ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
กรมทางหลวง ดำเนินโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สาย อ.ร้องกวาง - น่าน ตอน บ.ผาหมู - บ.ปางยาว ก่อสร้างแล้วเสร็จ
ลงวันที่ 23/07/2562

กรมทางหลวง โดยสำนักก่อสร้างทางที่ 1 ได้ทำการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สาย อ.ร้องกวาง - น่าน ตอน บ.ผาหมู - บ.ปางยาว ระหว่าง กม.282 - กม.291 ระยะทางยาวประมาณ 8.9 กิโลเมตร ตามกิจกรรมเร่งรัดทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องจราจร (ระยะที่ 2) โดยมีรูปแบบในการก่อสร้างจาก 2 ช่องจราจร เป็นทางหลวงขนาด 4 ช่องจราจร แบบแบ่งแยกทิศทางการจราจรไป 2 ช่องจราจรกลับ 2 ช่องจราจร ผิวจราจรเป็นแบบลาดยางชนิดแอสฟัลต์คอนกรีต เกาะกลางเป็น Raised Medain (เกาะยก) บางช่วงเป็น Barrie Concrete (เกาะคอนกรีต) รวมงานติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่าง ซึ่งโครงการการนี้อยู่ในท้องที่อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ปัจจุบันโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จสมบูรณ์

ทั้งนี้ ทางหลวงสายดังกล่าวจะเป็นสายทางที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว เช่น วนอุทยานแพะเมืองผี น้ำตกผานางคอย น้ำตกห้วยโรง การค้า การลงทุน สนับสนุนการขนส่งของภาคเหนือ เชื่อมโยงจังหวัดแพร่ - น่าน จนถึงจุดผ่านแดนถาวรบ้านห้วยโก๋น หรือ ด่านพรมแดนห้วยโก๋น–น้ำเงิน ซึ่งเป็นจุดผ่านแดนระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เกิดประโยชน์ให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทางยิ่งขึ้น

'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358