เริ่ม 26/11/2014 วันที่สิ้นสุด 26/12/2014
แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 3


จ้างเหมาทำงานจราจรผ่านได้   ในทางหลวงหมายเลข ๑09 ตอนควบคุม 0200 ตอน ห้วยป่าไร่–ฝาง

ระหว่าง กม.31+920 - กม.31+950 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 5 รายการ

 
วันที่เริ่ม 26/11/2014 วันที่สิ้นสุด 26/12/2014
แขวงการทางอุตรดิตถ์ที่ ๑
กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ปี ๒๕๕๘ งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข ๑๑ ตอนควบคุม ๐๕๐๑ ตอน นาอิน - ชัยมงคล ระหว่าง กม.๒๙๐+๐๐๐ - กม.๒๙๑+๔๐๐ ปริมาณงาน ๓๖ ต้น
 
วันที่เริ่ม 26/11/2014 วันที่สิ้นสุด 11/12/2014
แขวงการทางอุตรดิตถ์ที่ ๑
งานจ้างเหมากิจกรรมอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ปี ๒๕๕๘ งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข ๑๐๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๑, ๐๑๐๒ ตอน อุตรดิตถ์ - ห้วยไผ่ - ห้วยช้าง ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๒๒+๒๑๔ (เป็นแห่งๆ) , ทางหลวงหมายเลข ๑๐๔๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน พระแท่น - อุตรดิตถ์ ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๑๑+๔๕๓ (เป็นแห่งๆ), ทางหลวงหมายเลข ๑๐๔๕ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน อุตรดิตถ์ - วังสีสูบ ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๘+๘๗๓ (เป็นแห่งๆ), ทางหลวงหมายเลข ๑๑๖๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน วังโป่ง - ดารา ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๑๘+๔๖๓ (เป็นแห่งๆ), ทางหลวงหมายเลข ๑๑๙๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน วังโป่ง - ด่านแม่คำมัน ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๒๕+๘๕๐ (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน ๓๔๕.๓๘ ตร.ม.
 
วันที่เริ่ม 26/11/2014 วันที่สิ้นสุด 11/12/2014
แขวงการทางแพร่

งานตีเส้นด้วยวัสดุ THERMO PLASTIC ระดับ 1 (สีขาวและสีเหลือง) ปริมาณงาน 3,445 ตร.ม. ในทางหลวงหมายเลข 101 ตอน แยกปากจั๊วะ - แยกบ้านฝ้าย ระหว่าง กม.238+850 - กม.242+550

 
วันที่เริ่ม 26/11/2014 วันที่สิ้นสุด 09/12/2014
แขวงการทางขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)

งานจ้างเหมางานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง  โดยทำการตีเส้นขอบทาง, เส้นแบ่งทิศทางจราจรและเครื่องหมายจราจรบนผิวทางด้วยวัสดุเทอร์โมพลาสติก

ระดับ 1  ในทางหลวงหมายเลข  2055  ตอนควบคุม 0100  ตอนหนองสองห้อง - โคกสะอาด  ระหว่าง   กม.12+000 - กม.14+086 , ทางหลวงหมายเลข 2159

ตอนควบคุม 0202  ตอนเกษตรสมบูรณ์ - คอนสาร  ระหว่าง  กม.93+719 - กม.103+300


 

 
วันที่เริ่ม 26/11/2014 วันที่สิ้นสุด 09/12/2014
แขวงการทางอุตรดิตถ์ที่ ๑
งานจ้างเหมากิจกรรมอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ปี ๒๕๕๘ งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข ๑๑ ตอนควบคุม ๐๕๐๑ ตอน นาอิน - ชัยมงคล ระหว่าง กม.๒๙๖+๘๐๘ - กม.๒๙๘+๙๕๘ (LT.), ทางหลวงหมายเลข ๑๑ ตอนควบคุม ๐๕๐๓ ตอน บึงหลัก - หนองน้ำเขียว ระหว่าง กม.๓๑๗+๗๘๘ - กม.๓๒๗+๗๔๓ (LT.,RT.) (เป็นตอนๆ), ทางหลวงหมายเลข ๑๐๔๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน พระแท่น - อุตรดิตถ์ ระหว่าง กม.๑๐+๖๐๐ - กม.๑๑+๔๐๓ (LT.,RT.) ปริมาณงาน ๔,๕๓๙ ตร.ม.
 
วันที่เริ่ม 26/11/2014 วันที่สิ้นสุด 11/12/2014
แขวงการทางอุตรดิตถ์ที่ ๑
งานจ้างเหมากิจกรรมอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ปี ๒๕๕๘ งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข ๑๐๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน อุตรดิตถ์ - ห้วยไผ่ ระหว่าง กม.๐+๐๐๕ - กม.๒+๙๓๒ (LT.,RT.) ปริมาณงาน ๒๓๔ ต้น
 
วันที่เริ่ม 26/11/2014 วันที่สิ้นสุด 11/12/2014
แขวงการทางอุตรดิตถ์ที่ 2


งานสอบราคาจ้างเหมาทำการกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง  ๑.) างหลวงหมายเลข ๑๐๔๕ ตอน วังสีสูบ-เขื่อนสิริกิติ์ ระหว่าง กม.๒๗+๑๕๐-กม.๓๐+๐๐๐ , ๒.) ทางหลวงหมายเลข ๑๑๖๓ ตอน ร่วมจิต-น้ำพร้า ระหว่าง กม.๑๑+๐๐๐-กม.๑๒+๕๔๑ , ๓.) ทางหลวงหมายเลข ๑๓๔๑ ตอน ทางเข้าเขื่อนดิน ระหว่าง กม.๐+๐๐๐-กม.๐+๖๗๕ ปริมาณงาน ๑,๘๕๔ ตารางเมตร

 
วันที่เริ่ม 26/11/2014 วันที่สิ้นสุด 11/12/2014
แขวงการทางปทุมธานี


สอบราคางานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 3309 ตอนศูนย์ศิลปาขีพบางไทร - บางพูน ระหว่าง กม.29+700 - กม.34+200 ปริมาณงาน 1,670 ตร.ม.

