ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ด้านบำรุงรักษา
ลงวันที่ 09/05/2564

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด Download
การปฏิบัติงานของกรมทางหลวงกรณีเกิดภัยพิบัติ 592 Download
ซ่อมบำรุงทางหลวง 1,653 Download
การคิดค่าปริมาณงาน และงานบำรุงปกติ 539 Download
บำรุงรักษาทางหลวง 1,456 Download
การซ่อมแซมและบำรุงสะพาน 917 Download
การตรวจสอบ วิเคราะห์ และประเมินกำลัง 917 Download
การสำรวจและตรวจสอบสะพาน 813 Download
การเสริมกำลังสะพาน 1,348 Download

'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.