ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ติดต่อเรา
ค้นหาหน่วยงาน
กรมทางหลวง 2/486 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0 2354 6668-75 ,
0 2206 3789
โทรสาร : 0 2354 6738
อีเมล์ : [email protected]
อีเมล์สารบรรณกลาง : [email protected]
2/486 อาคารพหลโยธิน ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0 2354 6668-78 ต่อ 25014
โทรสาร : 02 354 6586
อีเมล์ : [email protected]
อีเมล์สารบรรณกลาง : [email protected]
2/486 อาคารกองการเจ้าหน้าที่ ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0 2354 6668-78 ต่อ 25112
โทรสาร : 02 354 6618
อีเมล์ : [email protected]
อีเมล์สารบรรณกลาง : [email protected]
2/486 อาคารกองการพัสดุ ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0 2354 6668-78 ต่อ 25212
โทรสาร : 0 2354 6517
อีเมล์ : [email protected]
อีเมล์สารบรรณกลาง : [email protected]
2/486 อาคารกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0 2354 6668-78 ต่อ 25500
โทรสาร : 0 2354 6743
อีเมล์ : doh1[email protected]
อีเมล์สารบรรณกลาง : [email protected]
2/486 อาคารกองฝึกอบรม ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0 2206 3789 ต่อ 25413
โทรสาร : 0 2354 6600
อีเมล์ : [email protected]
อีเมล์สารบรรณกลาง : [email protected]
1002 ถนนหลวงแพ่ง แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
โทรศัพท์ : 0 2360 7954-5 ต่อ 240
โทรสาร : 0 2360 7956
อีเมล์ : -
อีเมล์สารบรรณกลาง : [email protected]
2/486 อาคาร สุขุมวิท ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0 2354 6668-78 ต่อ 26701
โทรสาร : 0 2354 6507
อีเมล์ : [email protected]
อีเมล์สารบรรณกลาง : [email protected]
2/486 อาคารศิริลักณ์ฯ ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0 2354 6680
โทรสาร : 0 2354 6680
อีเมล์ : [email protected]
อีเมล์สารบรรณกลาง : [email protected]
2/486 อาคารเฉลียวฯ ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0 2354 1050
โทรสาร : 0 2354 1050
อีเมล์ : [email protected]
อีเมล์สารบรรณกลาง : [email protected]
2/486 อาคารเฉลียวฯ ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0 2354 6754
โทรสาร : 0 2354 1070
อีเมล์ : [email protected]
อีเมล์สารบรรณกลาง : [email protected]
2/486 อาคารเฉลียวฯ ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0 2354 6645
โทรสาร : 0 2354 0065
อีเมล์ : [email protected]
อีเมล์สารบรรณกลาง : [email protected]
24/4 หมู่ 1 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 0 2575 0368
โทรสาร : 0 2575 0378
อีเมล์ : [email protected]
อีเมล์สารบรรณกลาง : [email protected]
2/486 อาคารสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0 2354 6668-78 ต่อ 26501
โทรสาร : 0 2354 5756
อีเมล์ : [email protected]
อีเมล์สารบรรณกลาง : [email protected]
2/486 อาคารกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0 2354 6566
โทรสาร : 0 2354 6566
อีเมล์ : [email protected]
อีเมล์สารบรรณกลาง : [email protected]
2/486 อาคารพหลโยธิน ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0 2354 6758
โทรสาร : 0 2354 6756
อีเมล์ : [email protected]
อีเมล์สารบรรณกลาง : [email protected]
2/486 อาคารพหลโยธิน ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0 2354 6518
โทรสาร : 0 2354 6599
อีเมล์ : [email protected]
อีเมล์สารบรรณกลาง : [email protected]
2/486 อาคารเฉลียวฯ ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0 2354 6631
โทรสาร : 0 2354 0418
อีเมล์ : [email protected]
อีเมล์สารบรรณกลาง : [email protected]
2/486 อาคารจอดรถ 6 ชั้น ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0 2354 6668-78 ต่อ 23926
โทรสาร : 0 2354 6729
อีเมล์ : [email protected]
อีเมล์สารบรรณกลาง : [email protected]
2/486 อาคารพหลโยธิน ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0 2354 6668-78 ต่อ 23521
โทรสาร : 0 2 354 6539
อีเมล์ : [email protected]