 

 
วันที่เริ่ม 26/11/2014 วันที่สิ้นสุด 09/12/2014
แขวงการทางระยอง

งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0504 ตอน กะเฉด - ป่าเตียน ระหว่าง กม.272+892 - กม.273+216 ปริมาณงาน 20 ต้น


 
วันที่เริ่ม 26/11/2014 วันที่สิ้นสุด 11/12/2014
แขวงการทางระยอง

งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 3471 ตอนควบคุม 0100 ตอน บางบุตร - ชุมแสง ระหว่าง กม.16+200 - กม.16+956 ปริมาณงาน 22 ต้น


 
วันที่เริ่ม 26/11/2014 วันที่สิ้นสุด 11/12/2014
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4

สอบราคาซื้อสังกะสีลูกฟูกลอนเล็ก  ขนาด  2.5' x 10'  จำนวน  700  แผ่น
 
วันที่เริ่ม 26/11/2014 วันที่สิ้นสุด 09/12/2014
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4

สอบราคาซื้อเสาไม้สนกลม  จำนวน  1  รายการ
 
วันที่เริ่ม 26/11/2014 วันที่สิ้นสุด 09/12/2014
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4
สอบราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ  ส่วนผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท  1  ไม่น้อยกว่า  450  กก./ม.3  จำนวน  350  ม.3
 
วันที่เริ่ม 26/11/2014 วันที่สิ้นสุด 09/12/2014
แขวงการทางตราด
งานจ้างเหมาทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง  ในทางหลวงหมายเลข  3155  ตอนควบคุม  0100  ตอน ตราด - แหลมศอก  ระหว่าง กม.15+625 - กม.20+625  ปริมาณงานรวมทั้งสิ้น  1,850  ตารางเมตร
 
วันที่เริ่ม 26/11/2014 วันที่สิ้นสุด 09/12/2014
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4

สอบราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ ส่วนผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท  1  ไม่น้อยกว่า 350  กก./ม.3  จำนวน  340  ม.3
 
วันที่เริ่ม 26/11/2014 วันที่สิ้นสุด 09/12/2014
แขวงการทางตราด
งานจ้างเหมาทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง  ในทางหลวงหมายเลข  3271  ตอนควบคุม 0100  ตอน เนินสูง -ด่านชุมพล  ระหว่าง กม.1+700 - กม.3+600, กม.3+930 - กม.24+815  ปริมาณงานรวมทั้งสิ้น  1,900  ตารางเมตร
 
วันที่เริ่ม 26/11/2014 วันที่สิ้นสุด 09/12/2014
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4

สอบราคาจ้างตอกเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง  ขนาด  0.40x0.40x20.00  ม.  จำนวน  56 ต้น
 
วันที่เริ่ม 26/11/2014 วันที่สิ้นสุด 09/12/2014
แขวงการทางระยอง

งานจ้างเหมาทำการติดตั้งเครื่องหมายนำทาง บนทางหลวงหมายเลข 3139 ตอนควบคุม 0100 ตอนบ้านแลง - หาดใหญ่ ระหว่าง กม.0+000-กม.21+234,บนทางหลวงหมายเลข 3471 ตอนควบคุม 0100 ตอนบางบุตร - ชุมแสง ระหว่าง กม.0+000-กม.15+000 , บนทางหลวงหมายเลข 3574 ตอนควบคุม 0201 ตอนเขาน้อย-บ้านค่าย ระหว่าง กม.46+664 - กม.47+569 และบนทางหลวงหมายเลข 3575 ตอนควบคุม 0202 ตอนบ้านค่าย - ระยอง ระหว่าง กม.47+569 - กม.51+161 ปริมาณงาน 3,603 อัน


 
วันที่เริ่ม 26/11/2014 วันที่สิ้นสุด 11/12/2014
แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 3


จ้างเหมาทำงานผลิตและติดตั้งป้ายจราจร  ทางหลวงหมายเลข 1095 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองโค้ง - กิ่วคอหมา

ระหว่าง กม.34+000 – กม.64+684  (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง  จำนวน 2 รายการ

 
วันที่เริ่ม 26/11/2014 วันที่สิ้นสุด 26/12/2014
แขวงการทางระยอง

งานจ้างเหมาทำการติดตั้งเครื่องหมายนำทาง บนทางหลวงหมายเลข 3191 ตอนควบคุม 0100 ตอน มาบตาพุด - แยกนิคมพัฒนา ระหว่าง กม.6+700 - กม.9+700 และ กม.13+000 - กม.13+600 และบนทางหลวงหมายเลข 3191 ตอนควบคุม 0102 ตอน แยกนิคมพัฒนา - อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล ระหว่าง กม.13+600 - กม.25+545 ปริมาณงาน 3,900 อัน


 
วันที่เริ่ม 26/11/2014 วันที่สิ้นสุด 11/12/2014
สำนักงานบำรุงทางลำปางที่ 2


สอบราคางานจ้างเหมาทำการงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง  บนทางหลวงหมายเลข  1039  ตอนควบคุม  0100  ตอน  ดงสันเงิน-ขามแดง  ระหว่าง  กม.8+750-กม.12+280 (NB.,SB.)  ปริมาณงาน  1  แห่ง  (2,638  ตร.ม.)  จำนวน  1  รายการ  ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ

 
วันที่เริ่ม 26/11/2014 วันที่สิ้นสุด 08/12/2014
แขวงการทางระยอง

งานจ้างเหมาทำการเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0504 ตอน กะเฉด - ป่าเตียน ระหว่าง กม.249+145 - กม.253+460 ปริมาณงาน 3,121 ตร.ม.


 
วันที่เริ่ม 26/11/2014 วันที่สิ้นสุด 11/12/2014
แขวงการทางแพร่

งานตีเส้นด้วยวัสดุ THERMO PLASTIC ระดับ 1 (สีขาวและสีเหลือง) ปริมาณงาน 4,990 ตร.ม. ในทางหลวงหมายเลข 11 ตอน หนองน้ำเขียว - ปางเคาะ ระหว่าง กม.355+000 - กม.362+300 (เป็นช่วง ๆ)

 
วันที่เริ่ม 26/11/2014 วันที่สิ้นสุด 09/12/2014
สำนักงานบำรุงทางลำปางที่ 2


สอบราคางานจ้างเหมาทำการงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง  บนทางหลวงหมายเลข  1039  ตอนควบคุม  0100  ตอน  ดงสันเงิน-ขามแดง  ระหว่าง  กม.3+000-กม.8+750 (NB.,SB.)  ปริมาณงาน  1  แห่ง  (4,932  ตร.ม.)  จำนวน  1  รายการ  ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ

 
วันที่เริ่ม 26/11/2014 วันที่สิ้นสุด 08/12/2014
สำนักงานบำรุงทางลำปางที่ 2


สอบราคางานจ้างเหมาทำการงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง  บนทางหลวงหมายเลข  1039  ตอนควบคุม  0100  ตอน  ดงสันเงิน-ขามแดง  ระหว่าง  กม.12+280-กม.18+579 (NB.,SB.)  ปริมาณงาน  1  แห่ง  (4,924  ตร.ม.)  จำนวน  1  รายการ  ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ

 
วันที่เริ่ม 26/11/2014 วันที่สิ้นสุด 08/12/2014
กองการพัสดุ กรมทางหลวง

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุจำนวน 1 รายการ
 
วันที่เริ่ม 26/11/2014 วันที่สิ้นสุด 08/12/2014
แขวงการทางปราจีนบุรี

งานจ้างเหมาก่อสร้างติดตั้งป้ายจราจรข้างทาง  โดยติดตั้งป้ายหลักกิโลเมตรและป้ายเขตควบคุม  โดยใช้แผ่นเหล็กสังกะสีหนา  1.20  มม.  ติดแผ่นสะท้อนแสงชนิด HIGH  INTENSITY  GRADE  ตามมาตรฐาน  มอก.606-2549  แบบที่  4  ในทางหลวงหมายเลข  3481  ตอนควบคุม  0300  ตอนบางขนาก – ปราจีนบุรี  ระหว่าง  กม.25+734 – กม.63+951  และทางหลวงหมายเลข 319  ตอนควบคุม 0101,0102,0103  ตอนหนองชะอม – โคกไทย  ระหว่าง  กม.0+000 – กม.38+238  ปริมาณงาน  247.188  ตร.ม.

