ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
เอกสารประกอบการคัดเลือก
ลงวันที่ 13/09/2564

เอกสารประกอบการคัดเลือก (กรณีเลื่อน)

รายการเอกสาร ระดับที่เข้ารับการคัดเลือก
ระดับชำนาญการ (ชก.) ระดับชำนาญการพิเศษ (ชพ.)
1. แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล
2. แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล
3. แบบแสดงปริมาณงานย้อนหลัง 3 ปี
4. แบบเสนอเค้าโครงเรื่องผลงานและข้อเสนอแนวความคิด
5. แบบเอกสารประกอบการพิจารณานับระยะเวลาเกื้อกูลฯ
    (เฉพาะกรณีมีระยะเวลาขั้นต่ำในสายงานไม่ครบตามที่เกณฑ์กำหนด)     

 

เอกสารประกอบการคัดเลือก (กรณีย้ายต่างกลุ่ม)

รายการเอกสาร ระดับที่เข้ารับการคัดเลือก
ระดับชำนาญการ (ชก.) ระดับชำนาญการพิเศษ (ชพ.)
1. แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล                            
2. แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล                                   
3. แบบแสดงรายละเอียดข้อเสนอแนวความคิด                      

'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358