อีเมล์สารบรรณกลาง : [email protected]
2/486 อาคารพหลโยธิน ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0 2354 6716
โทรสาร : 0 2354 0537
อีเมล์ : [email protected]
อีเมล์สารบรรณกลาง : [email protected]
2/486 อาคารสุขุมวิท ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0 2354 6668-78 ต่อ 26301
โทรสาร : 0 2354 6744
อีเมล์ : [email protected]
อีเมล์สารบรรณกลาง : [email protected]
อาคารศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีงานทาง เลขที่ 153/1 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
โทรศัพท์ : 0 2416 9511-24 กด 0
โทรสาร : -
อีเมล์ : [email protected]
อีเมล์สารบรรณกลาง : [email protected]
อาคารศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีงานทาง เลขที่ 153/1 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
โทรศัพท์ : 0 2354 6668-78 ต่อ 23926
โทรสาร : 0 2354 0052
อีเมล์ : [email protected]
อีเมล์สารบรรณกลาง : [email protected]
2/486 อาคารเฉลียวฯ ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0 2354 6668-78 ต่อ 24001
โทรสาร : 0 2354 1029
อีเมล์ : [email protected]
อีเมล์สารบรรณกลาง : [email protected]
2/486 อาคารสำนักอำนวยความปลอดภัย ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0 2354 6712
โทรสาร : 0 2354 6713
อีเมล์ : [email protected]
อีเมล์สารบรรณกลาง : [email protected]
200 ถนนเลี่ยงเมืองกาญจนบุรี ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทรศัพท์ : 034 - 600740
โทรสาร : -
อีเมล์ : -
อีเมล์สารบรรณกลาง : [email protected]
ศูนย์สร้างทางขอนแก่น 37 หมู่4 ถนนประชาสโมสร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 0-4324-6688
โทรสาร : 0-4323-8943
อีเมล์ : [email protected]
อีเมล์สารบรรณกลาง : [email protected]
227 หมู่ 8 ต.แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 52150
โทรศัพท์ : 054-243011
โทรสาร : 054-243014
อีเมล์ : [email protected]
อีเมล์สารบรรณกลาง : [email protected]
60 หมู่ 10 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
โทรศัพท์ : 074-311391
โทรสาร : 074-321083
อีเมล์ : E-mail : [email protected]
อีเมล์สารบรรณกลาง : [email protected]
ศูนย์สร้างทางหล่มสัก หมู่ที่11 ต.ปากช่อง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โทรศัพท์ : 056 705 683
โทรสาร : 056 705 682
อีเมล์ : [email protected]
อีเมล์สารบรรณกลาง : [email protected]
40/1 ถ.นอกทางรถไฟ ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
โทรศัพท์ : 056-608937
โทรสาร : 056-608934
อีเมล์ : [email protected]
อีเมล์สารบรรณกลาง : [email protected]
ถนนมิตรภาพ เลขที่ 147 หมู่ 6 ต.กุดน้ำใส อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40310
โทรศัพท์ : 043-040-227
โทรสาร : 043-040-228
อีเมล์ : [email protected]
อีเมล์สารบรรณกลาง : [email protected]
22 หมู่.3 ถ.กาญจนาภิเษก ต.คลองพระอุดม อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
โทรศัพท์ : 02-598-9355
โทรสาร : 02-598-9356
อีเมล์ : [email protected]
อีเมล์สารบรรณกลาง : [email protected]
92 ม.7 ต.หนองหงส์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โทรศัพท์ : 075-302073
โทรสาร : 075-302072
อีเมล์ : [email protected]
อีเมล์สารบรรณกลาง : [email protected]
สำนักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่) เลขที่ 1 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 0-5327-7608 ,0-5327-6744
โทรสาร : 0-5327-8236 0-5327-8955
อีเมล์ : [email protected]
อีเมล์สารบรรณกลาง : [email protected]
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 ต.สุเทพ ถ.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053278700
โทรสาร : 053277017
อีเมล์ : -
อีเมล์สารบรรณกลาง : [email protected]
ถนนชุปเปอร์ไฮเวย์ ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองฯ จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ : 0 5326 0676
โทรสาร : 0 5326 0324
อีเมล์ : [email protected]
