ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น ร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 สายวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก) ตอนบางปะอิน - บางพลี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ลงวันที่ 13/05/2563
  1. วิธีการและระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็น

                   กรมทางหลวงได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามบทบัญญัติมาตรา 77
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ในขั้นตอนการจัดทำและการเสนอร่างกฎหมายโดยนำเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกรมทางหลวง (www.doh.go.th) พร้อมข้อมูลดังนี้

  1. บันทึกหลักการและเหตุผล
  2. ร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 สายวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก) ตอนบางปะอิน - บางพลี (ฉบับที่ ..)
    พ.ศ. ....        

                   โดยมีระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็น 15 วัน ในระหว่างวันที่ 17 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563

  1. กลุ่มเป้าหมายในการรับฟังความคิดเห็น

                   ประชาชนทั่วไปโดยมีประชาชนเข้ามาดาวน์โหลดเอกสารประกอบการพิจารณา
ร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9  สายวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก) ตอนบางปะอิน - บางพลี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... จำนวน  61  ครั้ง  ดังนี้

                             2.1 บันทึกหลักการและเหตุผล จำนวน  22  ครั้ง

                             2.2 ร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9  สายวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก) ตอนบางปะอิน - บางพลี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  จำนวน  39  ครั้ง

  1. ประเด็นที่มีการแสดงความคิดเห็น

                             มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวน 2 คน

                             - เห็นด้วย        -   คน

                             - ไม่เห็นด้วย      2  คน

  1. ข้อคัดค้านหรือความคิดเห็น

                             ไม่มี

  1. การนำผลการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณาจัดทำร่างกฎหมาย

                             เนื่องจากผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน มีประชาชนไม่เห็นด้วยกับร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 สายวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก) ตอนบางปะอิน - บางพลี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... แต่ไม่แสดงเหตุผลประกอบ ความคิดเห็น จึงไม่มีประเด็นที่จะนำมาใช้ในการปรับปรุงร่างกฎกระทรวงดังกล่าว

'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358