ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
กรมทางหลวง ขยายทางหลวงหมายเลข 315 อ.พนัสนิคม - ฉะเชิงเทรา แล้วเสร็จ รองรับโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
ลงวันที่ 01/07/2563

กรมทางหลวง โดยสำนักก่อสร้างทางที่ 2 ดำเนินการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 315 สาย อ.พนัสนิคม - ฉะเชิงเทรา ตอน 1 และตอน 2 ในพื้นที่อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี แล้วเสร็จ จาก 2 ช่องจราจรเป็น 4 ช่องจราจร เพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่งสินค้าในพื้นที่ภาคตะวันออกให้มีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)
ทางหลวงหมายเลข 315 สาย อ.พนัสนิคม – ฉะเชิงเทรา เดิมเป็นเส้นทางขนาด 2 ช่องจราจร ที่มีปริมาณการจราจรเพิ่มขึ้นอย่างมาก เนื่องจากเป็นเส้นทางที่สามารถเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งสินค้าจากนิคมอุตสาหกรรมและเป็นเส้นทางที่ใช้ขนส่งผลผลิตทางการเกษตรระหว่างพื้นที่จังหวัดชลบุรีและจังหวัดฉะเชิงเทรา รวมทั้งยังสามารถเดินทางเชื่อมต่อไปยังโครงข่ายทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (กรุงเทพ – ชลบุรี – พัทยา) เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทาง กรมทางหลวงจึงได้ดำเนินการขยายทางหลวงสายดังกล่าว ระหว่าง กม.11+400 – 24+198 โดยก่อสร้างเป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษ 4 ช่องจราจร ไป - กลับ ผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างช่องจราจรละ 3.5 เมตร ไหล่ทางกว้าง 2.5 เมตร แบ่งทิศทางการจราจรด้วยเกาะกลางแบบยก กว้าง 4.6 เมตร พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจรบนทางหลวง ตอน 1 ระยะทาง 6.39 กิโลเมตร งบประมาณ 315 ล้านบาท และตอน 2 ระยะทาง 6.4 กิโลเมตร งบประมาณ 3.14 ล้านบาท
การขยายเส้นทางดังกล่าวจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านการคมนาคมขนส่งในพื้นที่ภาคตะวันออกให้มีความสะดวกและปลอดภัย เพิ่มขีดความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจรได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังสามารถเชื่อมโยงเส้นทางการขนส่งสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมไปยังท่าเรือแหลมฉบัง รองรับการพัฒนาโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการพัฒนาเศรษฐกิจของภาคตะวันออกและภาพรวมของประเทศ ทั้งนี้ กรมทางหลวงขอความร่วมมือผู้ใช้ทางขับขี่ด้วยความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านและผู้ร่วมทาง สามารถสอบถามเส้นทางหรือแจ้งเหตุไม่ปลอดภัย ได้ที่ สายด่วนกรมทางหลวง โทร 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)

'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358