ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
กรมทางหลวงจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ให้ความรู้ด้านจราจร 104 โรงเรียนทั่วประเทศ
ลงวันที่ 25/09/2562

นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 5 พฤษภาคม 2562 และเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ กรมทางหลวงจึงได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ โดยให้แขวงทางหลวงทั่วประเทศจัดกิจกรรมให้ความรู้และส่งเสริมวินัยด้านการจราจร ความปลอดภัยบนท้องถนน และกฎหมายแก่นักเรียนในพื้นที่แขวงทางหลวงที่ตั้งอยู่ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ จำนวน 104 โรงเรียน เพื่อลดจำนวนอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดกับนักเรียนโดยเฉพาะบริเวณหน้าโรงเรียนและเพื่อลดแนวโน้มการเกิดอุบัติเหตุทางถนนโดยรวมในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อส่งเสริมและให้ความรู้ด้านวินัยจราจร ความปลอดภัย กฎหมายจราจรแก่เด็กนักเรียนและปลูกฝังทัศนคติการเคารพกฎจราจร เครื่องหมายจราจร การให้สัญญาณจราจร โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 - 4 พฤษภาคม 2563

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวปัจจุบันดำเนินการไปแล้ว 86 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 83 คาดว่าการจัดกิจกรรมดังกล่าวจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 4 พฤษภาคม 2563 เพื่อเป็นต้นแบบในการดำเนินการในโครงการที่เกี่ยวข้องต่อไป

'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358