หน่วยงานในสังกัด

   

   

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

    

   สอบราค

   ค้นหาโครงการ
   22 กรกฎาคม 2559
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   สอบราคางานจัดซื้อและขนส่ง วัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๙ รายการ สำหรับงานก่อสร้างท่อเหลี่ยม ที่ กม.๗+๗๘๓,กม.๘+๒๕๐,กม.๙+๑๓๗,กม.๐+๒๐๕ Spur Line A และ กม.๐+๐๗๙ Spur Line B ในโครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองภูเขียว (ด้านตะวันตก) ต.ผักปัง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ หรือจุดที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ 
    
   วันที่เริ่ม 22/07/2016 วันที่สิ้นสุด 03/08/2016


   21 กรกฎาคม 2559
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   สอบราคางานจ้างเหมาขุดและขนส่ง  วัสดุดินถมคันทาง ปริมาณงาน ๘,๐๑๖ ลบ.ม.(หลวม) ในโครงการก่อสร้างทางงานขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข ๓ ตอนควบคุม ๐๓๐๐ หนองไม้แดง - ชลบุรี ระหว่าง กม.๙๑+๑๙๐ - กม.๙๑+๖๗๐ ระยะทาง ๐.๔๘๐ กม. หรือจุดที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้
    
   วันที่เริ่ม 21/07/2016 วันที่สิ้นสุด 02/08/2016
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   สอบราคาจ้างเหมาหล่อและขนส่งท่อกลม คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ ม. Class ๓ จำนวน   ๑  รายการ  ปริมาณงาน ๔๓๐ เมตร  เพื่อใช้งานในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๒๔๒๐ ตอน แยกทางหลวงหมายเลข ๒๒๘ (โนนสูงเปลือย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข ๒๑๐ (กกโพธิ์) ตอน ๒ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู ระหว่าง กม.๒๑+๘๐๐.๐๐๐  - กม.๒๒+๓๐๐.๐๐๐  หรือจุดที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้  
    
   วันที่เริ่ม 21/07/2016 วันที่สิ้นสุด 02/08/2016


   12 กรกฎาคม 2559
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   สอบราคางานจ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณทางแยก กม.๑๐+๒๐๐.๓๒๐ จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้งานในโครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองภูเขียว (ด้านตะวันตก) อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ  หรือจุดที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้
    
   วันที่เริ่ม 12/07/2016 วันที่สิ้นสุด 26/07/2016


   08 กรกฎาคม 2559
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   สอบราคางานจัดซื้อและขนส่งคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน ๒ รายการ สำหรับงานก่อสร้างท่อเหลี่ยม (Box Culvert) ที่ กม.๗+๗๘๓, กม.๘+๒๕๐, กม.๙+๘๐๘, กม.๙+๑๓๗, กม.๑๐+๒๓๐, กม.๐+๒๐๕ Spur Line A และ กม.๐+๐๗๙ Spur Line B เพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองภูเขียว (ด้านตะวันตก) ต.ผักปัง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ หรือจุดที่ผู้ซื้อกำหนดให้
    
   วันที่เริ่ม 08/07/2016 วันที่สิ้นสุด 25/07/2016


   07 กรกฎาคม 2559
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   สอบราคางานจ้างเหมาขุดและขนส่งวัสดุคัดเลือก "ก" ปริมาณงาน ๘,๖๒๔ ลบ.ม. (หลวม) เพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๒๐๕๐ ตอน ตระการพืชผล - เขมราฐ ระหว่าง กม.๙๘+๖๐๐ - กม.๙๙+๗๐๐ , INTERSECTION กม.๙๙+๔๒๑.๔๒๐  และ กม.๐+๐๐๐ - กม.๐+๖๐๐  หรือจุดที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้
    
   วันที่เริ่ม 07/07/2016 วันที่สิ้นสุด 22/07/2016


   06 กรกฎาคม 2559
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   สอบราคาจ้างเหมาขุดและขนส่งวัสดุลูกรังรองพื้นทาง ปริมาณงาน ๘,๕๖๐ ลบ.ม.(หลวม) เพื่อใช้งานในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๒๐๕๐ ตอน ตระการพืชผล - เขมราฐ ระหว่าง กม.๙๘+๖๐๐ - กม.๙๙+๗๐๐ , INTERSECTION กม.๙๙+๔๒๑.๔๒๐ และ กม.๐+๐๐๐ - กม.๐+๖๐๐ หรือจุดที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้
    