 
วันที่เริ่ม 26/11/2014 วันที่สิ้นสุด 11/12/2014
แขวงการทางปราจีนบุรี
งานจ้างเหมาทำการติดตั้งปุ่มเครื่องหมายบนผิวทาง  ชนิดสะท้อนแสง  3600  ทางหลวงหมายเลข 3079 ตอนควบคุม 0101 ตอนปราจีนบุรี   –   ศรีมหาโพธิ    ระหว่าง  กม.2+395  –  กม.19+858   ปริมาณงาน  827  อัน
 
วันที่เริ่ม 26/11/2014 วันที่สิ้นสุด 11/12/2014
แขวงการทางปราจีนบุรี
งานจ้างเหมาทำการติดตั้งปุ่มเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง   ชนิดสะท้อนแสง   3600   ทางหลวงหมายเลข   3077    ตอนควบคุม  0100       ตอน ศาลนเรศวร – เขาใหญ่  ระหว่าง  กม.0+050 กม.11+576  ปริมาณงาน 613  อัน  
 
วันที่เริ่ม 26/11/2014 วันที่สิ้นสุด 11/12/2014
แขวงการทางปราจีนบุรี
งานจ้างเหมาทำการติดตั้งปุ่มเครื่องหมายบนผิวทาง  ชนิดสะท้อนแสง  3600  ทางหลวงหมายเลข 3078 ตอนควบคุม 0100 ตอนระเบาะไผ่  -ประจันตคาม  ระหว่าง  กม.1+922  –  กม.26+762  (เป็นช่วงๆ)    ปริมาณงาน  1,778  อัน   
 
วันที่เริ่ม 26/11/2014 วันที่สิ้นสุด 11/12/2014
แขวงการทางปราจีนบุรี
งานจ้างเหมาทำการติดตั้งปุ่มเครื่องหมายบนผิวทาง  ชนิดสะท้อนแสง  3600  ทางหลวงหมายเลข 3481 ตอนควบคุม 0300 ตอนบางขนาก  -ปราจีนบุรี  ระหว่าง กม.44+722 – กม.63+941 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 874 อัน
 
วันที่เริ่ม 26/11/2014 วันที่สิ้นสุด 11/12/2014
แขวงการทางนครราชสีมาที่ 2
จ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งป้ายจราจร  ทางหลวงหมายเลข 2  ตอนควบคุม 0201 , 0202 , 0203 , 0204 , 0205 
ตอน  มวกเหล็ก - นครราชสีมา   ระหว่าง กม.35+772 - กม.148+565 (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงานป้ายจราจร   155.94   ตร.ม
 
วันที่เริ่ม 26/11/2014 วันที่สิ้นสุด 08/12/2014
บท.สุราษฎร์ธานีที่ 3

จ้างเหมาทำการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานบำรุงทางสุราษฎร์ธานีที่ 3  ริมทางหลวงหมายเลข 41
 
วันที่เริ่ม 26/11/2014 วันที่สิ้นสุด 08/12/2014
บท.สุราษฎร์ธานีที่ 3

จ้างเหมาทำการก่อสร้างบ้านพักหมวดการทางพนม  ริมทางหลวงหมายเลข 401
 
วันที่เริ่ม 26/11/2014 วันที่สิ้นสุด 08/12/2014
แขวงการทางนครราชสีมาที่ 2


งานจ้างเหมาเครื่องหมายนำทาง     ทางหลวงหมายเลข  2     ตอนควบคุม   0201  ,  0202  ,  0203  ,  0204   ตอน   มวกเหล็ก  -   โคกกรวด   ระหว่าง   กม.35+772   -   กม.110+422   (เป็นแห่ง ๆ )    ปริมาณงาน   4,166  อัน

 
วันที่เริ่ม 26/11/2014 วันที่สิ้นสุด 08/01/2015
แขวงการทางสุราษฎร์ธานี
งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยว เสาสูง 9.00 ม. ดวงโคม 250 วัตต์ (Mounting Height) Tepered Steel Pole Single Bracker With High Pressure Sodium Lamp 250 Watts. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ตลอดจนค่าธรรมเนียมต่าง ๆ แล้วเสร็จใช้งานได้ตามปกติ ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงเลขที่  DWG.NO.MD.-601  ทางหลวงหมายเลข  4256  ตอนควบคุม  42560100 ตอน ต้นปาบ – วิภาวดี ระหว่าง กม.4+010 – กม.4+330 (บริเวณทางแยกชุมชนบ้านห้วยกรวด)  และระหว่าง กม.11+550 – กม.12+450 (บริเวณชุมชนบ้านคลองสินทอง) ปริมาณงานรวม 2 แห่ง  วงเงินงบประมาณ 1,999,500.00 บาท
 
วันที่เริ่ม 26/11/2014 วันที่สิ้นสุด 11/12/2014
แขวงการทางสุราษฎร์ธานี

งานจ้างเหมาทำการตีเส้นและเครื่องหมายจราจร  บนผิวทาง ด้วยวัสดุเทอร์โมพลาสติก (ระดับ 1) พร้อมกระเทาะสีจราจรเดิมออก ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง  (DWG.NO.RS. -602,603)  ทางหลวงหมายเลข 4112  ตอนควบคุม 41120202  ตอน ไชยา – พุนพิน ระหว่าง  กม.55+872 – กม.68+300  ระยะทาง  12.428  กม.  ปริมาณงาน  5,000  ตร.ม.  วงเงินงบประมาณ   1,995,000.00  บาท


 
วันที่เริ่ม 26/11/2014 วันที่สิ้นสุด 11/12/2014


25 พฤศจิกายน 2557
หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
แขวงการทางลพบุรี ๑
งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๕ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอนบ้านหมี่ - ดงพลับ ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๒+๘๐๐ ระยะทาง ๒.๘๐๐ กิโลเมตร ปริมาณงาน ๒,๓๘๐ ตารางเมตร
 
วันที่เริ่ม 25/11/2014 วันที่สิ้นสุด 08/12/2014
แขวงการทางระนอง

สอบราคาจ้างเหมาทำการปรับปรุงอาคารที่ทำการ อาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ ในบริเวณหมวดการทางกะเปอร์ (ซ่อมแซมอาคารบ้านพักระดับ๓-๔ (เดี่ยว) จำนวน ๑ หลัง , บ้านพักระดับ ๑-๒(เดี่ยว) จำนวน ๑ หลัง , อาคาร BARRANK ขนาด ๔ ครอบครัว จำนวน ๑ หลัง)
 
วันที่เริ่ม 25/11/2014 วันที่สิ้นสุด 08/12/2014
แขวงการทางลพบุรีที่ 1

งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข ๓๐๑๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอนสามแยกนิคม – โคกตูม ระหว่าง กม.๙+๗๓๐ – กม.๑๒+๓๐๐ ระยะทาง ๒.๕๗๐ กิโลเมตร ปริมาณงาน ๒,๓๔๐ ตารางเมตร

 
วันที่เริ่ม 25/11/2014 วันที่สิ้นสุด 08/12/2014
แขวงการทางบึงกาฬ
งานจ้างเหมาทำการผลิตพร้อมติดตั้งป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 222 ตอนควบคุม 0202 ตอน ท่ากกแดง - บึงกาฬ   ระหว่าง กม.57+816 - กม.128+756 (เป็นแห่ง ๆ )   ปริมาณงาน 248 ตร.ม.
 
