ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
เอกสารสำหรับการประเมินผลงานในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ (กรณีเลื่อน/กรณีอื่นที่ต้องประเมินผลงาน)
ลงวันที่ 20/05/2563


1. เล่มแบบแสดงรายละเอียดบุคคลและผลงาน

รายละเอียด ระดับที่เข้ารับการประเมิน
ระดับชำนาญการ (ชก.) ระดับชำนาญการพิเศษ (ชพ.)

1.1  หน้าปกแบบแสดงรายละเอียดบุคคลและผลงาน

1.2  สารบัญ

1.3  แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล

       (สำเนาจากต้นฉบับที่อธิบดีเห็นชอบแล้วในขั้นตอนการคัดเลือก)

-

1.4  แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล

       (สำเนาจากต้นฉบับที่อธิบดีเห็นชอบแล้วในขั้นตอนการคัดเลือก)

-

1.5  แบบแสดงรายละเอียดผลงานและใบคั่นหน้า

1.6  แบบข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและใบคั่นหน้า

2. เล่มเอกสารประกอบผลงาน

รายละเอียด ระดับที่เข้ารับการประเมิน
ระดับชำนาญการ (ชก.) ระดับชำนาญการพิเศษ (ชพ.)
2.1  หน้าปกเอกสารประกอบผลงาน
2.2  สารบัญ
2.3  ใบคั่นเอกสารประกอบผลงาน

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด Download
แนวทางการจัดทำเอกสารการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 25 Download
'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358