ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
กรมทางหลวง ตอบคำถามเกี่ยวกับร่างกฎกระทรวงกำหนดการจัดทำ ปัก ติดตั้งป้ายจราจร เครื่องหมายจราจร หรือสัญญาณจราจร สำหรับการจราจรบนทางหลวง พ.ศ. ....
ลงวันที่ 08/03/2562

ตามที่กรมทางหลวง ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวงกำหนดการจัดทำ ปัก ติดตั้งป้ายจราจร เครื่องหมายจราจร หรือสัญญาณจราจร สำหรับการจราจรบนทางหลวง พ.ศ. .... เผยแพร่ในเว็บไซต์ของกรมทางหลวงนั้น ซึ่งมีผู้แสดงความคิดเห็นนิยามคำว่า “ รถจักรยานยนต์ ” ความหมายของรถจักรยานยนต์ไม่ครอบคลุมรถจักรยานยนต์ที่มีล้อหน้าสองล้อ ซึ่งตามร่างกฎกระทรวงกำหนดคำนิยาม “ รถจักรยานยนต์ ” หมายความว่า รถที่มีล้อไม่เกินสองล้อ และเดินด้วยกำลังเครื่องยนต์ กำลังไฟฟ้า หรือพลังงานอื่น ถ้ามีพ่วงข้างมีล้อเพิ่มอีกไม่เกินหนึ่งล้อ ซึ่งคำนิยามตามร่างกฎกระทรวงดังกล่าวสอดคล้องกับคำนิยามรถจักรยานยนต์ในพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 แล้ว กรมทางหลวงจึงขอยืนยันตามร่างเดิม”

 

'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358