กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

ด้านบำรุงรักษา

ลงวันที่ 09/05/2564

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด Download
การปฏิบัติงานของกรมทางหลวงกรณีเกิดภัยพิบัติ 979 Download
ซ่อมบำรุงทางหลวง 2,651 Download
การคิดค่าปริมาณงาน และงานบำรุงปกติ 956 Download
บำรุงรักษาทางหลวง 2,507 Download
การซ่อมแซมและบำรุงสะพาน 1,403 Download
การตรวจสอบ วิเคราะห์ และประเมินกำลัง 1,616 Download
การสำรวจและตรวจสอบสะพาน 1,202 Download
การเสริมกำลังสะพาน 2,177 Download

'