Logo Department of Highways
WebboardDownloadWeb MailKMIntranetSite MapContact UsComplaintBlogFAQ
Search

EN
รายงานผลการประเมินระบบควบคุมภายใน
 
 

รายงานการประเมินผล
ระบบควบคุมภายในของกรมทางหลวง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

             
       
            
แบบรายงาน ปอ.1 กรมทางหลวง
 
 
แบบรายงาน ปอ.2 กรมทางหลวง
 
 
แบบรายงาน ปอ.3 กรมทางหลวง
 
 
แบบรายงาน ปส.