ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1
ลงวันที่ 21/04/2564
ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่ง พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร พนักงานโยธา พนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร พนักงานเครื่องกล พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ พนักงานธุรการ พนักงานบริการ และพนักงานโยธา (คนพิการ)
 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ได้กลับรุนแรงขึ้นอีกครั้ง ทำให้รัฐบาลและหน่วยงานด้านสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง ต้องคงมาตรการเข้มงวดเกี่ยวกับการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่เสี่ยง ซึ่งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ตลอดจนประชาชน จะต้องดำเนินการตามมาตรการนั้นๆ อย่างเคร่งครัด มีผลทำให้กรมทางหลวงไม่สามารถดำเนินการสอบฯ ตามที่กำหนดวันที่จะประกาศพร้อมรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะในครั้งนี้ได้ ดังนั้น เพื่อให้การเฝ้าระวังและการป้องกันการแพร่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อันเป็นสาธารณภัยอย่างหนึ่งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ โดยอยู่บนพื้นฐานของความห่วงใยต่อชีวิตและสุขภาพของผู้เข้าสอบทุกท่าน รวมทั้งความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม "จึงขอเลื่อนการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ดังกล่าวออกไปก่อนจนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง" โดยจะประกาศ ณ สำนักงานทางหลวงที่ 13 และเว็บไซต์ของสำนักงานฯ

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด Download
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน 362 Download

'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.