ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ลงวันที่ 30/04/2564

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด Download
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 232 Download
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 237 Download
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564 240 Download
ข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม 199 Download

'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.