ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
การประเมินทดลองข้าราชการบรรจุใหม่
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ ระยะเวลา ชื่อตำแหน่ง
1 18/05/2563 ถึง 31/12/2564 การเรียนรู้ด้วยตนเอง e - Learning
2 18/05/2563 ถึง 31/12/2564 แบบฟอร์มการประเมินทดลอง (ข้าราชการบรรจุใหม่)
3 18/05/2563 ถึง 31/12/2564 คู่มือการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
4 18/05/2563 ถึง 31/12/2564 กฎ ก.พ.ว่าด้วยการประเมินทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ.2553
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358