ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
"กิจกรรมส่งเสริมค่านิยมไม่ทุจริตและนิทรรศการสร้างวัฒนธรรมองค์กรเผยแพร่ผลงานด้านการต่อต้านการทุจริตของกระทรวงคมนาคม และพิธียกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคลากรในหน่วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคม"
ลงวันที่ 10/09/2563

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563  รองอธิบดีฝ่ายบริหาร (นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์) และผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ (นางสาวชนานันท์ จุละจาริตต์) เข้าร่วม "กิจกรรมส่งเสริมค่านิยมไม่ทุจริตและนิทรรศการสร้างวัฒนธรรมองค์กรเผยแพร่ผลงานด้านการต่อต้านการทุจริตของกระทรวงคมนาคม และพิธียกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคลากรในหน่วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคม" ณ อาคารสโมสรและหอประชุม ชั้น 3 กระทรวงคมนาคม โดยมี รองปลัดกระทรวงคมนาคม (นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์) เป็นประธานในพิธีดังกล่าว ทั้งนี้ นายอภิชัย อิสริยานุกูล วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรมทางหลวง ได้รับการคัดเลือกเป็น "คนต้นแบบคมนาคม ประจำปี 2563"

'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358