กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ลงวันที่ 30/04/2564

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด Download
1. ผลการดำเนินงานของกรมทางหลวง ประจำปี 2564 715 Download
2. การใช้จ่ายงบประมาณของกรมทางหลวง ประจำปี 2564 220 Download
3. ผลการดำเนินงานของกรมทางหลวง ประจำปี 2565 347 Download
4. การใช้จ่ายงบประมาณของกรมทางหลวง ประจำปี 2565 247 Download
5. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ จากการดำเนินงานของกรมทางหลวง ประจำปี 2565 291 Download

'