สอบราค
ค้นหาโครงการ
09 ตุลาคม 2558
หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
แขวงทางหลวงตากที่ 1
งานบำรุงรักษา หลักนำทางหลักกิโลเมตร หลักเขตทาง และหมุดหลักฐานอื่นๆ ปีงบประมาณ 2558 ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน แม่ละเมา   ตาก ตาก  หนองเสือ , หนองเสือ - วังวน ระหว่าง กม.74+000  กม.153+400 , ทางหลวงหมายเลข 1175   ตอน  ห้วยส้มป่อย - เจดีย์ยุทธหัตถี  ระหว่าง กม.24+000  กม.68+000 (เป็นแห่งๆ)
 
วันที่เริ่ม 09/10/2015 วันที่สิ้นสุด 19/10/201507 ตุลาคม 2558
หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
แขวงทางหลวงตากที่ 1
งานจ้างเหมาทำการงานซ่อมต่อเติมหรือรื้อถอนอาคารห้องประชุมและอาคารปรับซ่อม แขวงทางหลวงตากที่ ๑  ทางหลวงหมายเลข ๑๑๐๗  ตอน เชิงสะพานกิตติขจร หนองบัวเหนือ  ที่ กม.๔+๒๐๐ LT.
 
วันที่เริ่ม 02/10/2015 วันที่สิ้นสุด 13/10/2015

แขวงทางหลวงตากที่ 1
งานฉาบผิวด้วยวิธี SLURRY SEAL ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ทางหลวงหมายเลข ๑๒  ตอน  แม่ละเมา ตาก ตอน ๓ ระหว่าง กม.๓๙+๒๐๐ กม.๔๓+๐๐๐ (เป็นแห่ง ๆ) ปริมาณงาน ๑๕,๖๒๐  ตร.ม. 
 
วันที่เริ่ม 29/09/2015 วันที่สิ้นสุด 09/10/201506 ตุลาคม 2558
หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
แขวงทางหลวงตากที่ 1
งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร  ปีงบประมาณ ๒๕๕๘   ทางหลวงหมายเลข ๑๒  ตอน ตาก - หนองเสือ ระหว่าง กม.๙๒+๘๐๔ กม.๑๒๘+๓๘๐ (เป็นแห่ง ๆ) ปริมาณงาน ๖๕ ต้น
 
วันที่เริ่ม 01/10/2015 วันที่สิ้นสุด 12/10/2015

แขวงทางหลวงตากที่ 1
งานป้ายจราจร ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ทางหลวงหมายเลข ๑๑๗๕ ตอน ห้วยส้มป่อย เจดีย์ยุทธหัตถี  (ตอน ๑)  ระหว่าง กม.๔๐+๑๗๒ กม.๗๖+๗๘๐ (เป็นแห่งๆ)     ปริมาณงาน  ๒๒๖ ตร.ม. 
 
วันที่เริ่ม 01/10/2015 วันที่สิ้นสุด 12/10/2015

แขวงทางหลวงตากที่ 1
งานเครื่องหมายนำทาง  ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ทางหลวงหมายเลข ๑๒ , ๑๐๑ , ๑๑๗๕ , ๑๓๕๑ และ ๑๓๓๑  (จุดติดตั้งตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ)  ปริมาณงานรวม  ๑,๙๘๐  อัน
 
วันที่เริ่ม 01/10/2015 วันที่สิ้นสุด 12/10/2015

แขวงทางหลวงตากที่ 1
งานเครื่องหมายนำทาง  ปีงบประมาณ ๒๕๕๘  ทางหลวงหมายเลข ๑๓๕๗ , ๑๑๐๗ , ๑๒ และ ๑๓๒๗  (จุดติดตั้งตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ)  ปริมาณงานรวม  ๑,๙๘๐  อัน 
 
วันที่เริ่ม 01/10/2015 วันที่สิ้นสุด 12/10/2015

แขวงทางหลวงตากที่ 1
งานปรับปรุงทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๕๘  ทางหลวงหมายเลข ๑๒ , ๑๐๔ , ๑๓๓๑ ๑๑๓๒ และ ๑๑๗๕  ปริมาณงานรวม ๑๕,๗๒๐  ตร.ม.  
 