   วันที่เริ่ม 06/07/2016 วันที่สิ้นสุด 21/07/2016


   16 มิถุนายน 2559
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   สอบราคาจ้างเหมาขุดและขนส่งวัสดุดินถมกำแพงกันดินเสริมกำลัง (Selected Back Fill) ตามแบบมาตรฐาน ทล.-ม.๑๐๕/๒๕๕๐ ปริมาณงาน ๘,๙๗๖ ลบ.ม.(หลวม) เพื่อใช้งาน ในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๒๐๕๐ ตอน ตระการพืชผล - เขมราฐ ที่ สะพาน กม.๙๙+๒๙๐ หรือจุดที่ผู้ว่่าจ้างกำหนดให้
    
   วันที่เริ่ม 16/06/2016 วันที่สิ้นสุด 29/06/2016


   13 มิถุนายน 2559
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   สอบราคางานซื้อวัสดุก่อสร้าง  จำนวน ๙ รายการ สำหรับงาน CONCRETE SLAB BLOCK SIZE ๔๐ X ๔๐ X ๔ CM.  INCLUDE SAND CUSHION ๕ CM. THICK ในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๒๑๓ สายมหาสารคาม - ยางตลาด ๒ กม.๕+๖๐๐-กม.๕+๗๘๓.๕ และ กม.๕+๘๐๙.๕ - กม.๗+๔๐๐ ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม หรือจุดที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้  
    
   วันที่เริ่ม 13/06/2016 วันที่สิ้นสุด 27/06/2016


   10 มิถุนายน 2559
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   งานสอบราคาจ้างเหมาขุด - ขนส่งวัสดุคัดเลือ ก ปริมาณงาน ๑๐,๘๐๐ ลบ.ม. (หลวม) เพื่อใช้ในการก่อสร้างงานชั้น Selected Material Aช่วงที่ ๒ งานก่อสร้าง Main Road ระหว่าง กม.๑+๑๐๐ - กม.๒+๐๐๐ โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเมย พร้อมโครงข่าย อ.แม่สอด จ.ตาก ทางเลี่ยงเมืองแม่สอดพร้อมสะพานข้ามแม่น้ำเมยแห่งที่ ๒ ตอน ๑ ส่วนที่ ๒ หรือจุดที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้
    
   วันที่เริ่ม 10/06/2016 วันที่สิ้นสุด 22/06/2016


   09 มิถุนายน 2559
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   สอบราคางานจ้างผสมวัสดุลูกรังผสมซีเมนต์และขนส่ง ปริมาณงาน ๔,๙๒๘ ลบ.ม.(หลวม) สำหรับงานรองพื้นทาง ช่วงที่ ๑ งานก่อสร้างและปรับปรุงทางเรขาคณิตแล้วเสร็จถึงชั้นผิวทาง ระหว่าง กม.๑+๕๗๕ - กม.๓+๔๕๐ ระยะทาง ๑.๘๗๕ กม. ในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๒๓๙๑ สาย แยกทางหลวงหมายเลข ๑๒ (กู่ทอง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข ๒๒๓๗ (บ้านเขื่อน) หรือจุดที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้
    
   วันที่เริ่ม 09/06/2016 วันที่สิ้นสุด 21/06/2016


   30 พฤษภาคม 2559
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   งานสอบราคาจ้างเหมาขุดและขนส่งวัสดุดินถมกำแพงกันดินเสริมกำลัง (Selected Back Fill) ตามแบบมาตฐาน ทล.-ม. ๑๐๕/๒๕๕๐ ปริมาณงาน ๘,๙๗๖ ลบ.ม. (หลวม) เพื่อใช้งานในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๒๐๕๐ ตอน ตระการพืชผล - เขมราฐ ที่ สะพาน กม.๙๙+๒๙๐ หรือจุดที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้
    
   วันที่เริ่ม 30/05/2016 วันที่สิ้นสุด 14/06/2016


   21 เมษายน 2559
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   งานสอบราคาจ้างเหมาทำการตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก ระดับ ๑ ปริมาณงาน ๑,๘๕๐ SQ.M. (ํYELLOW ๖๐๐ SQ.M. , WHITE ๑,๒๕๐ SQ.M.) เพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๕๐ ตอน ตระการพืชผล - เขมราฐ (สะพานห้วยบังโกย) ระหว่าง กม.๙๘+๖๐๐ - กม.๙๙+๗๐๐ , INTERSECTION กม.๙๙+๔๒๑.๔๒๐ และ กม.๐+๐๐๐ - กม.๐+๖๐๐ (ต่อเขตเทศบาลเขมราฐ) ระยะทางรวม ๑.๗๐๐ กม. หรือจุดที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้
    