อีเมล์สารบรรณกลาง : [email protected]
199 หมู่ 4 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์ : 0-5389-1446 , 0-5389-1447
โทรสาร : 0-5389-1446
อีเมล์ : [email protected]
อีเมล์สารบรรณกลาง : [email protected]
51 ม.8 ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
โทรศัพท์ : 0-5368-4104
โทรสาร : 0-5368-4106
อีเมล์ : [email protected]
อีเมล์สารบรรณกลาง : [email protected]
16/97 ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52100
โทรศัพท์ : 054228246
โทรสาร : 054228246
อีเมล์ : -
อีเมล์สารบรรณกลาง : [email protected]
289 ถนนจามเทวี ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทรศัพท์ : 054-231125
โทรสาร : 054-231103
อีเมล์ : -
อีเมล์สารบรรณกลาง : [email protected]
129 ถนน ลำพูน -ป่าซาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน
โทรศัพท์ : 053-511051
โทรสาร : 053-511070
อีเมล์ : [email protected]
อีเมล์สารบรรณกลาง : [email protected]
243 หมู่ 1 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ทุ่งกวาว อ.เมือง จ.แพร่ 54000
โทรศัพท์ : 054511193
โทรสาร : 054522000
อีเมล์ : [email protected]
อีเมล์สารบรรณกลาง : [email protected]
429 หมู่ 19 ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
โทรศัพท์ : 053-711138 ถึง 9
โทรสาร : 053-717754
อีเมล์ : -
อีเมล์สารบรรณกลาง : [email protected]
252 หมู่ 9 ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 57140
โทรศัพท์ : 053727312
โทรสาร : 053727313
อีเมล์ : -
อีเมล์สารบรรณกลาง : [email protected]
ถนนยันตรกิจโกศล ต.ดู่ใต้ อ.เมือง จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ : 054-774502
โทรสาร : 054-774500
อีเมล์ : [email protected]
อีเมล์สารบรรณกลาง : [email protected]
234 หมู่ 4 ต.ผาสิงห์ อ.เมือง จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ : 0-5471-8040
โทรสาร : 0-5471-8041
อีเมล์ : [email protected]
อีเมล์สารบรรณกลาง : [email protected]
3 หมู่ 17 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา
โทรศัพท์ : 054-431076
โทรสาร : 054-431190
อีเมล์ : [email protected]
อีเมล์สารบรรณกลาง : [email protected]
243 ม.1 ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000
โทรศัพท์ : 0 5451 1574
โทรสาร : 0 5452 2880
อีเมล์ : [email protected]
อีเมล์สารบรรณกลาง : [email protected]
20 ถ.พหลโยธิน ต.เชียงเงิน อ.เมือง จ.ตาก 63000
โทรศัพท์ : 0 5589 3321
โทรสาร : 0 5589 3320
อีเมล์ : [email protected]
อีเมล์สารบรรณกลาง : [email protected]
252 หมู่ที่ 8 ถนนพหลโยธิน ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ : 055-840747
โทรสาร : 055-840748
อีเมล์ : -
อีเมล์สารบรรณกลาง : [email protected]
แขวงทางหลวงตากที่ 1 201 หมู่ 3 ถ.ท่านา - เจดีย์ยุทหัตถี ต.ป่ามะม่วง อ.เมือง จ.ตาก 63000 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000486723
โทรศัพท์ : 055-511675 ต่อ11
โทรสาร : 055-513287
อีเมล์ : -
อีเมล์สารบรรณกลาง : [email protected]
4/2 ถนนอินทรคีรี อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110
โทรศัพท์ : 08-6449-4907
โทรสาร : 0-5553-3387
อีเมล์ : [email protected]
อีเมล์สารบรรณกลาง : [email protected]
ตำบลบ้านหลุม อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000
โทรศัพท์ : 055611258
โทรสาร : 055612895
อีเมล์ : -
อีเมล์สารบรรณกลาง : [email protected]
ถนนราเมศวร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 055-302-518
โทรสาร : 055-302-628
อีเมล์ : [email protected]
อีเมล์สารบรรณกลาง : [email protected]
127 หมู่ที่ 2 ตำบลฆะมัง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร (66000)
โทรศัพท์ : 086-4407425
โทรสาร : 056-608601
อีเมล์ : [email protected]
อีเมล์สารบรรณกลาง : [email protected]
130 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 ถ.ราเมศวร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
โทรศัพท์ : 055-302626-7
โทรสาร : 055-302624
อีเมล์ : -
อีเมล์สารบรรณกลาง : [email protected]
