ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ด้านความปลอดภัย
ลงวันที่ 09/05/2564

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด Download
ตรวจสอบความปลอดภัยถนนระหว่างการก่อสร้าง 550 Download
ตรวจสอบความปลอดภัยถนนที่เปิดบริการแล้ว 1,509 Download
ข้อแนะนำและแนวทางในการติดตั้ง เครื่องหมายปุ่มบนผิวจราจร 1,452 Download
การวิเคราะห์จุดอันตราย (Black Spot Analysis) 1,943 Download
การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน (Road Safety Audit) 3,170 Download
วิศวกรรมจราจร (Traffic Engineering) 2,602 Download
ข้อกำหนดและมาตรฐานทั่วไป งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวง มกราคม 2522 529 Download
ข้อกำหนดและมาตรฐานทั่วไป งานติดตั้งไฟสัญญาณจราจรและไฟกระพริบบนทางหลวง มกราคม 2523 (ภาษาอังกฤษ) 293 Download
ข้อกำหนดและมาตรฐานทั่วไป งานติดตั้งไฟสัญญาณจราจรและไฟกระพริบบนทางหลวง 2530 (ภาษาไทย) 4,117 Download
คู่มือมาตรฐานป้ายจราจร (ปรับปรุง 2561) 783 Download
คู่มือมาตรฐานออกแบบ และติดตั้งป้ายจราจร (ปรับปรุง 2561) 825 Download
คู่มือเครื่องหมายควบคุมการจราจรในงานก่อสร้าง งานบูรณะ และงานบำรุงรักษาทางหลวงแผ่นดิน (ปรับปรุง 2561) 3,394 Download
คู่มือเครื่องหมายควบคุมการจราจรในงานก่อสร้าง งานบูรณะ และงานบำรุงรักษาทางหลวงพิเศษ (ปรับปรุง 2561) 677 Download
คู่มือเครื่องหมายควบคุมการจราจรภาค 2 เครื่องหมายจราจร (Marking) ปี 2533 515 Download
คู่มือการใช้อุปกรณ์ควบคุมการจราจรบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 575 Download
รายละเอียดและข้อกำหนดการจัดทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง 536 Download

'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.