วันที่เริ่ม 25/11/2014 วันที่สิ้นสุด 08/12/2014
แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 3


จ้างเหมาทำงานจราจรผ่านได้ ในทางหลวงหมายเลข ๑07 ตอนควบคุม 0204 ตอน ล้องอ้อ–เมืองงาม

ที่ กม.193+951 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 6 รายการ

 
วันที่เริ่ม 25/11/2014 วันที่สิ้นสุด 09/11/2014
แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 3


จ้างเหมาทำงานจราจรผ่านได้ ในทางหลวงหมายเลข ๑07 ตอนควบคุม 0204 ตอน ล้องอ้อ–เมืองงาม

ระหว่าง กม.200+530 – กม.200+560 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 5 รายการ

 
วันที่เริ่ม 25/11/2014 วันที่สิ้นสุด 09/12/2014
แขวงการทางบึงกาฬ
งานจ้างเหมาทำการผลิตพร้อมติดตั้งป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง (ตอน 1) ระหว่าง กม.0+000 - กม.30+700 (เป็นแห่ง ๆ )  ปริมาณงาน 370 ตร.ม.
 
วันที่เริ่ม 25/11/2014 วันที่สิ้นสุด 08/12/2014
แขวงการทางบึงกาฬ
งานจ้างเหมาทำการผลิตพร้อมติดตั้งป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง (ตอน 2) ระหว่าง กม.30+700 - กม.46+850 (เป็นแห่ง ๆ) ทางหลวงหมายเลข 2094 ตอนควบคุม 0200 ตอน ท่าก้อน - เซกา ระหว่าง กม.63+844 - กม.81+245 (เป็นแห่ง ๆ) ทางหลวงหมายเลข 2142 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านโพธิ์ - โคกโขง ระหว่าง กม.0+000 - กม.6+500 (เป็นแห่ง ๆ) ทางหลวงหมายเลข 2145 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองยาง - บ้านซาง ระหว่าง กม.0+000 - กม.6+500 (เป็นแห่ง ๆ)  ปริมาณงาน 336 ตร.ม.
 
วันที่เริ่ม 25/11/2014 วันที่สิ้นสุด 08/12/2014
แขวงการทางบึงกาฬ
งานจ้างเหมาทำการผลิตพร้อมติดตั้งป้่ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 2096 ตอนควบคุม 0200 ตอน หนองกา - คำตากล้า (ตอน 2) ระหว่าง กม.109+990 - กม.124+970 (เป็นแห่ง ๆ) ทางหลวงหมายเลข 2229 ตอนควบคุม 0100 ตอน กุดเรือคำ -บ้านม่วง ระหว่าง กม.0+000 - กม.13+829 (เป็นแห่ง ๆ) ทางหลวงหมายเลข 2281 ตอนควบคุม 0200 ตอน ชัยยานนท์ - ท่าห้วยหลัว ระหว่าง กม.12+200 - กม.21+155 (เป็นแห่ง ๆ)  ปริมาณงาน 245 ตร.ม.
 
วันที่เริ่ม 25/11/2014 วันที่สิ้นสุด 08/12/2014
แขวงการทางแพร่

งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว จำนวน 48 ต้น เสาสูง 9.00 ม. ดวงโคมขนาด 250 W.HPS. ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงที่ DWG.NO.MD-601 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด และดำเนินการเชื่อมต่อระบบจนสามารถใช้งานได้โดยสมบูรณ์ ในทางหลวงหมายเลข 1023 ตอน แพร่ - แยกแม่แขม ระหว่าง กม.40+718 - กม.42+363

 
วันที่เริ่ม 25/11/2014 วันที่สิ้นสุด 08/12/2014
แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 3


จ้างเหมาทำงานจราจรผ่านได้ ในทางหลวงหมายเลข ๑314 ตอนควบคุม 0100 ตอน ท่าตอน-แม่แหลง

ระหว่าง กม.3+630-กม.3+660 Lt,กม.3+750-กม.3+770 Rt ปริมาณงาน  1 แห่ง จำนวน 5 รายการ  

 
วันที่เริ่ม 25/11/2014 วันที่สิ้นสุด 25/12/2014
แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 3


จ้างเหมาทำงานจราจรผ่านได้    ในทางหลวงหมายเลข ๑314 ตอนควบคุม 0100 ตอน ท่าตอน - แม่แหลง

ระหว่าง กม.24+960 - กม.24+990 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 5 รายการ

 
วันที่เริ่ม 25/11/2014 วันที่สิ้นสุด 25/12/2014
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4

สอบราคาจ้างตอกเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง  ขนาด  0.40x0.40x15.00  ม.  จำนวน  118  ต้น

 
วันที่เริ่ม 25/11/2014 วันที่สิ้นสุด 08/12/2014
สำนักงานบำรุงทางพังงา

งานจ้างเหมาทำการติดตั้งป้ายจราจร  บนทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน คลองบางดินสอ-นาเหนือ  ระหว่าง  กม.๘๙๘+๖๒๐-กม.๙๐๑+๖๒๐   ปริมาณงานรวมทั้งสิ้น  ๒๗๘.๘๘  ตร.ม.

 
วันที่เริ่ม 25/11/2014 วันที่สิ้นสุด 25/11/2014
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4
สอบราคาซื้อเสาไม้สนกลม  จำนวน  1  รายการ
 
วันที่เริ่ม 25/11/2014 วันที่สิ้นสุด 08/12/2014
แขวงการทางตราด
งานจ้างเหมาทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง  ในทางหลวงหมายเลข  3156  ตอนควบคุม 0100 ตอน แหลมงอบ - แสนตุ้ง  ระหว่าง กม.34+300 - กม.35+090  ทางหลวงหมายเลข  3447  ตอนควบคุม 0101, 0102  ตอน หนองระหาน - คลองเวฬุ - นาวง  ระหว่าง กม.3+375 - กม.13+525  ปริมาณงานรวมทั้งสิ้น  1,550  ตารางเมตร
 
วันที่เริ่ม 25/11/2014 วันที่สิ้นสุด 09/12/2014
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4
สอบราคาซื้อสังกะสีลูกฟูกลอนเล็ก  ขนาด  2.5' x 10'  จำนวน  1,050  แผ่น
 
วันที่เริ่ม 25/11/2014 วันที่สิ้นสุด 08/12/2014
แขวงการทางตราด
งานจ้างเหมาทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง  ในทางหลวงหมายเลข  3494  ตอนควบคุม 0100 ตอน ท่าประดู่ - ฉางเกลือ  ระหว่าง กม.14+800 - กม.21+500  ปริมารณงานรวมทั้งสิ้น  1,650 ตารางเมตร
 
