ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
กฎระเบียบ/หลักเกณฑ์
ลงวันที่ 11/05/2564

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด Download
หลักเกณฑ์การคัดเลือกข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.ขท. รอ.ขท. และหัวหน้าส่วนหรือฝ่าย 1,932 Download
หลักเกณฑ์และกระบวนการย้ายข้าราชการ 4,295 Download
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ 1,422 Download
หลักเกณฑ์การพิจารณาการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ 586 Download
หลักเกณฑ์และวิธีการลาออกของพนักงานราชการ 2,785 Download
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสงเคราะห์สมาชิกตามระเบียบสวัสดิการกรมทางหลวง 1,103 Download
หลักเกณฑ์การแต่งตั้งข้าราชการ ประเภทวิชาการ สายงานบริหารทั่วไป จังหวัดชายแดนภาคใต้ 277 Download
หลักเกณฑ์และวิธีการขอรับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งด้านพัสดุของกรมทางหลวง 434 Download
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ 577 Download
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตั้งแต่ระดับเชี่ยวชาญลงมา ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 461 Download
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ตั้งแต่ระดับอาวุโสลงมา ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 1,438 Download
การดำเนินการย้ายหรือการโอนข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับเดียวกัน ในต่างสายงานและเป็นสายงานที่ไม่ได้จัดอยู่ในกลุ่มตำแหน่งเดียวกัน 317 Download
หลักเกณฑ์การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นของกรมทางหลวง ประจำปี 2564 207 Download
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงาน ระดับเชี่ยวชาญ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 1 สายงานวิศวกรรมโยธา (คณะที่ 1 - 3) 63 Download
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงาน ระดับเชี่ยวชาญ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 2 สายงานวิศวกรรมเครื่องกล 36 Download
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงาน ระดับเชี่ยวชาญ สาขาวิทยาศาสตร์ ธรณีวิทยา และทรัพยากรธรณี 1 สายงานวิทยาศาสตร์ 78 Download
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงาน ระดับเชี่ยวชาญ สาขาวิทยาศาสตร์ ธรณีวิทยา และทรัพยากรธรณี 2 สายงานธรณีวิทยา 41 Download
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงาน ระดับเชี่ยวชาญ สาขาการเงินและบัญชี สายงานวิชาการตรวจสอบภายใน 41 Download
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงาน ระดับเชี่ยวชาญ สาขาการบริหาร 1 สายงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 37 Download
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงาน ระดับเชี่ยวชาญ สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภูมิสถาปัตยกรรม ศิลปกรรม และการผังเมือง สายงานภูมิสถาปัตยกรรม 41 Download
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงาน ระดับเชี่ยวชาญ สาขากฎหมาย สายงานนิติการ 42 Download
หลักเกณฑ์การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ/ชำนาญการ (หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป) 59 Download
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป อาวุโส 53 Download

'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.