วันที่เริ่ม 01/10/2015 วันที่สิ้นสุด 02/11/2015

แขวงทางหลวงตากที่ 1
งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ปีงบประมาณ ๒๕๕๘  ทางหลวงหมายเลข ๑๐๔  ตอน  ตาก - สะพานวุฒิกุล  ระหว่าง กม.๐+๓๐๐ กม.๒๔+๐๐๐ (เป็นแห่งๆ)  ปริมาณงานรวม  ๑๑๒  ต้น
 
วันที่เริ่ม 01/10/2015 วันที่สิ้นสุด 12/10/2015

แขวงทางหลวงตากที่ 1
งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ปีงบประมาณ ๒๕๕๘  ทางหลวงหมายเลข ๑๐๔  ตอน  ตาก - สะพานวุฒิกุล  ระหว่าง กม.๐+๓๐๐ กม.๒๔+๐๐๐ (เป็นแห่งๆ)  ปริมาณงานรวม  ๑๑๒  ต้น
 
วันที่เริ่ม 01/10/2015 วันที่สิ้นสุด 12/10/2015

แขวงทางหลวงตากที่ 1
งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ปีงบประมาณ ๒๕๕๘  ทางหลวงหมายเลข ๑๐๔  ตอน  ตาก - สะพานวุฒิกุล  ระหว่าง กม.๐+๓๐๐ กม.๒๔+๐๐๐ (เป็นแห่งๆ)  ปริมาณงานรวม  ๑๑๒  ต้น
 
วันที่เริ่ม 01/10/2015 วันที่สิ้นสุด 12/10/2015

แขวงทางหลวงตากที่ 1
งานไฟฟ้าแสงสว่าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๘  ทางหลวงหมายเลข ๑๑๐๗  ตอน  หนองบัวเหนือ - ท่าปุย  ระหว่าง  กม.๒๔+๐๕๕ - กม.๒๗+๙๘๕ (เป็นแห่งๆ)  ปริมาณงาน ๒๕ ต้น
 
วันที่เริ่ม 01/10/2015 วันที่สิ้นสุด 12/10/2015

แขวงทางหลวงตากที่ 1
งานไฟฟ้าแสงสว่าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๘  ทางหลวงหมายเลข ๑๑๐๗  ตอน  หนองบัวเหนือ - ท่าปุย  ระหว่าง  กม.๒๔+๐๕๕ - กม.๒๗+๙๘๕ (เป็นแห่งๆ)  ปริมาณงาน ๒๕ ต้น
 
วันที่เริ่ม 01/10/2015 วันที่สิ้นสุด 12/10/2015

แขวงทางหลวงตากที่ 1

งานทาสีสะพาน  ปีงบประมาณ ๒๕๕๘  ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอน  วังเจ้า ตาก วังม่วง แม่เชียงรายบน  ระหว่าง  กม.๔๙๒+๖๓๑ กม.๕๘๓+๖๑๗  (เป็นแห่ง ๆ)  และทางหลวงหมายเลข ๑๒  ตอน  ตาก หนองเสือ วังวน  ระหว่าง  กม.๑๒๑+๐๐๐ กม.๑๕๓+๔๘๐ (เป็นแห่ง ๆ) ปริมาณงานรวม  ๑๒,๐๓๔  ตร.ม.

 
วันที่เริ่ม 01/10/2015 วันที่สิ้นสุด 12/10/2015

แขวงทางหลวงตากที่ 1
งานตัดหญ้า  ปีงบประมาณ ๒๕๕๘  ทางหลวงหมายเลข ๑๒ , ๑๐๔ , ๑๓๕๗ , ๑๑๓๒ และ ๑๑๐๘ (เป็นแห่งๆ)
 
วันที่เริ่ม 02/10/2015 วันที่สิ้นสุด 13/10/2015

แขวงทางหลวงตากที่ 1

งานตัดหญ้า ปีงบประมาณ ๒๕๕๘  ทางหลวงหมายเลข ๑  ตอน วังม่วง แม่เชียงรายบน ตอน ๑ ระหว่าง กม.๕๓๓+๖๑๗ กม.๕๘๓+๖๑๗ (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน  ๒,๔๙๗,๕๐๐ ตร.ม.

 
วันที่เริ่ม 02/10/2015 วันที่สิ้นสุด 13/10/2015

แขวงทางหลวงตากที่ 1

งานตัดหญ้า ปีงบประมาณ ๒๕๕๘  ทางหลวงหมายเลข ๑  ตอน วังม่วง แม่เชียงรายบน ตอน ๑ ระหว่าง กม.๕๓๓+๖๑๗ กม.๕๘๓+๖๑๗ (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน  ๒,๔๙๗,๕๐๐ ตร.ม.

 
วันที่เริ่ม 02/10/2015 วันที่สิ้นสุด 13/10/2015

แขวงทางหลวงตากที่ 1
งานหลักนำทาง ปีงบประมาณ ๒๕๕๘  ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอน แม่ละเมา ตาก หนองเสือ วังวน  ระหว่าง กม.74+000 กม.153+400 ,   ทางหลวงหมายเลข 1175  ตอน ห้วยส้มป่อย - เจดีย์ยุทธหัตถี  ระหว่าง กม.๒๔+๐๐๐ กม.๖๘+๐๐0 (เป็นแห่งๆ)
 