วันที่เริ่ม 25/11/2014 วันที่สิ้นสุด 09/12/2014
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4
สอบราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ  ส่วนผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท  1  ไม่น้อยกว่า  350  กก./ม.3  จำนวน  202  ม.3
 
วันที่เริ่ม 25/11/2014 วันที่สิ้นสุด 08/12/2014
ฝ่ายจัดหา 1 กองการพัสดุ
สอบราคาซื้อลิฟท์ยกรถ จำนวน 2 ชุด
 
วันที่เริ่ม 25/11/2014 วันที่สิ้นสุด 08/12/2014
แขวงการทางแพร่

งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว จำนวน 34 ต้น และชนิดกิ่งเดี่ยว (ติดตั้งบนสะพาน) จำนวน 3 ต้น เสาสูง 9.00 ม. ดวงโคมขนาด 250 W.HPS. ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงที่ DWG.NO.MD-601 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด และดำเนินการเชื่อมต่อระบบจนสามารถใช้งานได้โดยสมบูรณ์ ในทางหลวงหมายเลข 1023 ตอน แยกแม่แขม - วังชิ้น ระหว่าง กม.71+335 - กม.71+650 และกม.72+265 - กม.73+175

 
วันที่เริ่ม 25/11/2014 วันที่สิ้นสุด 08/12/2014
แขวงการทางอุบลราชธานีที่ 2
 สอบราคาจ้างเหมาทำการปรับปรุงอาคารสำนักงาน (ก่อสร้างภายในแขวงการทางอุบลราชธานีที่ ๒) ทางหลวงหมายเลข ๒๓๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ที่ กม.๐+๒๙๓-กม.๐+๕๘๓ (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน ๑ แห่ง
 
วันที่เริ่ม 25/11/2014 วันที่สิ้นสุด 11/12/2014
แขวงการทางนครราชสีมาที่ 2
จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง  ROADWAY LIGHTING  9.00  M.  (MOUNTING  HEIGHT)  TAPERED  STEEL  POLE , SINGLE  BRACKET  WITH   HIGH   PRESSURE  SODIUM  LAMP  250  WATTS ,  CUT - OFF    พร้อมอุปกรณ์ใหม่ครบชุดตลอดจนค่าธรรมเนียมการไฟฟ้าสำหรับเป็นค่าขยายเขตระบบไฟฟ้า  และค่าติดตั้งหม้อแปลงพร้อมอุปกรณ์อื่น ๆ ครบชุด   ตามแบบมาตรฐานของกรมทางหลวง  เลขที่ MD – 601   ทางหลวงหมายเลข  2090   ตอนควบคุม   0100   ตอน ปางแก – อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ระหว่าง กม.4+990 - กม.5+830  ปริมาณงาน 44  ต้น  
 
วันที่เริ่ม 25/11/2014 วันที่สิ้นสุด 08/12/2014
สำนักทางหลวงที่ 13 (ประจวบคีรีขันธ์)

จ้างงานปรับปรุงทางหลวง โดยจ้างเหมาทำการตีเส้นจราจาด้วยวัสดุเทอร์โมพลาสติก และติดตั้งเครื่องหมายนำทาง บนทางหลวงหมายเลข 346 ตอนควบคุม 0301 ตอน บางเลน - ลำลูกลัว ระหว่าง กม.42+000 - กม.62+234 (ซ้ายทาง - ขวาทาง) และทางหลวงหมายเลข 346 ตอนควบคุม 0302 ตอน ลำลูกบัว - หนองกระทุ่ม ระหว่าง กม.62+234 - กม.77+000 (ซ้ายทาง - ขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง

 
วันที่เริ่ม 25/11/2014 วันที่สิ้นสุด 08/12/2014
แขวงการทางอุบลราชธานีที่ 2
 สอบราคาจ้างเหมางานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๑๓๔ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน ดอนใหญ่-โขงเจียม ระหว่าง กม.๑๐๓+๕๒๕-กม.๑๐๔+๒๐๙ (LT.) (ชุมชน บ.ห้วยสะคาม) ปริมาณงาน ๒๐ ต้น
 
วันที่เริ่ม 25/11/2014 วันที่สิ้นสุด 11/12/2014
แขวงการทางอุบลราชธานีที่ 2
 สอบราคาจ้างเหมางานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๑๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน สว่างวีระวงศ์-พิบูลมังสาหาร ระหว่าง กม.๓๖+๐๕๔-กม.๓๖+๓๙๐ (LT./RT) (ชุมชน บ.แก่งโดม) ปริมาณงาน ๑๘ ต้น
 
วันที่เริ่ม 25/11/2014 วันที่สิ้นสุด 11/12/2014
แขวงการทางอุบลราชธานีที่ 2
 สอบราคาจ้างเหมางานเครื่องจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๑๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน สว่างวีระวงศ์-พิบูลมังสาหาร ระหว่าง กม.๔๐+๒๐๖-กม.๔๒+๐๕๐ ปริมาณงาน ๑,๘๒๔.๓๓ ตร.ม.
 
วันที่เริ่ม 25/11/2014 วันที่สิ้นสุด 11/12/2014
แขวงการทางอุบลราชธานีที่ 2
 สอบราคาจ้างเหมางานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๑๘๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน เดชอุดม-โนนเรียง ระหว่าง กม.๓๒+๙๕๐-กม.๓๕+๐๐๐ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๘๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน โนนเรียง-หนองแสง ระหว่าง กม.๓๕+๐๐๐-กม.๓๗+๕๐๐ ปริมาณงาน ๑,๒๓๑.๘๕ ตร.ม.
 
วันที่เริ่ม 25/11/2014 วันที่สิ้นสุด 11/12/2014
แขวงการทางเชียงใหม่ที่ ๑

 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยสำหรับหัวหน้าหมวดการทาง  ตามแบบเลขที่ สถ. ๓๘๐๐๙  กรมโยธาธิการและผังเมือง  ทางหลวงหมายเลข  ๑๐๙๙  ตอน บ่อหลวง - แม่ตื่น  ที่ กม.๓๖+๘๑๒  LT.  ปริมาณงาน  ๑  หลัง

 
วันที่เริ่ม 25/11/2014 วันที่สิ้นสุด 08/12/2014
หน่วยบำรุงรักษาสะพานมิตรภาพไทย-ลาว

ประกาศสอบราคาจ้าง งานจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักผู้จัดการด่านสะพานมิตรภาพ (หนองคาย-เวียงจันทน์) ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุมที่ 0700 ตอน น้ำสวย-สะพานมิตรภาพที่หนองคาย (เขตแดนไทย/ลาว) ที่ กม.506+250 (LT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง

 
วันที่เริ่ม 25/11/2014 วันที่สิ้นสุด 11/12/2014
แขวงการทางพะเยา
งานติดตั้งราวกันอันตราย W-Beam หนา 3.2 มม. W-Beam Guardrail 3.2 mm. Thickness ;Class "I" , Type "II" ทางหลวงหมายเลข 120 ตอน พะเยา - ปากบอก ระหว่าง กม.11+100 - กม.13+760 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 960 เมตร
 