999 หมู่ที่ 1 บ้านวังดินสอ ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
โทรศัพท์ : 055 - 312390 - 1
โทรสาร : 055 - 312390 - 1
อีเมล์ : [email protected]
อีเมล์สารบรรณกลาง : [email protected]
เลขที่ 15 ถนนประชานิมิตร ตำบลท่าอิฐ อำภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ : 055-411005
โทรสาร : 055-416086
อีเมล์ : [email protected]
อีเมล์สารบรรณกลาง : [email protected]
212 ม.3 ต.งิ้วงาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ : 055428085,055428084
โทรสาร : 055448457
อีเมล์ : [email protected]
อีเมล์สารบรรณกลาง : [email protected]
101 หมู่ 10 ถ.สระบุรี - หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ : 056-737030-35
โทรสาร : 056-737185
อีเมล์ : [email protected]
อีเมล์สารบรรณกลาง : [email protected]
213 ถ.สามัคคีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ : 056711443
โทรสาร : 056721803
อีเมล์ : [email protected]
อีเมล์สารบรรณกลาง : [email protected]
107/37 หมู่ 4 ตำบลซับสมอทอด อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
โทรศัพท์ : 056731356
โทรสาร : 056732730
อีเมล์ : [email protected]
อีเมล์สารบรรณกลาง : [email protected]
104 ถ.คีรีรัฐ ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย 42000
โทรศัพท์ : 042 811 673
โทรสาร : 042 812 663
อีเมล์ : [email protected]
อีเมล์สารบรรณกลาง : [email protected]
37 หมู่ 1 ถ.ด่านซ้าย - นาแห้ว ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย
โทรศัพท์ : 042-891228
โทรสาร : 042-891306
อีเมล์ : [email protected]
อีเมล์สารบรรณกลาง : [email protected]
126 ถนนหนองบัวลำภู-เลย ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39000
โทรศัพท์ : 0-4237-8090
โทรสาร : 0-4237-8092
อีเมล์ : [email protected]
อีเมล์สารบรรณกลาง : [email protected]
1900 ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง สกลนคร 47000
โทรศัพท์ : 042712882
โทรสาร : 042712886
อีเมล์ : [email protected]
อีเมล์สารบรรณกลาง : [email protected]
77 ถ.ชยางกูร อ.เมือง จ.นครพนม 48000
โทรศัพท์ : 0-4251-1123
โทรสาร : 0-4251-2580
อีเมล์ : [email protected]
อีเมล์สารบรรณกลาง : [email protected]
31 หมู่ 13 ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ 38000
โทรศัพท์ : 042491205
โทรสาร : 042491206
อีเมล์ : [email protected]
อีเมล์สารบรรณกลาง : [email protected]
แขวงทางหลวงมุกดาหาร ตั้งอยู่ ถนน ชยางกูร ก. ตำบลในเมือง อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร รหัสไปรษณีย์ 49000 ระยะเวลาเปิดให้บริการ : วันจันทร์ - วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น. พักกลางวัน 12.00 น. - 13.00 น.
โทรศัพท์ : 042612006
โทรสาร : 042613821
อีเมล์ : [email protected]
อีเมล์สารบรรณกลาง : [email protected]
150 ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม 47000
โทรศัพท์ : 042711059
โทรสาร : 042714726
อีเมล์ : [email protected]
อีเมล์สารบรรณกลาง : [email protected]
129/18 ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110
โทรศัพท์ : 042721807
โทรสาร : 042721059
อีเมล์ : [email protected]
อีเมล์สารบรรณกลาง : [email protected]
115 ถนนแก้ววรวุฒิ ตำบลมีชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000
โทรศัพท์ : 042-420-565
โทรสาร : 042-420-582
อีเมล์ : [email protected]
อีเมล์สารบรรณกลาง : [email protected]
37 ถ.ศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 043-246-778
โทรสาร : 043-246-785
อีเมล์ : [email protected]
อีเมล์สารบรรณกลาง : [email protected]
37 ม.4 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 043 237 145
โทรสาร : 043 236 035
อีเมล์ : [email protected]
อีเมล์สารบรรณกลาง : [email protected]
374 ถ.มลิวรรณ ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
โทรศัพท์ : 0-4331-1202
โทรสาร : 0-4331-2700
อีเมล์ : [email protected]
อีเมล์สารบรรณกลาง : [email protected]
ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
