ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
กรมทางหลวง ก่อสร้างทาง 4 ช่องจราจร สาย กาฬสินธุ์ – บรรจบทางหลวงหมายเลข 12 (บ.นาไคร้) เชื่อมระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก - ตะวันตก
ลงวันที่ 29/11/2562

กรมทางหลวง โดย สำนักก่อสร้างทางที่ 2 ได้ดำเนินการก่อสร้างทาง 4 ช่องจราจร สาย กาฬสินธุ์ – บรรจบทางหลวงหมายเลข 12 (บ.นาไคร้) ตอน 2 ส่วนที่ 1 แล้วเสร็จ กม.634 – 670 ระยะทางยาวประมาณ 35.72 กิโลเมตร แนวเส้นทางจะอยู่นอกตัวเมือง ในพื้นที่ อำเภอเมือง อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ และอำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ตามแผนพัฒนาทางหลวง โดยกำหนดตามทิศทางของระบบคมนาคมขนส่งแห่งชาติ ตามแนวโครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Greater Mekong Subregion: GMS) หนึ่งในเส้นทางดังกล่าวได้แก่ โครงการเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก - ตะวันตก

ลักษณะการก่อสร้าง เป็นการก่อสร้างทางแนวใหม่มาตรฐานทางชั้นพิเศษ 4 ช่องจราจร ผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต รวมงานก่อสร้างสะพาน กว้างช่องจราจรละ 3.5 เมตร ไหล่ทางด้านนอกกว้าง 2.5 เมตร ไหล่ทางด้านในกว้าง 1.5 เมตร คันทางกว้างรวม 11 เมตร แบ่งทิศทางการจราจรด้านเกาะกลางแบบกดเป็นร่อง กว้าง 9.1 เมตร มีจุดกลับรถบนพื้นถนน 12 แห่ง จุดกลับรถใต้สะพาน 4 แห่ง รวมงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง งบประมาณ 1,443,112,000 บาท

ทั้งนี้โครงการดังกล่าวแล้วเสร็จแล้วทั้ง 2 ส่วน ระยะทางประมาณ 71 กิโลเมตร ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการคมนาคมขนส่ง ให้มีความสะดวกปลอดภัยและมีความรวดเร็วในการเดินทาง สามารถย่นระยะทางจากจังหวัดกาฬสินธุ์ไปจังหวัดมุกดาหาร กว่า 20 กิโลเมตร เพิ่มขีดความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจรและการขนส่งที่เพิ่มขึ้น ช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจแนวตะวันออก – ตะวันตก การพัฒนาด้านเศรษฐกิจในต่างจังหวัด และภาพรวมของประเทศในแขนงต่างๆ เช่น การเกษตร การบริการ การค้าระหว่างประเทศ การอุตสาหกรรม เป็นต้น กรมทางหลวงขอความร่วมมือผู้ใช้ทาง “ขับรถช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัด” ขับขี่ด้วยความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านและผู้ร่วมทาง ประชาชนสามารถสอบถามเส้นทางการเดินทางได้ที่ สายด่วนกรมทางหลวง โทร 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)

'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358