วันที่เริ่ม 25/11/2014 วันที่สิ้นสุด 08/12/2014
แขวงการทางพะเยา
งานติดตั้งราวกันอันตราย W-Beam หนา 3.2 มม. W-Beam Guardrail 3.2 mm. Thickness ;Class "I" , Type "II" ทางหลวงหมายเลข 1091 ตอน จุน - ห้วยคอกหมู ระหว่าง กม.16+920 - กม.21+760 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 968 เมตร

 
วันที่เริ่ม 25/11/2014 วันที่สิ้นสุด 08/12/2014
แขวงการทางสุราษฎร์ธานี
งานจ้างเหมาทำการตีเส้นและเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง  ด้วยวัสดุเทอร์โมพลาสติก  (ระดับ 1)  พร้อมกระเทาะสีจราจรเดิมออก  ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง  (DWG.NO.RS. -601, 603)  ทางหลวงหมายเลข  401  ตอนควบคุม  04010302  ตอน  กิโลศูนย์ - หนองบัว  ระหว่าง  กม.145+542 - กม.152+075  ระยะทาง  6.533  กม.  ปริมาณงาน  5,000  ตร.ม.  วงเงินงบประมาณ  1,995,000.00  บาท
 
วันที่เริ่ม 25/11/2014 วันที่สิ้นสุด 08/12/2014
แขวงการทางอุตรดิตถ์ที่ 2

จ้างเหมาทำการกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานเครื่องหมายนำทาง  ๑.) ทางหลวงหมายเลข ๑๐๔๕ ตอน วังสีสูบ-เขื่อนสิริกิติ์-ห้วยหูด ระหว่าง กม.๘+๘๗๓-กม.๕๘+๗๖๗  (เป็นแห่งๆ),๒.) ทางหลวงหมายเลข ๑๑๗ ตอน วังผาชัน-น้ำปาด ระหว่าง กม.๒๙๔+๗๐๐-กม.๓๑๕+๓๔๗   (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน ๑,๖๒๙ อัน

 
วันที่เริ่ม 25/11/2014 วันที่สิ้นสุด 08/12/2014
แขวงการทางอุตรดิตถ์ที่ 2


จ้างเหมาทำการกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานเครื่องหมายนำทาง  ๑.) ทางหลวงหมายเลข ๑๑๖๓ ตอน ร่วมจิต-น้ำพร้า ระหว่าง กม.๑+๒๗๕-กม.๔๐+๘๓๗ (เป็นแห่งๆ),๒.) ทางหลวงหมายเลข ๑๓๓๙ ตอน ห้วยมุ่น-น้ำปาด ระหว่าง กม.๔๑+๓๑๒-กม.๔๖+๘๖๒ (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน ๑,๖๑๕ อัน วงเงินงบประมาณ ๘๐๗,๕๐๐.๐๐ บาท

 
วันที่เริ่ม 25/11/2014 วันที่สิ้นสุด 08/12/2014
แขวงการทางเชียงรายที่ 1


สอบราคา

เลขที่ คค 0617/2/พ.1/4/2558   25 พย.57

งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทางด้วยวัสดุเทอร์โมพลาสติก  ทางหลวงหมายเลข 1

ตอนควบคุม 1405  ตอน  แม่คำ-กลางสะพานแม่น้ำสาย  ระหว่าง กม.980+000-

กม.988+000 (เป็นช่วงๆ)  ปริมาณงาน  5,122  ตร.ม.

 
วันที่เริ่ม 25/11/2014 วันที่สิ้นสุด 08/12/2014
แขวงการทางเชียงรายที่ 1


สอบราคา

เลขที่ คค 0617/2/พ.1/5/2558  25 พย. 2557

งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทางด้วยวัสดุเทอร์โมพลาสติก  ทางหลวงหมายเลข 118

ตอนควบคุม 0201 ตอน ดอยนางแก้ว-แม่สรวย  ระหว่าง กม.93+000-กม.106+000

(เป็นช่วงๆ)  ปริมาณงาน 5,122  ตร.ม.

 
วันที่เริ่ม 25/11/2014 วันที่สิ้นสุด 08/12/2014
แขวงการทางเชียงรายที่ 1


สอบราคา

เลขที่ คค 0617/2/พ.1/6/2558  25 พย.2557

งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทางด้วยวัสดุเทอรโมพลาสติก  ทางหลวงหมายเลข 1

ตอนควบคุม 1403 ตอน เชียงราย-บ้านเด่น ระหว่าง กม.933+500-กม.941+500

(เป็นช่วงๆ)  ปริมาณงาน 5,122 ตร.ม.

 
วันที่เริ่ม 25/11/2014 วันที่สิ้นสุด 08/12/2014
แขวงการทางกาญจนบุรี-สุพรรณบุรี(ที่2)
งานจ้างเหมาทำการซ่อมผิวคอนกรีต (Full Depth) ในทางหลวงหมายเลข 321 ตอน ทุ่งคอก-วังขอน-ดอนแจง ระหว่าง กม.61+000-กม.74+140 (เป็นแห่ง ๆ) ปริมาณงาน 446.00 ตร.ม. และทางหลวงหมายเลข 3342 ตอน วังขอน-บ่อพลอย ระหว่าง กม.0+000-กม.0+100 (เป็นแห่ง ๆ) ปริมาณงาน 105.00 ตร.ม. ปริมาณงานรวม 551.00 ตร.ม.
 
วันที่เริ่ม 25/11/2014 วันที่สิ้นสุด 08/12/2014


24 พฤศจิกายน 2557
หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
แขวงการทางลพบุรีที่ 1

จ้างเหมางานซ่อมไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนควบคุม ๐๕๐๕ ตอนหนองม่วง ลำพยนต์ ที่ กม.๒๐๗+๔๖๐ (สี่แยกหนองม่วง) ปริมาณงาน ๑ แห่ง

 
วันที่เริ่ม 24/11/2014 วันที่สิ้นสุด 08/12/2014
แขวงการทางลพบุรีที่ 1

งานเครื่องหมายนำทาง (Road Delineator) ทางหลวงหมายเลข ๓๑๙๖ ตอนควบคุม ๐๓๐๑ ตอนจันเสน – ท่าแค ระหว่าง กม.๓๐+๕๐๐ – กม.๖๓+๘๐๐ (เป็นช่วงๆ) , ทางหลวงหมายเลข ๓๑๙๖ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอนท่าแค – โก่งธนู ระหว่าง กม.๖๓+๘๐๐ – กม.๙๓+๕๐๐ (เป็นช่วงๆ) , ทางหลวงหมายเลข ๓๐๒๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนบ้านหมี่ – เขาช่องลม ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ – กม.๑๔+๑๒๐ (เป็นช่วงๆ) , ทางหลวงหมายเลข ๓๓๐๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนพระพุทธบาท – โคกตูม ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ – กม.๗+๐๐๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน  ,๙๙๔ อัน

 
วันที่เริ่ม 24/11/2014 วันที่สิ้นสุด 08/12/2014
แขวงการทางลพบุรีที่ 1

งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข ๓๑๙๖ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอนท่าแค – โก่งธนู ระหว่าง    กม.๘๒+๘๐๐ – กม.๙๓+๕๐๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน  ,๓๕๐ ตารางเมตร