   วันที่เริ่ม 21/04/2016 วันที่สิ้นสุด 03/05/2016


   17 มีนาคม 2559
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   งานสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งประตู - หน้าต่าง อลูมิเนียม จำนวน ๑๒ รายการ เพื่อใช้งานในโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ๑๐๐๐ ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดมหาสารคาม
    
   วันที่เริ่ม 17/03/2016 วันที่สิ้นสุด 01/04/2016


   15 มีนาคม 2559
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   สอบราคาจ้างทำ RETAINING WALL TYPE I , RETAINING WALL TYPE II และ BUS STOP SHELTER TYPE "E" จำนวน ๓ รายการ ในโครงการก่อสร้างสะพานลอยกลับรถ บนทางหลวงหมายเลข ๒ ตอน ตาลเดี่ยว - ซับบอน ระหว่าง กม.๑๙+๕๐๐ - กม.๒๐+๖๕๐
    
   วันที่เริ่ม 15/03/2016 วันที่สิ้นสุด 25/03/2016


   11 มีนาคม 2559
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   งานสอบราคาจ้างเหมาขุดรื้อโครงสร้างทางเดิม ปริมาณงาน ๒๐,๗๖๐ ตร.ม. ในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๒๔๒๐ ตอน แยกทางหลวงหมายเลข ๒๒๘ (โนนสูงเปลือย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข ๒๑๐ (กกโพธิ์) ตอน ๒ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู 
    
   วันที่เริ่ม 11/03/2016 วันที่สิ้นสุด 24/03/2016


   10 มีนาคม 2559
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น

   สอบราคาจ้างเหมาขุดและขนส่งวัสดุลูกรังรองพื้นทาง ปริมาณงาน ๘,๕๖๐ ลบ.ม. (หลวม) เพื่อใช้งานในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๒๐๕๐ ตอน ตระการพืชผล - เขมราฐ ระหว่าง กม.๙๘+๖๐๐ - กม.๙๙+๗๐๐ , INTERSECTION กม.๙๙+๔๒๑.๔๒๐ และ กม.๐+๐๐๐ - กม.๐+๖๐๐  หรือจุดที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้

    
   วันที่เริ่ม 10/03/2016 วันที่สิ้นสุด 23/03/2016


   09 มีนาคม 2559
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   สอบราคาจ้างเหมาขุดและขนส่งวัสดุดินถมกำแพงกันดินเสริมกำลัง (Selected Back Fill)  ตามแบบมาตรฐาน ทล.-ม.๑๐๕/๒๕๕๐ ปริมาณงาน ๘,๙๗๖ ลบ.ม. (หลวม)  เพื่อใช้งานในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๒๐๕๐ ตอน ตระการพืชผล - เขมราฐ ที่ สะพาน กม.๙๙+๒๙๐ หรือจุดที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้
    
   วันที่เริ่ม 09/03/2016 วันที่สิ้นสุด 22/03/2016
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   สอบราคาจ้างเหมาขุดและขนส่งวัสดุคัดเลือก "ก" ปริมาณงาน ๘,๖๒๔ ลบ.ม.(หลวม) เพื่อใช้งานในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๒๐๕๐ ตอน ตระการพืชผล - เขมราฐ ระหว่าง กม.๙๘+๖๐๐ - กม.๙๙+๗๐๐, INTERSECTION  กม.๙๙+๔๒๑.๔๒๐ และ กม.๐+๐๐๐ - กม.๐+๖๐๐ หรือจุดที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้
    
   วันที่เริ่ม 09/03/2016 วันที่สิ้นสุด 22/03/2016


   24 กุมภาพันธ์ 2559
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   งานสอบราคาจ้างเหมาขุดและขนส่ง วัสดุรองพื้นทาง ช่วงที่ ๒ ปริมาณงาน ๕,๘๗๒ ลบ.ม. (หลวม) เพื่อใช้งานในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๔๒๐ ตอน แยกทางหลวงหมายเลข ๒๒๘ (โนนสูงเปลือย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข ๒๑๐ (กกโพธิ์) ตอน ๒ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู ระหว่าง กม.๒๗+๙๕๘.๒๒๒ - กม.๒๙+๒๙๖.๕๓๕  หรือจุดที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้
     
