ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
การประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ
ลงวันที่ 25/11/2561

การประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ

(ตามนัยหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548)

ประกาศ/คำสั่ง/บันทึก
- ประกาศ อ.ก.พ. กรมทางหลวง ณ วันที่ 13 มีนาคม 2561
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ
- ประกาศกรมทางหลวง ณ วันที่ 19 มีนาคม 2561 
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
- ประกาศกรมทางหลวง ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2561 
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
- ประกาศกรมทางหลวง ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2561 
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในตำแหน่งที่ว่างเนื่องจากผู้ดำรงตำแหน่งอยู่เดิมจะต้องพ้นจากราชการไป เพราะเกษียณอายุราชการ

 เอกสารประกอบการคัดเลือก (กรณีเลื่อน)

รายการเอกสาร ระดับที่เข้ารับการคัดเลือก
ระดับชำนาญการ (ชก.) ระดับชำนาญการพิเศษ (ชพ.)
1. แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล
2. แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล
3. แบบแสดงปริมาณงานย้อนหลัง 3 ปี
4. แบบเสนอเค้าโรงเรื่องโดยสรุปฯ
5. แบบเอกสารประกอบการพิจารณานับระยะเวลาเกื้อกูลฯ (เฉพาะกรณีมีระยะเวลาขั้นต่ำในสายงานไม่ครบตามที่เกณฑ์กำหนด
'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358