ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
การสำรวจเกี่ยวกับแบบฟอร์มการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกรมทางหลวง
ลงวันที่ 25/11/2561

การสำรวจเกี่ยวกับแบบฟอร์มการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกรมทางหลวง

 เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
- บันทึกกองการเจ้าหน้าที่ ที่ กจ.2/9687 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2561
เรื่อง การสำรวจเกี่ยวกับการใช้แบบฟอร์มในการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกรมทางหลวง
- ตารางแสดงสถานะการใช้แบบฟอร์มของหน่วยงาน
- รายงานการใช้แบบฟอร์มของหน่วยงาน 
'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358