วันที่เริ่ม 02/10/2015 วันที่สิ้นสุด 13/10/2015

แขวงทางหลวงตากที่ 1
งานหลักนำทาง ปีงบประมาณ 2558  ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน แม่ละเมา  ตาก  หนองเสือ  วังวน  ระหว่าง กม.74+000  กม.153+400 ,   ทางหลวงหมายเลข 1175  ตอน ห้วยส้มป่อย - เจดีย์ยุทธหัตถี  ระหว่าง กม.24+000  กม.68+000 (เป็นแห่งๆ)
 
วันที่เริ่ม 02/10/2015 วันที่สิ้นสุด 13/10/201505 ตุลาคม 2558
หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
แขวงทางหลวงตากที่ 1
งานฉาบผิว ด้วยวิธี SLURRY SEAL ปีงบประมาณ ๒๕๕๘  ทางหลวงหมายเลข ๑๒  ตอน  หนองเสือ - วังวน  ระหว่าง  กม.๑๓๘+๓๗๕ - กม.๑๓๙+๒๑๐ LT., RT.  (เป็นแห่งๆ)ปริมาณงาน ๑๕,๘๖๕  ตร.ม.
 
วันที่เริ่ม 29/09/2015 วันที่สิ้นสุด 09/10/2015

แขวงทางหลวงตากที่ 1
งานฉาบผิวด้วยวิธี SLURRY SEAL ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ทางหลวงหมายเลข ๑๑๓๒ ตอน วังประจบ - ลานทอง ระหว่าง กม.๘+๗๓๕ - กม.๑๐+๕๐๐ ปริมาณงาน ๑๕,๘๘๕ ตร.ม.
 
วันที่เริ่ม 29/09/2015 วันที่สิ้นสุด 09/10/2015

แขวงทางหลวงตากที่ 1
งานปรับระดับ ผิวทางด้วย Hot Mix  ปีงบประมาณ ๒๕๕๘  ทางหลวงหมายเลข  ๑๒  ตอน  แม่ละเมา   ตาก  ตอน ๑ ระหว่าง กม.๓๘+๐๐๐ กม.๓๘+๙๘๘  (เป็นแห่ง ๆ) ปริมาณงาน ๓,๐๐๐ ตร.ม. 
 
วันที่เริ่ม 29/09/2015 วันที่สิ้นสุด 09/10/2015

แขวงทางหลวงตากที่ 1
งานปรับระดับ     ผิวทางด้วย Hot Mix  ปีงบประมาณ ๒๕๕๘  ทางหลวงหมายเลข  ๑๒  ตอน  แม่ละเมา   ตาก  ตอน ๑ ระหว่าง กม.๓๘+๐๐๐ กม.๓๘+๙๘๘  (เป็นแห่ง ๆ) ปริมาณงาน ๓,๐๐๐ ตร.ม.
 
วันที่เริ่ม 29/09/2015 วันที่สิ้นสุด 09/10/2015

แขวงทางหลวงตากที่ 1
งานปรับระดับผิวทางด้วย Hot Mix  ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ทางหลวงหมายเลข  ๑๐๑  ตอน  น้ำดิบ คุยประดู่  ตอน ๒  ระหว่าง  กม.๓๑+๕๐๐ กม.๓๑+๘๑๑  ปริมาณงาน ๓,๑๑๐ ตร.ม.
 
วันที่เริ่ม 29/09/2015 วันที่สิ้นสุด 09/10/2015

แขวงทางหลวงตากที่ 1
งานปรับระดับผิวทางด้วย Hot Mix  ปีงบประมาณ  ๒๕๕๘ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๔ ตอน ตาก สะพานวุฒิกุล ตอน ๑ ระหว่าง กม.๐+๘๔๑ กม.๑+๐๓๖ (เป็นแห่งๆ)  ปริมาณงาน ๓,๑๐๐  ตร.ม.
 
วันที่เริ่ม 29/09/2015 วันที่สิ้นสุด 29/09/2015

แขวงทางหลวงตากที่ 1
งานปรับระดับผิวทางด้วย Hot Mix  ปีงบประมาณ  ๒๕๕๘  ทางหลวงหมายเลข ๑๐๔  ตอน ตาก สะพานวุฒิกุล ตอน ๒ ระหว่าง กม.๒๕+๔๘๐ กม.๒๖+๐๑๕   ปริมาณงาน  ๔,๘๕๔  ตร.ม.
 
วันที่เริ่ม 29/09/2015 วันที่สิ้นสุด 09/10/2015

แขวงทางหลวงตากที่ 1
งานปรับระดับผิวทางด้วย Hot Mix  ปีงบประมาณ ๒๕๕๘  ทางหลวงหมายเลข ๑๑๐๗  ตอน เชิงสะพานกิตติขจร หนองบัวเหนือ ตอน ๒ ระหว่าง กม.๘+๕๕๗    กม.๙+๐๐๐  ปริมาณงาน  ๓,๑๐๐  ตร.ม. 
 
