ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น ร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนสะพานมิตรภาพไทย – เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย/ตองยิน แห่งที่ 2 พ.ศ. ....
ลงวันที่ 19/11/2562

1. วิธีการและระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็น
     กรมทางหลวงได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในขั้นตอนการจัดทำและการเสนอร่างกฎหมายโดยนำเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกรมทางหลวง (www.doh.go.th) พร้อมข้อมูลดังนี้
     1. บันทึกหลักการและเหตุผล
     2. ร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนสะพานมิตรภาพไทย – เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย/ตองยิน แห่งที่ 2 พ.ศ. ....
     3. บัญชีท้ายร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนสะพานมิตรภาพไทย – เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย/ตองยิน แห่งที่ 2 พ.ศ. ....
     โดยมีระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็น 15 วัน ในระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562  ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562

2. กลุ่มเป้าหมายในการรับฟังความคิดเห็น
     ประชาชนทั่วไปและหน่วยงานของรัฐ

3. ผลการรับฟังความคิดเห็น
     3.1 มีประชาชนเข้ามาดาวน์โหลดเอกสารประกอบการพิจารณาร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนสะพานมิตรภาพไทย – เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย/ตองยิน แห่งที่ 2 พ.ศ. ....จำนวน 46 ครั้ง ดังนี้
          (1) บันทึกหลักการและเหตุผล จำนวน 13 ครั้ง
          (2) ร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนสะพานมิตรภาพไทย – เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย/ตองยิน แห่งที่ 2 พ.ศ. .... จำนวน 18 ครั้ง
          (3) บัญชีท้ายร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนสะพานมิตรภาพไทย – เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย/ตองยิน แห่งที่ 2 พ.ศ. .... จำนวน 15 ครั้ง
    3.2 ประเด็นที่มีการแสดงความคิดเห็น

มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวน 1 คน
- เห็นชอบกับร่างกฎกระทรวง ฯ ทุกประการ - คน
- เห็นชอบกับร่างกฎกระทรวง ฯ เป็นส่วนใหญ่ 1 คน
- ไม่เห็นชอบกับร่างกฎกระทรวงฯ - คน
- ไม่ออกความคิดเห็น - คน
- อื่นๆ - คน

4. ข้อคัดค้านหรือความคิดเห็น
     ไม่มี

5. การนำผลการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณาจัดทำร่างกฎหมาย
     เนื่องจากผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน มีประชาชนเห็นชอบกับร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนสะพานมิตรภาพไทย – เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย/ตองยิน แห่งที่ 2 พ.ศ. ....จำนวน 1 คน และไม่มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าไม่เห็นชอบ จึงไม่มีประเด็นที่จะนำมาใช้ในการปรับปรุงร่างกฎกระทรวงดังกล่าว

'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358