ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ขอเชิญประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายยานพาหนะและค่าดูแลรักษายานพาหนะ พ.ศ. ....
ลงวันที่ 15/05/2563

กรมทางหลวง ขอเชิญประชาชนทั่วไปและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายยานพาหนะและค่าดูแลรักษายานพาหนะ พ.ศ. ....   โดยสามารถแสดงความคิดเห็นระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2563

ร่วมแสดงความคิดเห็นที่นี่

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
บันทึกหลักการและเหตุผล 71 ดาวน์โหลด
ร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายยานพาหนะและค่าดูแลรักษายานพาหนะ พ.ศ. .... 74 ดาวน์โหลด
'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358