วันที่เริ่ม 29/09/2015 วันที่สิ้นสุด 09/10/2015

แขวงทางหลวงตากที่ 1
งานปรับระดับผิวทางด้วย Hot Mix  ปีงบประมาณ ๒๕๕๘  ทางหลวงหมายเลข ๑๑๐๗  ตอน หนองบัวเหนือ - ท่าปุย ระหว่าง กม.๑๖+๔๐๐ - กม.๑๖+๘๔๐ ปริมาณงาน ๓,๐๘๐ ตร.ม.
 
วันที่เริ่ม 29/09/2015 วันที่สิ้นสุด 09/10/2015

แขวงทางหลวงตากที่ 1
งานปรับระดับผิวทางด้วย Hot Mix ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ทางหลวงหมายเลข ๑๑๐๘ ตอน ค่ายพระเจ้าตาก - นาโบสถ์ ระหว่าง กม.๑๗+๗๓๗ - กม.๑๘+๐๗๘ ปริมาณงาน ๓,๐๖๙ ตร.ม.
 
วันที่เริ่ม 29/09/2015 วันที่สิ้นสุด 09/10/2015

แขวงทางหลวงตากที่ 1
งานปรับระดับผิวทาง ด้วย Hot Mix ปีงบประมาณ ๒๕๕๘  ทางหลวงหมายเลข ๑๑๑๐ ตอน ประดาง - วังเจ้า ระหว่าง กม.+๓๖๕ - กม.๙+๗๐๕ ปริมาณงาน ๓,๐๖๐ ตร.ม.
 
วันที่เริ่ม 30/09/2015 วันที่สิ้นสุด 12/10/2015

แขวงทางหลวงตากที่ 1
งานปรับระดับผิวทาง ด้วย Hot Mix ปีงบประมาณ ๒๕๕๘  ทางหลวงหมายเลข ๑๑๓๒ ตอน ลานทอง - พรานกระต่าย ระหว่าง กม.๔๐+๘๖๓ - กม.๔๑+๒๑๐ ปริมาณงาน ๓,๑๒๓ ตร.ม. 
 
วันที่เริ่ม 30/09/2015 วันที่สิ้นสุด 12/10/2015

แขวงทางหลวงตากที่ 1
งานปรับระดับผิวทางด้วย Hot Mix ปีงบประมาณ ๒๕๕๘   ทางหลวงหมายเลข ๑๑๑๑  ตอน ลานมะคร้อ - โป่งแดง  ระหว่าง  กม.๑๖+๕๖๐ กม.๑๖+๙๐๐ ปริมาณงาน ๓,๐๖๐  ตร.ม. 
 
วันที่เริ่ม 30/09/2015 วันที่สิ้นสุด 12/10/2015

แขวงทางหลวงตากที่ 1
งานปรับระดับผิวทางด้วย Hot Mix ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ทางหลวงหมายเลข  ๑๓๒๗  ตอน  บ้านด่านลานหอย - ทุ่งเสลี่ยม ระหว่าง กม.๗+๗๒๕ กม.๘+๐๖๗  ปริมาณงาน ๓,๐๗๘ ตร.ม.  
 
วันที่เริ่ม 30/09/2015 วันที่สิ้นสุด 12/10/2015

แขวงทางหลวงตากที่ 1
งานปรับปรุงทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอน แม่ละเมา - ตาก ตอน ๒ ระหว่าง กม.๔๖+๐๐๐ - กม.๗๐+๐๐๐ (เป็นแห่ง ๆ) ปริมาณงาน ๑๕,๔๖๘ ตร.ม.
 
วันที่เริ่ม 30/09/2015 วันที่สิ้นสุด 12/10/2015

แขวงทางหลวงตากที่ 1
งานราวกันอันตราย  ปีงบประมาณ ๒๕๕๘  ทางหลวงหมายเลข ๑๑๗๕  ตอน  ห้วยส้มป่อย เจดีย์ยุทธหัตถี  ตอน ๓  ระหว่าง กม.๕๒+๒๔๐ กม.๖๐+๑๙๐ (เป็นแห่งๆ)   ปริมาณงาน  ๕๔๔  เมตร
 
วันที่เริ่ม 30/09/2015 วันที่สิ้นสุด 30/10/2015

แขวงทางหลวงตากที่ 1

งานปรับปรุงทางหลวง  ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอน แม่ละเมา ตาก  ตอน ๑ ระหว่าง กม.๓๗+๐๐๐ กม.๔๔+๐๐๐ (เป็นแห่ง ๆ)  ปริมาณงาน ๑๕,๔๖๘ ตร.ม. 

