ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ด้านความปลอดภัย
ลงวันที่ 09/05/2564

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด Download
ตรวจสอบความปลอดภัยถนนระหว่างการก่อสร้าง 707 Download
ตรวจสอบความปลอดภัยถนนที่เปิดบริการแล้ว 1,819 Download
ข้อแนะนำและแนวทางในการติดตั้ง เครื่องหมายปุ่มบนผิวจราจร 1,952 Download
การวิเคราะห์จุดอันตราย (Black Spot Analysis) 2,416 Download
การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน (Road Safety Audit) 3,344 Download
วิศวกรรมจราจร (Traffic Engineering) 3,614 Download
ข้อกำหนดและมาตรฐานทั่วไป งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวง มกราคม 2522 814 Download
ข้อกำหนดและมาตรฐานทั่วไป งานติดตั้งไฟสัญญาณจราจรและไฟกระพริบบนทางหลวง มกราคม 2523 (ภาษาอังกฤษ) 503 Download
ข้อกำหนดและมาตรฐานทั่วไป งานติดตั้งไฟสัญญาณจราจรและไฟกระพริบบนทางหลวง 2530 (ภาษาไทย) 6,386 Download
คู่มือมาตรฐานป้ายจราจร (ปรับปรุง 2561) 1,198 Download
คู่มือมาตรฐานออกแบบ และติดตั้งป้ายจราจร (ปรับปรุง 2561) 1,242 Download
คู่มือเครื่องหมายควบคุมการจราจรในงานก่อสร้าง งานบูรณะ และงานบำรุงรักษาทางหลวงแผ่นดิน (ปรับปรุง 2561) 5,423 Download
คู่มือเครื่องหมายควบคุมการจราจรในงานก่อสร้าง งานบูรณะ และงานบำรุงรักษาทางหลวงพิเศษ (ปรับปรุง 2561) 1,034 Download
คู่มือเครื่องหมายควบคุมการจราจรภาค 2 เครื่องหมายจราจร (Marking) ปี 2533 892 Download
คู่มือการใช้อุปกรณ์ควบคุมการจราจรบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 1,087 Download
รายละเอียดและข้อกำหนดการจัดทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง 891 Download

'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.