โทรศัพท์ : 0-4327-2149
โทรสาร : 0-4327-2111
อีเมล์ : [email protected]
อีเมล์สารบรรณกลาง : [email protected]
ถนนนิเวศรัตน์ ตำในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
โทรศัพท์ : 044-811158
โทรสาร : 044-822127
อีเมล์ : -
อีเมล์สารบรรณกลาง : [email protected]
2/49 หมู่ 2 บ้านหนองหิน ถ.อุดรธานี-หนองบัวลำภู ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : 02-3546668-75 ต่อ 42216 , 042-113-379
โทรสาร : 042-113-379
อีเมล์ : [email protected]
อีเมล์สารบรรณกลาง : [email protected]
126 หมู่ 19 ต.หนองเม็ก อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130
โทรศัพท์ : 0 4223 9137
โทรสาร : 0 4223 9120
อีเมล์ : [email protected]
อีเมล์สารบรรณกลาง : [email protected]
119 ถ.ถีนานนท์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
โทรศัพท์ : 0-4371-1278
โทรสาร : 0-4372-3317
อีเมล์ : [email protected]
อีเมล์สารบรรณกลาง : [email protected]
97 ถนนสนามบิน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ : 043812501
โทรสาร : 043812273
อีเมล์ : [email protected]
อีเมล์สารบรรณกลาง : [email protected]
เลขที่ 160 ถนนถีนานนท์ ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
โทรศัพท์ : 0-4371-1109
โทรสาร : 0-4372-2401
อีเมล์ : [email protected]
อีเมล์สารบรรณกลาง : [email protected]
ถ.แจ้งสนิท ต.ตาดทอง อ.เมือง จ.ยโสธร 35000
โทรศัพท์ : 045-711504
โทรสาร : 045-713051
อีเมล์ : [email protected]
อีเมล์สารบรรณกลาง : [email protected]
เลขที่ 266 หมู่ 7 ต.มะอึ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170
โทรศัพท์ : 043-516580
โทรสาร : 043-516581
อีเมล์ : [email protected]
อีเมล์สารบรรณกลาง : [email protected]
ถนน เกษมสุข ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ : 045321484
โทรสาร : 045321079
อีเมล์ : https://www.facebook.com/highways9 , https://twitter.com/w2ukZseVPF6tyd1
อีเมล์สารบรรณกลาง : [email protected]
91 หมู่ 10 ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 ทางหลวงหมายเลข 221 ถนน ศรีสะเกษ - กันทรลักษ์ ด้านซ้ายทาง
โทรศัพท์ : 045-611535
โทรสาร : 045-613354
อีเมล์ : [email protected]
อีเมล์สารบรรณกลาง : [email protected]
499 บ้านกุดโง้ง ต.โพนข่า อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ : 045-810293
โทรสาร : 045-810294
อีเมล์ : [email protected]
อีเมล์สารบรรณกลาง : [email protected]
395 ถนนปัทมานนท์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
โทรศัพท์ : 044-511381
โทรสาร : 044-514620
อีเมล์ : [email protected]
อีเมล์สารบรรณกลาง : [email protected]
ถนนชยางกูร ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
โทรศัพท์ : 0-4598-9745
โทรสาร : 0-4598-9746
อีเมล์ : [email protected]
อีเมล์สารบรรณกลาง : [email protected]
1 ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ : 045-243426
โทรสาร : 045-244505
อีเมล์ : [email protected]
อีเมล์สารบรรณกลาง : [email protected]
88 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลขามใหญ่ อำเภอมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ : 045-315931-2
โทรสาร : 045-312417
อีเมล์ : [email protected]
อีเมล์สารบรรณกลาง : [email protected]
ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 0-4424-2871
โทรสาร : 0-4424-4926
อีเมล์ : [email protected] [email protected]
อีเมล์สารบรรณกลาง : [email protected]
ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 044-245181,044-248033
โทรสาร : 044-241319,044-248033
อีเมล์ : -
อีเมล์สารบรรณกลาง : [email protected]
160 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 044-242047,083-7395412
โทรสาร : 044 - 245383
อีเมล์ : [email protected]
อีเมล์สารบรรณกลาง : [email protected]
648 ถนนราชสีมา-โชคชัย ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 044212200
โทรสาร : 044212199
อีเมล์ : nakhonratchasima3.doh.go.th
