ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ด้านบำรุงรักษา
ลงวันที่ 09/05/2564

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด Download
การปฏิบัติงานของกรมทางหลวงกรณีเกิดภัยพิบัติ 483 Download
ซ่อมบำรุงทางหลวง 1,291 Download
การคิดค่าปริมาณงาน และงานบำรุงปกติ 438 Download
บำรุงรักษาทางหลวง 1,200 Download
การซ่อมแซมและบำรุงสะพาน 748 Download
การตรวจสอบ วิเคราะห์ และประเมินกำลัง 726 Download
การสำรวจและตรวจสอบสะพาน 683 Download
การเสริมกำลังสะพาน 1,120 Download

'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.