 
วันที่เริ่ม 24/11/2014 วันที่สิ้นสุด 08/12/2014
แขวงการทางลพบุรี ๑
งานซ่อมไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข ๒๑ ตอนควบคุม ๐๒๐๒ ตอนแยกพัฒนานิคม แยกมะนาวหวาน ที่กม.๒๕+๐๕๓ (สี่แยกมะนาวหวาน) ปริมาณงาน ๑ แห่ง
 
วันที่เริ่ม 24/11/2014 วันที่สิ้นสุด 08/12/2014
แขวงการทางลพบุรี ๑
งานซ่อมไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข ๒๑ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอนสะพานพุแค แยกพัฒนานิคม ที่กม.๒๐+๙๗๑ (สี่แยกซอย ๑๒) ปริมาณงาน ๑ แห่ง
 
วันที่เริ่ม 24/11/2014 วันที่สิ้นสุด 08/12/2014
แขวงการทางลพบุรี ๑
งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข ๓๑๙๖ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอนท่าแค โก่งธนู ระหว่าง กม.๗๐+๔๐๐ กม.๘๒+๘๐๐ (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๕,๑๘๖ ตารางเมตร
 
วันที่เริ่ม 24/11/2014 วันที่สิ้นสุด 08/12/2014
สำนักทางหลวงที่ 10 (สุพรรณบุรี)

งานจ้างเหมาทำการตีเส้นแบ่งทิศทางจราจร เส้นแบ่งช่องจราจร เส้นขอบทาง และเครื่องหมายจราจร ในสายทางควบคุมของแขวงการทางชัยนาท ปริมาณงาน 3,710 ตร.ม.


 
วันที่เริ่ม 24/11/2014 วันที่สิ้นสุด 12/12/2014
สำนักทางหลวงที่ 10 (สุพรรณบุรี)

งานจ้างเหมาทำการตีเส้นแบ่งช่องจราจร เส้นขอบทาง และเครื่องหมายจราจร ทางหลวงหมายเลข 3501 ตอน อ่างทอง – โผงเผง ระหว่าง กม. 0+000 – กม. 12+200 ปริมาณงาน 5,077 ตร.ม.


 
วันที่เริ่ม 24/11/2014 วันที่สิ้นสุด 12/12/2014
สำนักทางหลวงที่ 10 (สุพรรณบุรี)

งานจ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 3602 หนองกุฏี– ดงดำ ระหว่าง กม. 2+991 – กม. 5+826 กิ่งเดี่ยว ปริมาณงาน 82 ต้น


 
วันที่เริ่ม 24/11/2014 วันที่สิ้นสุด 12/12/2014
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)

ซื้อเหล็กเส้นขนาดต่าง ๆ จำนวน 7 รายการ (ส่งหน้างาน) เพื่อใช้ในงานก่อสร้างลอยกลับรถ ในทางหลวงหมายเลข 2 ตอน ตาลเดี่ยว-ซับบอล ที่ กม.20+800

 
วันที่เริ่ม 24/11/2014 วันที่สิ้นสุด 08/12/2014
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)

ซื้อทราย จำนวน 2,930 ลบ.ม.(ส่งหน้างาน) เพื่อใช้ในงานก่อสร้างสะพานลอยกลับรถ ในทางหลวงหมายเลข 2 ตอน ตาลเดี่ยว-ซับบอล ที่ กม.20+800

 
วันที่เริ่ม 24/11/2014 วันที่สิ้นสุด 08/12/2014
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)

ซื้อไม้แปรรูปขนาดต่าง ๆ จำนวน 32 ลบ.ม.(ส่งหน้างาน) เพื่อใช้ในงานก่อสร้างสะพานลอยกลับรถ ในทางหลวงหมายเลข 2 ตอน ตาลเดี่ยว-ซับบอน ที่ กม.20+800

 
วันที่เริ่ม 24/11/2014 วันที่สิ้นสุด 08/12/2014
แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 3

จ้างเหมาทำงานผลิตและติดตั้งป้ายจราจร  ทางหลวงหมายเลข 1150 ตอนควบคุม 0101 ตอน ปิงโค้ง - กิ่วไฮ ระหว่าง กม.0+000–กม.15+000 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง  จำนวน 2 รายการ
 
วันที่เริ่ม 24/11/2014 วันที่สิ้นสุด 08/12/2014
แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 3

จ้างเหมาทำงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง  ทางหลวงหมายเลข  1178  ตอนควบคุม 0101 ตอน แม่ข้อน นาหวาย ระหว่าง  กม.2+000 - กม.16+257 ปริมาณงาน 4,926 ม.2  จำนวน 2 รายการ   
 
วันที่เริ่ม 24/11/2014 วันที่สิ้นสุด 08/12/2014
แขวงการทางบุรีรัมย์

จ้างเหมาติดตั้งเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน บุรีรัมย์ - คูเมือง ระหว่าง กม.๑+๐๐๐ - กม.๓๕+๕๘๐ , ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน คูเมือง - ลำน้ำมูล ระหว่าง กม.๓๕+๕๘๐ - กม.๕๒+๐๐๐ , ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๓ ตอน ลำน้ำมูล - พุทไธสง ระหว่าง กม.๕๒+๐๐๐ - กม.๖๓+๖๙๕ และ ทางหลวงหมายเลข ๒๒๒๖ ตอนควบคุม ๐๒๐๒ ตอน หนองขมาร - สตึก ระหว่าง กม.๖๓+๖๕๖ - กม.๙๕+๘๓๕ ปริมาณงาน ๓,๖๑๘ อัน

 
วันที่เริ่ม 24/11/2014 วันที่สิ้นสุด 08/12/2014
แขวงการทางระนอง

สอบราคาจ้างเหมาทำการติดตั้งเครื่องหมายนำทาง บนทางหลวงหมายเลข 4 ตอนกระบุรี-หงาวระหว่าง กม.571+903-กม.610+821 เป็นแห่ง ๆ, ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน หงาว-อ่าวเคย ระหว่างกม.610+821-กม.675+712 เป็นแห่ง ๆ และทางหลวงหมายเลข 4091 ตอนบางสีกิ้ม-เขาค่ายระหว่าง กม.30+623-กม.41+173ปริมาณงานรวม 6,483 อัน
 
วันที่เริ่ม 24/11/2014 วันที่สิ้นสุด 08/12/2014
สำนักทางหลวงที่ 11 (กรุงเทพ)
จ้างเหมาทำงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง  บนทางหลวงหมายเลข 345  ตอน บางคูวัด – บางพูน  ระหว่าง กม.10+547 – กม.14+000  ปริมาณงาน 3,900 ตร.ม. 
 