อีเมล์สารบรรณกลาง : [email protected]
363 หมู่11 ตำบล เสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 31000
โทรศัพท์ : 044-611657
โทรสาร : 044-613766
อีเมล์ : [email protected]
อีเมล์สารบรรณกลาง : [email protected]
เลขที่ 1 ถนนสุวินทวงศ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
โทรศัพท์ : 037 211098
โทรสาร : 037 213225
อีเมล์ : -
อีเมล์สารบรรณกลาง : [email protected]
1210 หมู่ที่ 10 ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 27160
โทรศัพท์ : 0 37 261231
โทรสาร : 0 37 261232
อีเมล์ : [email protected]
อีเมล์สารบรรณกลาง : [email protected]
ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุปศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
โทรศัพท์ : 0-3641-2378
โทรสาร : 0-3642-2061
อีเมล์ : [email protected]
อีเมล์สารบรรณกลาง : [email protected]
163/2 ถนน มาตุลี ตำบล ปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-221286
โทรสาร : 056-226121
อีเมล์ : [email protected]
อีเมล์สารบรรณกลาง : [email protected]
375 หมู่ 1 ต.ตากฟ้า อ.ตากฟ้า จ. นครสวรรค์ 60190
โทรศัพท์ : 05 - 6241 - 402 , 02-354-6668-78 ต่อ 51614
โทรสาร : 05 - 6241 - 457 , 02-354-6668-78 ต่อ 51614
อีเมล์ : [email protected] , [email protected]
อีเมล์สารบรรณกลาง : [email protected]
แขวงทางหลวงลพบุรที่ 1 ตำบลป่าตาล อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
โทรศัพท์ : 036-411602
โทรสาร : 036-412587
อีเมล์ : [email protected]
อีเมล์สารบรรณกลาง : [email protected]
ถนนคชเสนีย์ ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
โทรศัพท์ : 036-461422
โทรสาร : 036-461288
อีเมล์ : [email protected]
อีเมล์สารบรรณกลาง : [email protected]
767 แขวงทางหลวงสระบุรี ถนนพหลโยธิน ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
โทรศัพท์ : 0-3621-1105
โทรสาร : 0-3622-2620
อีเมล์ : [email protected]
อีเมล์สารบรรณกลาง : [email protected]
699/2 หมู่ 6 ตำบลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16110
โทรศัพท์ : 036 582 136 IP Phone 51316
โทรสาร : 036 582 139
อีเมล์ : [email protected]
อีเมล์สารบรรณกลาง : [email protected]
123 ม.1 ต.ดอนกำยาน อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
โทรศัพท์ : 035-555434
โทรสาร : 035-441041
อีเมล์ : [email protected]
อีเมล์สารบรรณกลาง : [email protected]
55 หมู่ 1 ตำบล ท่ามะขาม อำเภอเมืองกาญจนบุรี 71000
โทรศัพท์ : 034-520-598
โทรสาร : 034-520-593
อีเมล์ : [email protected]
อีเมล์สารบรรณกลาง : [email protected]
เลขที่ 168 ถ.พหลโยธิน ต.บ้านกล้วย อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท
โทรศัพท์ : 0-5641-1649
โทรสาร : 0-5641-2036
อีเมล์ : [email protected]
อีเมล์สารบรรณกลาง : [email protected]
156 ถนนประชาธิปไตย ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
โทรศัพท์ : 035 - 522133
โทรสาร : 035 - 522940
อีเมล์ : [email protected]
อีเมล์สารบรรณกลาง : [email protected]
228 หมู่ที่ 11 ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160
โทรศัพท์ : 0-3555-2000
โทรสาร : 0-3555-2123
อีเมล์ : [email protected]
อีเมล์สารบรรณกลาง : [email protected]
128 หมู่ 8 ต.โรงช้าง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง
โทรศัพท์ : 035661742
โทรสาร : 035661743
อีเมล์ : [email protected]
อีเมล์สารบรรณกลาง : [email protected]
เลขที่2 ถนนรักการดี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 61000 เลขที่ผู้เสียภาษี:0994000491514
โทรศัพท์ : 056503131
โทรสาร : 056503134
อีเมล์ : [email protected]
อีเมล์สารบรรณกลาง : [email protected]
40/2 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ : 02 - 521 - 0581
โทรสาร : 02 - 521 - 8806
อีเมล์ : -
อีเมล์สารบรรณกลาง : [email protected]
40 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02-552-7299
โทรสาร : -
อีเมล์ : -
อีเมล์สารบรรณกลาง : [email protected]
462/1 ถนนสิรินธร แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์ : 0 2435 8288-89
