Logo Department of Highways
WebboardDownloadWeb MailKMIntranetSite MapContact UsComplaintBlogFAQ
Search

EN
รายงานผลการประเมินระบบควบคุมภายใน
 
 

รายงานการประเมินผล
ระบบควบคุมภายในของกรมทางหลวง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

             
       
            
แบบรายงาน ปอ.1 กรมทางหลวง
 
 
แบบรายงาน ปอ.2 กรมทางหลวง
 
 
แบบรายงาน ปอ.3 กรมทางหลวง
 
 
แบบรายงาน ปส.

 

 
       

 

  

 

       
       

 

 
Comment Comment
Print Print
Comment Favorite
Comment Send toFriend
© 2010 Department of Highways.
Visit No. 3731246  (58 online) Call Center :: 0-2354-6668-76    E-mail :: webmaster@doh.go.th