ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น ร่างกฎกระทรวงกำหนดความเร็วของยานพาหนะ พ.ศ. ....
ลงวันที่ 09/09/2563

1. วิธีการและระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็น
กรมทางหลวงได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามบทบัญญัติมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ในขั้นตอนการจัดทำและเสนอร่างกฎหมายโดยนำเผยแพร่ทางเว็บไซต์ ของกรมทางหลวง (www.doh.go.th) พร้อมข้อมูลดังนี้
1.1. บันทึกหลักการและเหตุผล
1.2. ร่างกฎกระทรวงกำหนดความเร็วของยานพาหนะ พ.ศ. .... โดยมีระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็น 15 วัน ในระหว่างวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2563

2. กลุ่มเป้าหมายในการรับฟังความคิดเห็น
โดยมีประชาชนเข้ามาดาวน์โหลดเอกสารประกอบการพิจารณาร่างกฎกระทรวงกำหนดความเร็วของยานพาหนะ พ.ศ. .... จำนวน 86 ครั้ง ดังนี้
2.1 บันทึกหลักการและเหตุผล จำนวน 43 ครั้ง
2.2 ร่างกฎกระทรวงกำหนดความเร็วของยานพาหนะ พ.ศ. .... จำนวน 43 ครั้ง

3. ประเด็นที่มีการแสดงความเห็น
มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวน 91 คน
- เห็นชอบกับร่างกฎกระทรวงฯจำนวน 54 คน
- ไม่เห็นชอบกับร่างกฎกระทรวงฯจำนวน 10 คน
- อื่นๆจำนวน 27 คน

4. ข้อคัดค้านหรือความคิดเห็น
- มีผู้ให้ความคิดเห็นอื่นๆรวม 19 คน

5. ผลการรับฟังความคิดเห็นเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาจัดทำร่างกฎหมาย
ประเด็นที่ประชาชนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกฎกระทรวงกำหนดความเร็ว ของยานพาหนะ พ.ศ. ....
5.1 เห็นควรกำหนดและระบุสายทางว่าเส้นทางใหนช่วงใหนเพื่อป้องกัน ความสับสนของผู้ใช้ทาง
5.2 เห็นว่าจะทำสายเอเชียก่อน แล้วไม่ได้ตามร่างในส่วนของจุดกลับรถ ดำเนินการได้หรือ การทำเป็นช่วงๆ จะดำเนินการอย่างไร
5.3 น่าจะระบุสายทางด้วยว่าเป็นสายใหนจากใหนถึงใหนเพราะว่าจะเกิดสับสน หรือเข้าใจผิดกัน
5.4 สามารถวิ่งโดยใช้ความเร็ว 120 กม.ต่อชั่วโมงได้ทั้งประเทศหรือไม่
5.5. กรณีความเร็ว 120 กม./ชม. ใช้ได้กับเส้นทางไหนบ้างหรือทุกเส้นทางที่เป็นสี่ช่อง จราจรแบบมีแบริเออร์
5.6. ถนนที่มี Barrier กั้นกลาง สามารถวิ่ง 120 กม./ชม. ได้ทุกสายหรือไม่
5.7. เห็นควรให้สามารถทำความเร็วได้มากกว่า 120 กิโลเมตร /ชม.
5.8. 120 กม./ชม วิ่งเลนไหนบ้าง
5.9. มอเตอร์ไซค์ 400cc+ ขับ110 km/h ช้าไปหรือไม่ แล้วจะไม่ไปขวาง การจราจรของรถยนต์หรือ
5.10. กำหนดช่องเดินรถจำนวนว่าเป็นกี่ช่องทาง
5.11. เห็นด้วย แต่ในระยะแรกใช้กับถนนสายไหนบ้างหรือพอประกาศแล้วใช้ได้ กับทุกสายหรือไม่
5.12. ปัจจุบันก็เห็นวิ่งกัน 120 อยู่แล้ว แต่ว่าจากข่าวบอกว่าใช้กับสายเอเซียก่อน หรือพอออกกฎหมายแล้วใช่ได้ทุกสาย
5.13. ควรจะมีการกำหนดหมายเลขทางหลวงและช่วงที่อนุญาตให้ความเร็ว 120 กม./ชม. ลงไปด้วย เพื่อป้องกันความสับสนของผู้ใช้ทาง
5.14. ความจริงปัจจุบันรถส่วนมากก็วิ่งเกินที่กำหนดอยู่แล้ว แต่ว่าถนนของเรา รองรับการใช้คาวมเร็ว 120 แล้วหรือไม่ หรือต้องปรับปรุงถนนอีก แล้วพอ กฎหมายออกใช้ได้กับทุกถนนเลยหรือไม่
5.15. เส้นไหนวิ่งได้เร็วบ้าง ถนนเล็กๆจะวิ่งเร็วด้วยได้ไหม กลัวว่าขับ120แล้วโดนจับ
5.16. ช่องความเร็ว 120 กม./ชม สามารถใช้ความเร็วต่ำสุดและสูงสุดได้กี่ กม./ชม.
5.17. ช่วง กม.ที่สามารถใช้ความเร็ว 120 กับช่วง กม.ที่ไม่สามารถใช้ จะรู้ได้อย่างไร
5.18. ผู้ใช้ทางสามารถใช้ความเร็วมากกว่า 120 กม./ชม. ได้ทุกช่องจราจรหรือไม่
5.19. เส้นไหนขับได้บ้างจะรู้ได้อย่างไร ทำไมไม่บอกมาเลยว่าเส้นไหนขับเร็วได้

 

'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358