ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
กรมทางหลวงขอเชิญประชาชนทั่วไปและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ การรับฟังความคิดเห็น เกี่ยวกับ ร่างกฎกระทรวงกำหนดระเบียบและวิธีการ การเรียกเก็บค่าธรรมเนียม การออกคำสั่งให้มาขี้แจงหรือแสดงหลักฐานเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงไม่เสียค่าธรรมเนียม และการชำระค่าปรับบนทางหลวงพิเศษ ที่กำหนดให้ต้องเสียค่าธรรมเนียมพ.ศ.....
ลงวันที่ 13/11/2563

กรมทางหลวงขอเชิญประชาชนทั่วไปและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ การรับฟังความคิดเห็น เกี่ยวกับร่างกฎกระทรวงกำหนดระเบียบและวิธีการ การเรียกเก็บค่าธรรมเนียม การออกคำสั่งให้มาขี้แจงหรือแสดงหลักฐานเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงไม่เสียค่าธรรมเนียม และการชำระค่าปรับบนทางหลวงพิเศษ ที่กำหนดให้ต้องเสียค่าธรรมเนียมพ.ศ.....โดยสามารถแสดงความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 13 - 27 พฤศจิกายน 2563 แสดงความคิดเห็นได้ที่นี่

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
บันทึกหลักการและเหตุผล 213 ดาวน์โหลด
ร่างกฎกระทรวงกำหนดระเบียบและวิธีการ การเรียกเก็บค่าธรรมเนียม การออกคำสั่งให้มาขี้แจงหรือแสดงหลักฐานเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงไม่เสียค่าธรรมเนียม และการชำระค่าปรับบนทางหลวงพิเศษ ที่กำหนดให้ต้องเสียค่าธรรมเนียมพ.ศ..... 260 ดาวน์โหลด
'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358