วันที่เริ่ม 21/11/2014 วันที่สิ้นสุด 03/12/2014
สำนักทางหลวงที่ 11 (กรุงเทพ(

จ้างเหมาทำงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข 305 ตอน ทางแยกเข้าเมืองนครนายก ที่ กม. 72+665  และทางหลวงหมายเลข 3052 ตอน ป่าส้าน – เขาชะโงก ระหว่าง กม. 0+000 – กม. 7+500   ปริมาณงาน 190  ดวงโคม 
 
วันที่เริ่ม 21/11/2014 วันที่สิ้นสุด 03/12/2014
สำนักทางหลวงที่11 (กรุงเทพ)
จ้างเหมาทำงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 3214  ตอน บ้านพร้าว – คลองห้า ระหว่าง กม. 0+000 – กม. 4+900 ปริมาณงาน 3,600 ตร.ม.
 
วันที่เริ่ม 21/11/2014 วันที่สิ้นสุด 03/12/2014
สำนักทางหลวงที่ 11 (กรุงเทพ)
จ้างเหมาทำงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง  บนทางหลวง      หมายเลข 3215  ตอน คลองวัดแดง – บางบัวทอง  ระหว่าง กม.1+000 – กม.7+225 และ ทางหลวงหมายเลข 3584  ตอน ทางเข้าอำเภอบางใหญ่ – บางม่วง  ระหว่าง กม.0+000 – กม.0+631  ปริมาณงาน 5,000 ตร.ม. 
 
วันที่เริ่ม 21/11/2014 วันที่สิ้นสุด 03/12/2014
สำนักทางลหวงที่ 11(กรุงเทพ)
จ้างเหมาทำงานเครื่องหมายนำทาง บนทางหลวงหมายเลข 305  ตอน ต่างระดับรังสิต – วัดนาบุญ ระหว่าง กม.  0+000 – กม. 15+145 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 3,000 อัน
 
วันที่เริ่ม 21/11/2014 วันที่สิ้นสุด 03/12/2014
สำนีกทางลหวงที่ 11 (กรุงเทพ)

จ้างเหมาทำงานเครื่องหมายนำทาง  บนทางหลวงหมายเลข 3901  ตอน คลองพระยาสุเรนทร์ – ประเวศ  ระหว่าง กม.35+116 – กม.62+500 เป็นช่วงๆ และ ทางหลวงหมายเลข 3902  ตอน คู้บอน – ประเวศ  ระหว่าง กม.39+808 – กม.62+500 เป็นช่วงๆ  ปริมาณงาน 3,950 อัน 
 
วันที่เริ่ม 21/11/2014 วันที่สิ้นสุด 03/12/2014
แขวงการทางลพบุรีที่ 1

งานเครื่องหมายนำทาง (Road Delineator) ทางหลวงหมายเลข ๓๓๓๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนธารเกษม – สถานีรถไฟเขาสูง ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ – กม.๒๙+๐๐๒ (เป็นช่วงๆ) ทางหลวงหมายเลข ๓๓๕๓ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนวงษ์สว่าง - ป่ารัง ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ – กม.๑๘+๘๔๑ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน  ,๙๙๔ อัน

 
วันที่เริ่ม 24/11/2014 วันที่สิ้นสุด 08/12/2014
สำนักทางลหวงที่ 11 (กรุงเทพ)
จ้างเหมาทำงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 302  ตอน แยกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ – สี่แยกแคราย ระหว่าง กม. 0+000 – กม. 2+150 (ด้านซ้ายทางและขวาทาง) ปริมาณงาน 2,900  ตร.ม.
 
วันที่เริ่ม 21/11/2014 วันที่สิ้นสุด 03/12/2014
แขวงการทางลพบุรีที่ ๒ (ลำนารายณ์)

งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง  ทางหลวงหมายเลข  ๒๒๔๗  ตอนควบคุม  ๐๑๐๒  ตอน  ลำสมพุง - ป่าไผ่ ระหว่าง  กม.๓๙+๓๐๐ - กม.๔๗+๑๒๖  ระยะทาง  ๗.๘๒๖  กม. ปริมาณงาน ๑,๘๘๒  ตร.ม.

 
วันที่เริ่ม 24/11/2014 วันที่สิ้นสุด 08/12/2014
สำนักงานบำรุงทางสิงห์บุรี
งานจ้างเหมาทำการเปลี่ยนโคมไฟสัญญาณจราจร  ทางหลวงหมายเลข 311 ตอน แยกวัดสนามไชย  - วัดกระดังงา ที่ กม.27+949 (สามแยกม่วงหมู่)
 
วันที่เริ่ม 24/11/2014 วันที่สิ้นสุด 08/12/2014
แขวงการทางเชียงใหม่ที่ ๑

งานจ้างเหมาทำการตีเส้นและเครื่องหมายจราจรบนผิวทางด้วยวัสดุเทอร์โมพลาสติกสะท้อนแสง  สีเหลือง - สีขาว  ทางหลวงหมายเลข  ๑๐๘๘  ตอน ออบหลวง - สะพานแม่กิ๊ดหลวง - แม่ซา  ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๑๑+๘๐๐  ปริมาณงาน  ๕,๐๐๓  ตร.ม.

 
วันที่เริ่ม 24/11/2014 วันที่สิ้นสุด 08/12/2014
แขวงการทางเชียงใหม่ที่ ๑

งานจ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งป้ายจราจรบนทางหลวงชนิดแผ่นเหล็กชุบสังกะสี  หนา ๑.๒ มม.  (ไม่มีเฟรมและมีเฟรม)  ติดด้วยแผ่นสติกเกอร์สะท้อนแสง  ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และ มอก.๕๐-๒๕๓๘ และ มอก.๖๐๖-๒๕๔๙  ทางหลวงหมายเลข  ๑๐๘  ตอน สะพานแม่กลาง - ออบหลวง - สะพานแม่ริด  ระหว่าง กม.๘๘+๑๐๐ - กม.๑๕๕+๔๐๐  (เป็นช่วง ๆ)  ปริมาณงาน  ๑  แห่ง  (๒๓๗.๑๔๑ ตร.ม.)  จำนวน  ๔  รายการ

 
วันที่เริ่ม 24/11/2014 วันที่สิ้นสุด 08/12/2014


Page 1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |13 |14 |15 |16 |17 |18 |19 |20 |21 |22 |23 |24 |25 |26 |27 |28 |29 |30 |31 |32 |33 |34 |35 |36 |37 |38 |39 |40 |41 |42 |43 |44 |45 |46 |47 |48 |49 |50 |51 |52 |53 |54 |55 |56 |57 |58 |59 |60 |61 |62 |63 |64 |65 |66 |67 |68 |69 |70 |71 |72 |73 |74 |75 |76 |77 |78 |79 |80 |81 |82 |83 |84 |85 |86 |87 |88 |89 |90 |91 |92 |93 |94 |95 |96 |97 |98 |99 |100 |101 |102 |103 |104 |105 |106 |107 |108 |109 |110 |111 |112 |113 |114 |115 |116 |117 |118 |119 |120 |121 |122 |123 |124 |125 |126 |127 |128 |129 |130 |131 |132 |133 |134 |135 |136 |137 |138 |139 |140 |141 |142 |143 |144 |145 |146 |147 |148 |149 |150 |151 |152 |153 |
 
Comment Comment
Print Print
Comment Favorite
Comment Send toFriend
© 2010 Department of Highways.
Visit No. 2599016  (1333 online) Call Center :: 0-2354-6668-76    E-mail :: webmaster@doh.go.th