กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
กรมทางหลวงขยาย ทล.226 สาย อ.เฉลิมพระเกียรติ – อ.จักราช – อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 4 เลน แล้วเสร็จ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดอีสานสู่ สปป.ลาว – เวียดนาม
ลงวันที่ 16/09/2565

นายสราวุธ  ทรงศิวิไล  อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า กรมทางหลวงได้ดำเนินโครงการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 226 สาย อ.เฉลิมพระเกียรติ – อ.จักราช – อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา จากขนาด 2 ช่องจราจร เป็นขนาด 4 ช่องจราจร แล้วเสร็จ ระยะทางประมาณ 21.660 กิโลเมตร ตามนโยบายของนายศักด์สยาม  ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่ต้องการบูรณาการด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ รองรับเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กับ สปป.ลาว ต่อเนื่องไปยังประเทศเวียดนาม สนับสนุนส่งเสริมการค้า การลงทุน และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ อีกทั้งเพื่อแก้ไขปัญหาจราจร ลดอุบัติเหตุ และลดต้นทุนในการขนส่งสินค้า เพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า

 

กรมทางหลวง โดยสำนักก่อสร้างทางที่ 1 จึงเร่งดำเนินการโครงการก่อสร้างขยายทางหลวงสายดังกล่าว ซึ่งอยู่ในพื้นที่ อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา เป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษขนาด 4 ช่องจราจร (ไปกลับข้างละ 2 ช่องจราจร) ผิวทางแบบแอสฟัลท์คอนกรีต ระหว่าง กม.35+600 – กม.39+800, กม.41+050 – กม.49+000, กม.49+900 – กม.53+510 และ กม.57+100 - กม.63+000 ช่องจราจรกว้างช่องละ 3.5 เมตร ไหล่ทางด้านนอกกว้าง 2.5 เมตร ด้านในกว้าง 0.5 เมตร แบ่งทิศทางการจราจรด้วยเกาะกลาง และก่อสร้างจุดกลับรถ จำนวน 12 จุด โดยจะมีการเปิดให้คนข้ามที่เป็นเกาะกลางแบริเออร์ในตำแหน่งที่มีความจำเป็นและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ในเส้นทาง รวมงานก่อสร้างสะพานคอนกรีตข้ามคลอง จำนวน 3 แห่ง และก่อสร้างศาลาทางหลวงในบริเวณสองข้างทางเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนจำนวน 1 แห่ง พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างตลอดเส้นทาง งบประมาณ 764,122,000 บาท

 

เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ จะช่วยรองรับเส้นทางเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปสู่ประเทศเพื่อนบ้าน เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและการเดินทางที่มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) กรมทางหลวงขอความร่วมมือผู้ใช้ทางปฏิบัติตาม “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” ขับขี่ด้วยความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านและผู้ร่วมทาง ประชาชนสามารถสอบถามเส้นทางการเดินทางได้ที่ สายด่วนกรมทางหลวง โทร 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)


'