ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ผลการประกวดตราสัญลักษณ์วารสารกรมทางหลวง
ลงวันที่ 16/01/2566

รางวัลชนะเลิศ >> นายเรืองวิทย์  ภู่ธราภรณ์

รางวัลชมเชย  >> นายบำรุง  อิศรกุล

                 >> นายธันย์ธนัย  บุญเกิด         


'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.