ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ ร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนสะพานมิตรภาพไทย – เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย/ตองยิน แห่งที่ 2 พ.ศ. ....
ลงวันที่ 01/11/2562

กรมทางหลวง จะเสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนสะพานมิตรภาพไทย – เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย/ตองยิน แห่งที่ 2 พ.ศ. .... จึงเรียนมาเพื่อขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปโปรดแสดงความคิดเห็นตามแบบเสนอความเห็น ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน – 15 พฤศจิกายน 2562 เพื่อกรมทางหลวงจะได้นำไปพิจารณาประกอบการเสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนสะพานมิตรภาพไทย – เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย/ตองยิน แห่งที่ 2 พ.ศ. .... ดังกล่าวต่อไป และขอขอบคุณสำหรับความเห็นมา ณ โอกาสนี้ด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่นี่ ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
รับฟังความคิดเห็น 75 ดาวน์โหลด
บันทึกหลักการและเหตุผล 59 ดาวน์โหลด
ร่างกฎกระทรวง 114 ดาวน์โหลด
บัญชีท้ายกฎกระทรวง 67 ดาวน์โหลด
'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358