ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
เอกสารสำหรับการประเมินผลงาน (กรณีเลื่อน/กรณีอื่นที่ต้องประเมินผลงาน)
ลงวันที่ 25/11/2561

เอกสารสำหรับการประเมินผลงาน (กรณีเลื่อน/กรณีอื่นที่ต้องประเมินผลงาน)
               1. เล่มแบบแสดงรายละเอียดบุคคลและผลงาน

รายละเอียด ระดับที่เข้ารับการประเมิน
ระดับชำนาญการ (ชก.) ระดับชำนาญการพิเศษ (ชพ.)

1. หน้าปกแบบแสดงรายละเอียดบุคคลและผลงาน

2. สารบัญ

3. แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล

   (สำเนาจากต้นฉบับที่อธิบดีเห็นชอบแล้วในขั้นตอนการคัดเลือก)

-

4. แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล

   (สำเนาจากต้นฉบับที่อธิบดีเห็นชอบแล้วในขั้นตอนการคัดเลือก)

-

5. แบบแสดงรายละเอียดผลงานและใบคั่นหน้า

6. แบบข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มี    ประสิทธิภาพมากขึ้นและใบคั่นหน้า

               2. เล่มเอกสารประกอบผลงาน

รายละเอียด ระดับที่เข้ารับการประเมิน
ระดับชำนาญการ (ชก.) ระดับชำนาญการพิเศษ (ชพ.)
1. หน้าปกเอกสารประกอบผลงาน
2. สารบัญ
3. ใบคั่นเอกสารประกอบผลงาน

 

'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358