 
วันที่เริ่ม 30/09/2015 วันที่สิ้นสุด 12/10/2015

แขวงทางหลวงตากที่ 1
งานราวกันอันตราย  ปีงบประมาณ ๒๕๕๘   ทางหลวงหมายเลข ๑๓๕๗  ตอน  ทางเข้าเขื่อนภูมิพล  ตอน ๑  ระหว่าง กม.๐+๕๓๓ กม.๑+๐๖๑  LT.  ปริมาณงาน  ๕๒๘  เมตร  
 
วันที่เริ่ม 30/09/2015 วันที่สิ้นสุด 12/10/2015

แขวงทางหลวงตากที่ 1

งานราวกันอันตราย  ปีงบประมาณ ๒๕๕๘  ทางหลวงหมายเลข ๑๑๗๕  ตอน ห้วยส้มป่อย เจดีย์ยุทธหัตถี  ตอน ๒  ระหว่าง กม.๒๔+๘๗๖

กม.๔๙+๒๐๐ (เป็นแห่ง ๆ) ปริมาณงาน ๕๕๖ เมตร   

 
วันที่เริ่ม 30/09/2015 วันที่สิ้นสุด 12/10/2015

แขวงทางหลวงตากที่ 1
งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ปีงบประมาณ ๒๕๕๘  ทางหลวงหมายเลข ๑๑๐๗  ตอน  เชิงสะพานกิตติขจร หนองบัวเหนือ  ตอน ๒  ระหว่าง  กม.๐+๕๐๐ กม.๑๒+๐๐๐ (เป็นแห่ง ๆ)  ปริมาณงาน  ๑๒๘  ต้น
 
วันที่เริ่ม 30/09/2015 วันที่สิ้นสุด 12/10/2015

แขวงทางหลวงตากที่ 1
งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ปีงบประมาณ ๒๕๕๘  ทางหลวงหมายเลข ๑๒  ตอน หนองเสือ - วังวน ระหว่าง กม.๑๒๘+๓๘๐ กม.๑๕๓+๔๘๐ (เป็นแห่ง ๆ) ปริมาณงาน ๖๖ ต้น
 
วันที่เริ่ม 30/09/2015 วันที่สิ้นสุด 12/10/201529 กันยายน 2558
หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
แขวงทางหลวงตากที่ 1
งานฉาบผิว ด้วยวิธี SLURRY SEAL ปีงบประมาณ 2558  ทางหลวงหมายเลข  12  ตอน  แม่ละเมา ตาก          ตอน 3  ระหว่าง  กม.39+200 กม.43+000  (เป็นแห่ง ๆ)   ปริมาณงาน  15,620   ตร.ม.
 
วันที่เริ่ม 29/09/2015 วันที่สิ้นสุด 09/10/201518 มิถุนายน 2558
หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
แขวงทางหลวงตากที่ 1
งานปรับระดับผิวทางแอสฟัลต์  ทางหลวงหมายเลข  12   ตอน  แม่ละเมา ตาก  ระหว่าง  กม.43+955    กม.44+440 RT.    ปริมาณงาน 4,017  ตร.ม.
 
วันที่เริ่ม 18/06/2015 วันที่สิ้นสุด 23/06/201522 พฤษภาคม 2558
หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
แขวงทางหลวงตากที่ 1
งานจ้างเหมาทำการงาน ปรับระดับผิวทางแอสฟัลต์   ทางหลวงหมายเลข  ๑๒  ตอน แม่ละเมา - ตาก ระหว่าง กม.๓๘+๘๘๙ - กม.๓๙+๑๘๐  LT. , RT.  ปริมาณงาน ๔,๑๐๐ ตร.ม.
 
วันที่เริ่ม 22/05/2015 วันที่สิ้นสุด 26/05/201520 เมษายน 2558
หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
แขวงทางหลวงตากที่ 1
สอบราคาซื้อยางแอสฟัลต์ โดยกำหนดส่งของ  ที่ กม.511+826 (หมวดการทางตากที่ 1)  ในทางหลวงหมายเลข ตอน  วังเจ้า - ตาก
 
วันที่เริ่ม 20/04/2015 วันที่สิ้นสุด 01/05/201507 เมษายน 2558
หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
แขวงทางหลวงตากที่ 1

งานปรับระดับผิวทางแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข  1 ตอน วังเจ้า - ตาก ระหว่าง กม.517+850 - กม.518+470 (NB) ปริมาณงาน 4,340 ตร.ม.

