ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น ร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 81 สายบางใหญ่ – กาญจนบุรี พ.ศ. ....
ลงวันที่ 05/07/2562

     ตามที่กรมทางหลวง ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวงกำหนดกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 81  สายบางใหญ่ – กาญจนบุรี พ.ศ. .... เผยแพร่ในเว็บไซต์ของกรมทางหลวงตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 นั้น  
      ท่านสามารถดูผลสรุปได้ตามเอกสารแนบ 

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น ร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 81 สายบางใหญ่ – กาญจนบุรี พ.ศ. .... 59 ดาวน์โหลด
'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358