กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
กรมทางหลวงขยาย ทล.205 อ.หนองบัวโคก – อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา 4 ช่องจราจร แล้วเสร็จ ส่งเสริมศักยภาพระบบโลจิสติกส์ระหว่าง จ.นครราชสีมา และ จ.ชัยภูมิ
ลงวันที่ 12/03/2566

กรมทางหลวง โดยสำนักก่อสร้างทางที่ 2 ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 205 สาย อ.หนองบัวโคก – อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา จาก 2 ช่องจราจร ให้เป็น 4 ช่องจราจร แล้วเสร็จระหว่าง กม.170+100 – กม.186+772 ระยะทางยาวประมาณ 16.67 กิโลเมตร จุดเริ่มต้นโครงการอยู่ในเขตพื้นที่ บ.หนองบัวโคก อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ และสิ้นสุดที่ อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา เป็นเส้นทางเศรษฐกิจในการเดินทางจากตัวเมืองจังหวัดนครราชสีมา ไปยัง อำเภอโนนไทย และอำเภอพระทองคำ หรือแยกไปอำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ได้

ทางหลวงหมายเลข 205 สาย อ.หนองบัวโคก – อ.พระทองคำ ปัจจุบันการจราจรหนาแน่น มีปริมาณการจราจรเฉลี่ย 7,972 คันต่อวัน มีปริมาณรถบรรทุกร้อยละ 28.99 เป็นทางหลวงขนาด 2 ช่องจราจรสวนทางกันและมีผิวจราจรที่แคบ เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ จึงมีความจำเป็นต้องมีการปรับปรุงขยายทางหลวงช่วงดังกล่าวให้เป็นขนาด 4 ช่องจราจร โดยโครงการดังกล่าวก่อสร้างเป็นเกรด AC 40 – 50 เพื่อให้มีความสะดวกปลอดภัย อีกทั้งยังเป็นการปรับปรุงและเพิ่มความแข็งแรงของชั้นโครงสร้างทางให้ดีขึ้น มาตรฐานทางชั้นพิเศษ 4 ช่องจราจร (ไป – กลับ ข้างละ 2 ช่องจราจร) ผิวทางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต กว้างช่องละ 3.50 เมตร ไหล่ทางด้านนอกกว้าง 2.50 เมตร แบ่งทิศทางการจราจรด้วยเกาะกลางแบบคอนกรีตแบริเออร์และแบบยก กว้าง 4.60 เมตร พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย งบประมาณ 658.79 ล้านบาท

ประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินโครงการฯ ช่วยส่งเสริมพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มประสิทธิภาพการจราจรให้สะดวก ปลอดภัย ลดการเกิดอุบัติเหตุในการเดินทางอันเนื่องมาจากปริมาณจราจรที่สูงขึ้น ส่งเสริมศักยภาพด้านการขนส่งสินค้าทางถนน ระบบโลจิสติกส์ ระหว่างจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดชัยภูมิ รวมทั้งบรรเทาปัญหาด้านการจราจรติดขัดบนทางหลวงหมายเลข 205 โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลและช่วงที่มีวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวันได้ ซึ่งประชาชนนิยมเดินทางไปแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ

กรมทางหลวงขอความร่วมมือผู้ใช้ทางปฏิบัติตาม “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ”
ขับขี่ด้วยความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านและผู้ร่วมทาง ประชาชนสามารถสอบถามเส้นทางการเดินทางได้ที่ สายด่วนกรมทางหลวง โทร 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)


'