 
วันที่เริ่ม 07/04/2015 วันที่สิ้นสุด 10/04/201531 มีนาคม 2558
หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
แขวงทางหลวงตากที่ 1
สอบราคาซื้อ  HOT  MIX จำนวน  ๓๖๔  ตัน
 
วันที่เริ่ม 31/03/2015 วันที่สิ้นสุด 16/04/201524 กุมภาพันธ์ 2558
หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
แขวงการทางตากที่ 1
สอบราคาซื้อ Hot Mix จำนวน 364 ตัน
 
วันที่เริ่ม 24/02/2015 วันที่สิ้นสุด 27/03/201511 กุมภาพันธ์ 2558
หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
แขวงการทางตากที่ 1
กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ปี 2558 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร  ทางหลวงหมายเลข 1  ตอน วังเจ้า – ตาก  ที่ กม.523+336  ปริมาณงาน  1  แห่ง                
 
วันที่เริ่ม 11/02/2015 วันที่สิ้นสุด 23/02/2015

แขวงการทางตากที่ 1
กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ปีงบประมาณ 2558  งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร   ทางหลวงหมายเลข 1  ตอน วังเจ้า – ตาก  ที่ กม.518+042 ปริมาณงาน 1 แห่ง
 
วันที่เริ่ม 11/02/2015 วันที่สิ้นสุด 23/02/201503 กุมภาพันธ์ 2558
หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
แขวงการทางตากที่ 1
กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอน ตาก - วังม่วง ระหว่าง กม.๕๒๙+๗๗๕ - กม.๕๓๓+๑๐๗ NB.,SB. (เป็นแห่ง ๆ) ปริมาณงาน ๓๔ ต้น
 
วันที่เริ่ม 03/02/2015 วันที่สิ้นสุด 13/02/201529 ธันวาคม 2557
หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
แขวงการทางตากที่ 1
งานปรับปรุงทาสีภายนอกอาคารบ้านพัก ๑๖ ครอบครัว ปริมาณงาน ๑ หลัง
 
วันที่เริ่ม 29/12/2014 วันที่สิ้นสุด 05/01/201511 ธันวาคม 2557
หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
แขวงการทางตากที่ 1
กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ปีงบประมาณ 2558 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1175 ตอน ห้วยส้มป่อย - เจดีย์ยุทธหัตถี ระหว่าง กม.43+208 - กม.46+375  (เป็นแห่งๆ)  ปริมาณงาน 1,000 เมตร
 
วันที่เริ่ม 11/12/2014 วันที่สิ้นสุด 22/12/2014

แขวงการทางตากที่ 1
กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนปี  2558   งานไฟฟ้าแสงสว่าง  ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน  วังเจ้า - ตาก  ระหว่าง  กม.512+888  –  กม.513+798 NB.  (เป็นแห่ง ๆ)  ปริมาณงาน  27  ต้น 
 
วันที่เริ่ม 11/12/2014 วันที่สิ้นสุด 22/12/2014

แขวงการทางตากที่ 1

กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนปี 2558 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง  ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน  หนองเสือ - วังวน  ระหว่าง  กม.140+500 - กม.146+990 RT., LT  ปริมาณงาน  4,960  ตร.ม.

 
วันที่เริ่ม 11/12/2014 วันที่สิ้นสุด 22/12/201408 ธันวาคม 2557
หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
แขวงการทางตากที่ 1
กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ปีงบประมาณ 2558 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1357 ตอน ทางเข้าเขื่อนภูมิพล ระหว่าง กม.1+500 - กม.14+600   (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 996 เมตร
 
วันที่เริ่ม 08/12/2014 วันที่สิ้นสุด 18/12/2014

แขวงการทางตากที่ 1
กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ปีงบประมาณ 2558 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1175 ตอน ห้วยส้มป่อย - เจดีย์ยุทธหัตถี ระหว่าง กม.23+900 - กม.29+370  (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 1,000 เมตร
 
วันที่เริ่ม 08/12/2014 วันที่สิ้นสุด 11/12/2014

แขวงการทางตากที่ 1
กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนปี  2558   งานไฟฟ้าแสงสว่าง  ทางหลวงหมายเลข  12   ตอน  ตาก - หนองเสือ - วังวน  ระหว่าง  กม.128+255  –  กม.150+743 (เป็นแห่ง ๆ) และทางหลวงหมายเลข 1327 ตอน บ้านด่านลานหอย - ทุ่งเสลี่ยม ระหว่าง กม.3+495 - กม.4+090  ปริมาณงานรวม  40  ต้น
 
วันที่เริ่ม 08/12/2014 วันที่สิ้นสุด 11/12/2014

แขวงการทางตากที่ 1
กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนปี  2558   งานไฟฟ้าแสงสว่าง  ทางหลวงหมายเลข 1175   ตอน  ห้วยส้มป่อย - เจดีย์ยุทธหัตถี  ระหว่าง  กม.66+415  –  กม.83+405  (เป็นแห่ง ๆ)  ปริมาณงาน  39  ต้น
 
วันที่เริ่ม 08/12/2014 วันที่สิ้นสุด 11/12/201404 ธันวาคม 2557
หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
แขวงการทางตากที่ 1
กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ปี 2558 งานไฟฟ้าแสงสว่าง  ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน น้ำดิบ - คุยประดู่ ระหว่าง กม.21+135 - กม.21+450 และทางหลวงหมายเลข 1331 ตอน  พรานกระต่าย - ลานไผ่ ระหว่าง กม.26+653 - กม.26+723 ปริมาณงานรวม 16 ต้น
 