โทรสาร : 0 2433 0928
อีเมล์ : [email protected]
อีเมล์สารบรรณกลาง : [email protected]
9/3 หมู่ที่ 10 ต.บางอ้อ อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
โทรศัพท์ : 037 - 639740
โทรสาร : 037 - 639741
อีเมล์ : nakhonnayok_hig[email protected]
อีเมล์สารบรรณกลาง : [email protected]
906 ถนนรัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02-527-2488
โทรสาร : 02-5272489
อีเมล์ : [email protected]
อีเมล์สารบรรณกลาง : [email protected]
31 หมู่ 14 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : 02-529-1441-2
โทรสาร : 02-529-0679
อีเมล์ : -
อีเมล์สารบรรณกลาง : [email protected]
77 หมู่ 12 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ : 023974086
โทรสาร : 023974105
อีเมล์ : [email protected]
อีเมล์สารบรรณกลาง : [email protected]
145/6 ม.12 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130
โทรศัพท์ : 02-420-1406 , 02-420-6822-23
โทรสาร : 02-420-2367
อีเมล์ : -
อีเมล์สารบรรณกลาง : [email protected]
58 หมู่ 1 ถนนโรจนะ ตำบลไผ่ลิง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 0 3524 5092-3
โทรสาร : 0 3524 1092
อีเมล์ : [email protected]
อีเมล์สารบรรณกลาง : [email protected]
ถนนเจิมจอมพล ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
โทรศัพท์ : 038-310-399
โทรสาร : 038-311-273
อีเมล์ : #
อีเมล์สารบรรณกลาง : [email protected]
แขวงทางหลวงจันทบุรี ถ.เลียบเนิน ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039311014
โทรสาร : 039322190
อีเมล์ : [email protected]
อีเมล์สารบรรณกลาง : [email protected]
247 ถนนมหาจักรพรรดิ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ : 0-3851-1015
โทรสาร : 0-3305-0310
อีเมล์ : [email protected]
อีเมล์สารบรรณกลาง : [email protected]
213 หมู่ 2 ตำบล หนองไม้แดง อำเภอ เมือง จังหวัด ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 038-261553-54
โทรสาร : 038-282151
อีเมล์ : [email protected]
อีเมล์สารบรรณกลาง : [email protected]
ถนนบางแสนสาย 2 ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20130
โทรศัพท์ : 038-385778-9
โทรสาร : 038-385782, 4
อีเมล์ : [email protected]
อีเมล์สารบรรณกลาง : [email protected]
ถนนสุขุมวิท ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด
โทรศัพท์ : 039518033
โทรสาร : 039518032
อีเมล์ : -
อีเมล์สารบรรณกลาง : [email protected]
402 ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ : 0 3861 1590
โทรสาร : 0 3861 3248
อีเมล์ : [email protected]
อีเมล์สารบรรณกลาง : [email protected]
เลขที่ 23, ถนนเพชรเกษม, ตำบลหัวหิน, อำเภอหัวหิน, จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110
โทรศัพท์ : (032)511201
โทรสาร : (032)511403
อีเมล์ : -
อีเมล์สารบรรณกลาง : [email protected]
236 ถ.ไตรรัตน์ ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร
โทรศัพท์ : 077511035
โทรสาร : 077511034
อีเมล์ : [email protected]
อีเมล์สารบรรณกลาง : [email protected]
1190 ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ : 0 3425 8856
โทรสาร : 0 3425 8855
อีเมล์ : [email protected]
อีเมล์สารบรรณกลาง : [email protected]
แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
โทรศัพท์ : 032-511223
โทรสาร : 032-511358
อีเมล์ : [email protected]
อีเมล์สารบรรณกลาง : [email protected]
แขวงทางหลวงเพชรบุรี ถนนราชวิถี ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
โทรศัพท์ : โทร.032-427129
โทรสาร : โทรสาร 032-427128
อีเมล์ : -
อีเมล์สารบรรณกลาง : [email protected]
-
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
อีเมล์ : -
อีเมล์สารบรรณกลาง : [email protected]
155/19 ถนนพระราม 2 ตำบลเเม่กลอง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
โทรศัพท์ : 034-762661
โทรสาร : 034-762660
อีเมล์ : -
อีเมล์สารบรรณกลาง : [email protected]
เลขที่ 344 ถ.กะโรม ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ : 075-356030
