กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

กฎระเบียบ/หลักเกณฑ์

ลงวันที่ 11/05/2564

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด Download
1. หลักเกณฑ์การคัดเลือกข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.ขท. รอ.ขท. และหัวหน้าส่วนหรือฝ่าย 2,808 Download
2. หลักเกณฑ์และกระบวนการย้ายข้าราชการ 5,043 Download
3. หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ 2,024 Download
4. หลักเกณฑ์การพิจารณาการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ 1,175 Download
5. หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากรตามหลักสูตรนักบริหารกรมทางหลวง 3,406 Download
6. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสงเคราะห์สมาชิกตามระเบียบสวัสดิการกรมทางหลวง 1,680 Download
7. หลักเกณฑ์การแต่งตั้งข้าราชการ ประเภทวิชาการ สายงานบริหารทั่วไป จังหวัดชายแดนภาคใต้ 390 Download
8. หลักเกณฑ์และวิธีการขอรับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งด้านพัสดุของกรมทางหลวง 755 Download
9. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ 786 Download
10. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตั้งแต่ระดับเชี่ยวชาญลงมา ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 752 Download
11. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ตั้งแต่ระดับอาวุโสลงมา ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 2,474 Download
12. แนวทางการดำเนินการย้ายหรือการโอนข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับเดียวกัน ในต่างสายงานและเป็นสายงานที่ไม่ได้จัดอยู่ในกลุ่มตำแหน่งเดียวกัน 711 Download
13. หลักเกณฑ์การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นของกรมทางหลวง ประจำปี 2565 337 Download
14. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงาน ระดับเชี่ยวชาญ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 1 สายงานวิศวกรรมโยธา (คณะที่ 1 - 3) 191 Download
15. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงาน ระดับเชี่ยวชาญ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 2 สายงานวิศวกรรมเครื่องกล 150 Download
16. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงาน ระดับเชี่ยวชาญ สาขาวิทยาศาสตร์ ธรณีวิทยา และทรัพยากรธรณี 1 สายงานวิทยาศาสตร์ 190 Download
17. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงาน ระดับเชี่ยวชาญ สาขาวิทยาศาสตร์ ธรณีวิทยา และทรัพยากรธรณี 2 สายงานธรณีวิทยา 143 Download
18. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงาน ระดับเชี่ยวชาญ สาขาการเงินและบัญชี สายงานวิชาการตรวจสอบภายใน 172 Download
19. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงาน ระดับเชี่ยวชาญ สาขาการบริหาร 1 สายงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 135 Download
20. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงาน ระดับเชี่ยวชาญ สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภูมิสถาปัตยกรรม ศิลปกรรม และการผังเมือง สายงานภูมิสถาปัตยกรรม 148 Download
21. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงาน ระดับเชี่ยวชาญ สาขากฎหมาย สายงานนิติการ 156 Download
22. หลักเกณฑ์การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ/ชำนาญการ (หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป) 224 Download
23. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส 267 Download
24. หลักเกณฑ์และวิธีการลาออกของพนักงานราชการ 483 Download
25. ประกาศแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป (เลื่อน) ระดับอาวุโส 146 Download
26. ประกาศแก้ไขหลักเกณฑ์คัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ/ชำนาญการ (หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป) 172 Download
27. ประกาศแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตั้งแต่ระดับเชี่ยวชาญลงมา 187 Download
28. หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากรตามหลักสูตรแนวทางการปฏิบัติงานด้านกฎหมายสำหรับนิติกรกรมทางหลวง 340 Download
29. หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากรตามหลักสูตรหัวหน้าหมวดทางหลวงที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ 195 Download
30. หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากรตามหลักสูตรหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ 199 Download
31. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงาน ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ สาขากฎหมาย สายงานนิติการ 230 Download
32. ประกาศ อ.ก.พ. กรมทางหลวง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตั้งแต่ระดับเชี่ยวชาญลงมา ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมเฉพาะกรณีการกำหนดระยะเวลาการจัดส่งผลงาน และระยะเวลาการแก้ไขผลงาน 53 Download

'