วันที่เริ่ม 04/12/2014 วันที่สิ้นสุด 15/12/201420 ตุลาคม 2557
หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
แขวงการทางตากที่ 1
งานสอบราคาซื้อยางแอสฟัลต์
 
วันที่เริ่ม 20/10/2014 วันที่สิ้นสุด 30/10/201427 สิงหาคม 2557
หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
แขวงการทางตากที่ 1
กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ปี 2557 งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน น้ำดิบ - คุยประดู่ ระหว่าง กม.20+100 – กม.41+370  (เป็นแห่ง ๆ)  ทางหลวงหมายเลข 1132 ตอน วังประจบ - ลานทอง - พรานกระต่าย ระหว่าง กม.0+974 - กม.41+965 (เป็นแห่ง ๆ) และทางหลวงหมายเลข 1331 ตอน พรานกระต่าย - ลานไผ่ ระหว่าง กม.1+132 - กม.25+250 (เป็นแห่ง ๆ) ปริมาณงานรวม 433.800 ตร.ม.
 
วันที่เริ่ม 27/08/2014 วันที่สิ้นสุด 08/09/201425 สิงหาคม 2557
หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
แขวงการทางตากที่ 1
กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ปี 2557 งานไฟฟ้าแสงสว่าง   ทางหลวงหมายเลข 1107 ตอน เชิงสะพานกิตติขจร - หนองบัวเหนือ ระหว่าง กม.5+648 - กม.6+348  ปริมาณงาน 21 ต้น
 
วันที่เริ่ม 25/08/2014 วันที่สิ้นสุด 04/09/2014

แขวงการทางตากที่ 1
กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ปี 2557 งานไฟฟ้าแสงสว่าง  ทางหลวงหมายเลข 104 ตอน ตาก - สะพานวุฒิกุล ระหว่าง กม.1+359 - กม.25+649 (เป็นแห่ง ๆ) ปริมาณงาน 22 ต้น
 
วันที่เริ่ม 25/08/2014 วันที่สิ้นสุด 04/09/201422 สิงหาคม 2557
หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
แขวงการทางตากที่ 1
จ้างเหมาทำการงานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน แม่ละเมา ตาก ระหว่าง กม.49+500 กม.54+000 และ กม.62+000 - กม.70+000 (เป็นแห่ง ๆ)
 
วันที่เริ่ม 22/08/2014 วันที่สิ้นสุด 01/09/201419 สิงหาคม 2557
หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
แขวงการทางตากที่ 1
จ้างเหมาทำการงานตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจร ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน แม่ละเมา - ตาก ระหว่าง กม.49+104 กม.69+600 (เป็นแห่ง ๆ) ปริมาณงานรวม 1,575 ตร.ม.
 
วันที่เริ่ม 19/08/2014 วันที่สิ้นสุด 29/08/2014

แขวงการทางตากที่ 1
งานสอบราคาซื้อวัสดุ HOT MIX
 
วันที่เริ่ม 19/08/2014 วันที่สิ้นสุด 29/08/201429 กรกฎาคม 2557
หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
แขวงการทางตากที่ 1
กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนปี ๒๕๕๗  งานติดตั้งไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข ๑๐๑  ตอน น้ำดิบ คุยประดู่  ที่ กม.๒๘+๓๐๑  ปริมาณงาน ๑ แห่ง
 
วันที่เริ่ม 29/07/2014 วันที่สิ้นสุด 08/08/201426 มิถุนายน 2557
หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
แขวงการทางตากที่ 1

 

กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงปี 2557 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1110 ตอน ประดาง - วังเจ้า ระหว่าง กม.13+720 - กม.25+974 (เป็นตอน ๆ) ความยาวสุทธิ 0.604 กม. ปริมาณงาน 4,832 ตร.ม.

 
วันที่เริ่ม 26/06/2014 วันที่สิ้นสุด 08/07/201405 มิถุนายน 2557
หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
แขวงการทางตากที่ 1


 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนปี 2557   จ้างเหมาทำการงานไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 1400 ตอน

แยกทางหลวง – ป่ามะม่วง  ที่ กม. 0+534  (แยกกาชาด)  ปริมาณงาน  1  แห่ง

 
วันที่เริ่ม 05/06/2014 วันที่สิ้นสุด 17/06/201419 พฤษภาคม 2557
หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
แขวงการทางตากที่ 1

จ้างเหมาทำการงานตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจร ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน แม่ละเมา - ตาก ระหว่าง กม.64+000 - กม.70+201 (เป็นแห่ง ๆ) ปริมาณงานรวม 2,488 ตร.ม.
 
