ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
กฎระเบียบ/หลักเกณฑ์
ลงวันที่ 11/05/2564

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด Download
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลและผลงานระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ 490 Download
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง 119 Download
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลและผลงานระดับชำนาญการพิเศษ กรณีพ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุราชการ 65 Download
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ 114 Download
หลักเกณฑ์การพิจารณาการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ 77 Download
หลักเกณฑ์และวิธีการลาออกของพนักงานราชการ 123 Download
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสงเคราะห์สมาชิกตามระเบียบสวัสดิการกรมทางหลวง 73 Download
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากรในหลักสูตร "นักบริหารกรมทางหลวง ระดับต้น รุ่น 10" 67 Download
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากรในหลักสูตร "ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงแต่งตั้งใหม่" 70 Download
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากรในหลักสูตร "นายช่างโครงการ รุ่น 3" 74 Download
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากรในหลักสูตร "การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน" 86 Download
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากรในหลักสูตร "เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรงานไฟฟ้า" 112 Download
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากรในหลักสูตร "จัดซื้อจัดจ้างและบริหารงานพัสดุ" 66 Download
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากรในหลักสูตร "ฝึกอบรมข้าราชการใหม่ รุ่น 25 - 28" 126 Download
หลักเกณฑ์การแต่งตั้งข้าราชการ ประเภทวิชาการ สายงานบริหารทั่วไป จังหวัดชายแดนภาคใต้ 53 Download
หลักเกณฑ์และวิธีการขอรับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งด้านพัสดุของกรมทางหลวง 56 Download
หลักเกณฑ์การคัดเลือกข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.ขท. รอ.ขท. และหัวหน้าส่วนหรือฝ่าย 360 Download
แนวทางการคัดเลือกหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 67 Download
หลักเกณฑ์และกระบวนการย้ายข้าราชการ 1,183 Download
หลักเกณฑ์การคัดเลือกข้าราชการดีเด่นของกรมทางหลวง ปี 2563 51 Download
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ 70 Download

'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358