    
   วันที่เริ่ม 24/02/2016 วันที่สิ้นสุด 08/03/2016


   23 กุมภาพันธ์ 2559
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   งานสอบราคาจ้างเหมาขุดและขนส่ง วัสดุดินถมคันทาง ช่วงที่ ๒ ระหว่าง กม.๒๗+๙๕๘.๒๒๒ - กม.๒๙+๒๙๖.๕๓๕ ปริมาณงาน ๒๖,๑๘๐ ลบ.ม. (หลวม) เพื่อใช้งานในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๔๒๐ ตอน แยกทางหลวงหมายเลข ๒๒๘ (โนนสูงเปลือย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข ๒๑๐ (กกโพธิ์) ตอน ๒ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู 
    
   วันที่เริ่ม 23/02/2016 วันที่สิ้นสุด 07/03/2016


   27 มกราคม 2559
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   งานสอบราคาจ้างผลิตและขนส่งท่อกลม คสล. จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้งานในโครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองภูเขียว (ด้านตะวันตก) ระหว่าง กม.๗+๓๕๗ - กม.๑๐+๗๒๕ อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
    
   วันที่เริ่ม 27/01/2016 วันที่สิ้นสุด 08/02/2016


   21 มกราคม 2559
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   สอบราคางานจ้างผสมวัสดุลูกรังผสมซีเมนต์และขนส่ง ปริมาณงาน ๔,๙๒๘ ลบ.ม.(หลวม) เพื่อใช้รองพื้นทาง ช่วงที่ ๑ งานก่อสร้างและปรับปรุงทางเรขาคณิตแล้วเสร็จถึงชั้นผิวทาง ระหว่าง กม.๑+๕๗๕ - กม.๓+๔๕๐ ระยะทาง ๑.๘๗๕ กม. ในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๒๓๙๑ สาย แยกทางหลวงหมายเลข ๑๒ (กู่ทอง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข ๒๒๓๗ (บ้านเขื่อน) หรือจุดที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้
    
   วันที่เริ่ม 21/01/2016 วันที่สิ้นสุด 03/02/2016


   20 มกราคม 2559
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   งานสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดินแบบที่ ๑ และแบบที่๒ จำนวน ๒ รายการ ในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๒๑๓ สาย มหาสารคาม - ยางตลาด ตอน ๒ ในช่วงระหว่าง กม.๔+๕๗๐ - กม.๕+๑๒๘.๓๒๒
    
   วันที่เริ่ม 20/01/2016 วันที่สิ้นสุด 02/02/2016


   19 มกราคม 2559
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   งานสอบราคางานจ้างเหมาขุดและขนส่งวัสดุลูกรัง สำหรับงานรองพื้นทาง ปริมาณงาน  ๕,๑๑๒ ลบ.ม. (หลวม) เพื่อใช้งานในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๒๑๓ สาย มหาสารคาม - ยางตลาด ตอน ๒ ระหว่าง กม.๕+๖๐๐ - กม.๕+๗๘๓.๕๐๐ และ ระหว่าง กม.๕+๘๐๙.๕ - กม.๖+๗๘๕
    
   วันที่เริ่ม 19/01/2016 วันที่สิ้นสุด 01/02/2016


   14 มกราคม 2559
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   งานสอบราคาจ้างจัดทำ BARRIER CURB & GUTTER ๐.๕๐ M. และ R.C.RECTANGULAR PIPE FORM CURB INLET AND MEDIAN จำนวน ๒ รายการ  เพื่อใช้งานในโครงการก่อสร้างสะพานลอยกลับรถ บนทางหลวงหมายเลข ๒  ตอน ตาลเดี่ยว - ซับบอน ระหว่าง กม.๑๙+๕๐๐ - กม.๒๐+๖๕๐ หรือจุดที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้
    
   วันที่เริ่ม 14/01/2016 วันที่สิ้นสุด 25/01/2016


   04 มกราคม 2559
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   สอบราคางานจ้างเหมาทำการตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก ระดับ ๑ ปริมาณงาน ๒,๐๒๐ SQ.M. (YELLOW ๓๑๕ SQ.M. , WHITE ๑,๗๐๕ SQ.M.) เพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๓๖ สาย อ.โพนทอง - อ.หนองพอก ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๕+๔๓๕ - กม.๑๖+๕๓๕ , กม.๑๗+๑๒๕ - กม.๑๘+๔๐๐ , กม.๓๒+๐๐๐ - กม.๓๓+๙๒๕ และ กม.๓๕+๕๐๐ - กม.๓๖+๗๐๐ ระยะทางรวม ๕.๕๐๐ กม.
    
   วันที่เริ่ม 04/01/2016 วันที่สิ้นสุด 15/01/2016