โทรสาร : 075-346710
อีเมล์ : [email protected]
อีเมล์สารบรรณกลาง : [email protected]
344 ถนนกะโรม ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัด นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ : 075-341-006
โทรสาร : 075-356-699
อีเมล์ : [email protected]
อีเมล์สารบรรณกลาง : [email protected]
เลขที่ 81 หมู่ที่ 7 ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80110
โทรศัพท์ : 075302020
โทรสาร : 075302019
อีเมล์ : [email protected]
อีเมล์สารบรรณกลาง : [email protected]
437 ถนน ราเมศวร์ ตำบล คูหาสวรรค์ อำเภอ เมืองพัทลุง จังหวัด พัทลุง 93000
โทรศัพท์ : 074-613027
โทรสาร : 074-614204
อีเมล์ : [email protected]
อีเมล์สารบรรณกลาง : [email protected]
เลขที่ 5 ถนนกาญจนวิถี ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : 0-7731-1217
โทรสาร : 0-7731-1655
อีเมล์ : [email protected]
อีเมล์สารบรรณกลาง : [email protected]
171 ม.7 ต.พลายวาส อ.กาญจนดิษฐ์ 84160
โทรศัพท์ : 077-380-620 - 1
โทรสาร : 077-380-622
อีเมล์ : [email protected]
อีเมล์สารบรรณกลาง : [email protected]
เลขที่ 1 หมู่ที่ 8 ตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190
โทรศัพท์ : 077-361413
โทรสาร : 077-361825
อีเมล์ : [email protected]
อีเมล์สารบรรณกลาง : [email protected]
313 หมู่12 ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 81000
โทรศัพท์ : 075-600-814-5
โทรสาร : 075-600-816
อีเมล์ : [email protected]
อีเมล์สารบรรณกลาง : [email protected]
343 ถ.อุตรกิจ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
โทรศัพท์ : 075-611291
โทรสาร : 075-612091
อีเมล์ : [email protected]
อีเมล์สารบรรณกลาง : [email protected]
116 หมู่ 6 ตำบลนาตาล่วง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
โทรศัพท์ : 0-7558-1215
โทรสาร : 0-7558-1033
อีเมล์ : -
อีเมล์สารบรรณกลาง : [email protected]
228 ถ.เพรชเกษม ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา 82000
โทรศัพท์ : 0-7641-3985
โทรสาร : 0-7641-3986
อีเมล์ : -
อีเมล์สารบรรณกลาง : [email protected]
ถนนนริศร ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ : 0 7621 2179
โทรสาร : 0 7621 2635
อีเมล์ : [email protected]
อีเมล์สารบรรณกลาง : [email protected]
ถนนเพิ่มผล ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 077-811-072
โทรศัพท์ : 077-811-072
โทรสาร : 077-823-252
อีเมล์ : [email protected]
อีเมล์สารบรรณกลาง : [email protected]
147/74 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
โทรศัพท์ : 074-311-900
โทรสาร : 074-311-901
อีเมล์ : [email protected]
อีเมล์สารบรรณกลาง : [email protected]
ถนน สุริยะประดิษฐ์ ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส นราธิวาส 96000
โทรศัพท์ : 073-511108
โทรสาร : 073-513569
อีเมล์ : [email protected]
อีเมล์สารบรรณกลาง : [email protected]
เลขที่ 6 ถนนหนองจิก ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 0 73336 051,086 491 0148
โทรสาร : 0 7333 1884
อีเมล์ : [email protected]
อีเมล์สารบรรณกลาง : [email protected]
541 ถนนสิโรรส ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังวัดยะลา 95000
โทรศัพท์ : 073 212053
โทรสาร : 073 215158
อีเมล์ : [email protected]
อีเมล์สารบรรณกลาง : [email protected]
4 ถนนปละท่า ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง สงขลา
โทรศัพท์ : 0-7431-1091
โทรสาร : 0-7431-1790
อีเมล์ : [email protected]
อีเมล์สารบรรณกลาง : [email protected]
30/3 หมู่ที่ 8 ถนนสายเอเชีย ตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา 90310
โทรศัพท์ : 074-383256-7
โทรสาร : 074-383258
อีเมล์ : [email protected]
อีเมล์สารบรรณกลาง : [email protected]
54 ม. 4 ต. เกตรี อ. เมืองสตูล จ. สตูล 91140
โทรศัพท์ : 074-772139
โทรสาร : 074-725440
อีเมล์ : [email protected]
อีเมล์สารบรรณกลาง : [email protected]
 
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.