วันที่เริ่ม 19/05/2014 วันที่สิ้นสุด 09/06/201414 พฤษภาคม 2557
หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
แขวงการทางตากที่ 1


กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนปี 2557 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 104 ตอน ตาก - สะพานวุฒิกุล

ระหว่าง กม.5+876 - กม.20+722 (เป็นแห่ง ๆ) และทางหลวงหมายเลข 1107 ตอนเชิงสะพานกิตติขจร - หนองบัวเหนือ - ท่าปุย ระหว่าง

กม.0+030 - กม.54+240 (เป็นแห่ง ๆ) ปริมาณงานรวม 44 ต้น

 
วันที่เริ่ม 14/05/2014 วันที่สิ้นสุด 26/05/2014

แขวงการทางตากที่ 1

กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนปี 2557 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน วังเจ้า - ตาก ระหว่าง กม.516+540 - กม.517+760 (NB) ปริมาณงานรวม 41 ต้น
 
วันที่เริ่ม 14/05/2014 วันที่สิ้นสุด 26/05/2014

แขวงการทางตากที่ 1

กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนปี 2557 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน น้ำดิบ - คุยประดู่ ระหว่าง กม.28+388 - กม.28+843 (เป็นแห่ง ๆ) และทางหลวงหมายเลข 1132 ตอน ลานทอง - พรานกระต่าย ระหว่าง กม.26+281 - กม.41+981 (เป็นแห่ง ๆ) ปริมาณงาน 44 ต้น
 
วันที่เริ่ม 14/05/2014 วันที่สิ้นสุด 26/05/201425 เมษายน 2557
หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
แขวงการทางตากที่ 1
กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนปี 2557 งานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน ตาก - หนองเสือ ระหว่าง กม.97+575 - กม.120+480 ระยะทาง 3.042 กม. ปริมาณงานรวม 2,866 อัน
 
วันที่เริ่ม 25/04/2014 วันที่สิ้นสุด 07/05/201418 มีนาคม 2557
หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
แขวงการทางตากที่ 1
กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนปี 2557 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 104 ตอน ตาก - สะพานวุฒิกุล ระหว่าง กม.20+876 - กม.20+722 (เป็นแห่ง ๆ) และทางหลวงหมายเลข 1107 ตอน เฃิงสะพานกิตติขจร - หนองบัวเหนือ - ท่าปุย ระหว่าง กม.0+030 - กม.54+240 (เป็นแห่ง ๆ) ปริมาณงานรวม 44 ต้น
 
วันที่เริ่ม 18/03/2014 วันที่สิ้นสุด 31/03/2014

แขวงการทางตากที่ 1
กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนปี 2557 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน วังเจ้า - ตาก ระหว่าง กม.516+540 - กม.517+760 (NB) ปริมาณงานรวม 41 ต้น
 
วันที่เริ่ม 18/03/2014 วันที่สิ้นสุด 31/03/2014

แขวงการทางตากที่ 1

กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนปี 2557 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน น้ำดิบ - คุยประดู่ ระหว่าง กม.28+388 - กม.28+843 (เป็นแห่ง ๆ) และทางหลวงหมายเลข 1132 ตอน ลานทอง - พรานกระต่าย ระหว่าง กม.26+281 - กม.41+981 (เป็นแห่ง ๆ) ปริมาณงานรวม  44 ต้น

 
วันที่เริ่ม 18/03/2014 วันที่สิ้นสุด 31/03/201412 กุมภาพันธ์ 2557
หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
แขวงการทางตากที่ 1
จ้างเหมาทำการงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทางด้วยวัสดุเทอร์โมพลาสติก บนทางหลวงหมายเลข 1 ตอน วังเจ้า - ตาก - วังม่วง ระหว่าง กม.492+000 - กม.528+216 NB.,SB. ปริมาณงานรวม 1,291 ตร.ม.
 
วันที่เริ่ม 12/02/2014 วันที่สิ้นสุด 25/02/201428 มกราคม 2557
หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
แขวงการทางตากที่ 1
กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนปี 2557 งานซ่่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน วังเจ้า - ตาก ที่ กม.523+336 ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน หนองเสือ - วังวน ที่ กม.147+093 ปริมาณงานรวม 2 แห่ง
 
วันที่เริ่ม 28/01/2014 วันที่สิ้นสุด 07/01/2014

แขวงการทางตากที่ 1
กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนปี 2557 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน วังเจ้า - ตาก ที่ กม.523+336 ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน หนองเสือ - วังวน ที่ กม.147+093 ปริมาณงานรวม  2  แห่ง
 
วันที่เริ่ม 28/01/2014 วันที่สิ้นสุด 28/01/2014

แขวงการทางตากที่ 1
กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนปี 2557 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน วังเจ้า - ตาก ที่ กม.523+336  ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน หนองเสือ - วังวน ที่ กม.147+093 ปริมาณงานรวม 2 แห่ง
 
วันที่เริ่ม 28/01/2014 วันที่สิ้นสุด 07/01/2014